Teaching Staff

 

Yuliia Kerniakevych-Tanasiichuk

 

 

Head of the Department of Justice

doctor of legal sciences, professor

 

 

Personal informationMain publicationsActivityContacts

Yulia Volodymyrivna Kernyakevych-Tanasiychuk was born on December 11, 1985 in the city of Lviv. Studied at the Ukrainian Gymnasium No. 1 in the city of Ivano-Frankivsk. She received her higher education, studying at the Faculty of Law of the Ivan Franko National University of Lviv, which she graduated in 2007 with honors in the specialty “law” and obtained the qualification “master of law” (civil law specialization). From 2007 to 2011, she studied at the graduate school of the Ivan Franko National University of Lviv (without a break from production).

Since September 2007, she worked as a teacher at the Department of Civil Law and Process of the Carpathian Law Institute of the Lviv State University of Internal Affairs. Since September 2009, she has been accepted as a teacher at the Department of Labor, Environmental and Agrarian Law of Vasyl Stefanyk Prykarpattia National University.

In 2012, under the guidance of Doctor of Legal Sciences, Professor Pylypenko Pylyp Danylovych, she defended her candidate’s thesis on the topic “Legal regulation of the transfer of employees to another job” and obtained the degree of candidate of legal sciences (V.M. Koretskyi Institute of State and Law, National Academy of Sciences of Ukraine, . Kyiv).

n 2014, he was awarded the academic title of associate professor of the Department of Labor, Environmental and Agrarian Law (decision of the Attestation Board of the Ministry of Education and Culture of Ukraine dated December 22, 2014)

From September 2018, she was transferred to the position of associate professor of the Department of Criminal Law of Vasyl Stefanyk Prykarpattia National University.

In 2019, under the supervision of Doctor of Law, Professor, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine Fris Pavl Lvovych, she defended her doctoral dissertation on the topic “Criminal and executive policy of Ukraine” and obtained the scientific degree of Doctor of Law (Institute of State and Law named after V.M. Koretsky National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv).

Since September 2019, she has been transferred to the position of head of the Judiciary Department of Vasyl Stefanyk Prykarpattia National University.

In 2021, the academic title of professor of the Department of Judiciary was awarded (decision of the Attestation Board of the Ministry of Education and Culture of Ukraine dated September 27, 2021)

1. Кернякевич Ю.В. Правове регулювання переведення працівників на іншу роботу: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ю. В. Кернякевич; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. К., 2012. 17 с.

2. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Кримінально-виконавча політика України: автореф. дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00.08 / Ю. В. Кернякевич-Танасійчук; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. К., 2019. 36 с.

3. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Правове регулювання переведення працівників на іншу роботу: монографія. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014. 152 с.

4. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Кримінально-виконавча політика України: монографія. Івано-Франківськ:  Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. 336 с.

5. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Кримінально-виконавча політика у сфері застосування праці засуджених до позбавлення волі. Політика в сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми: монографія / за заг. ред. проф. П. Л. Фріса та В. Б. Харченка. Івано-Франківськ-Харків, 2016. С. 397-413.

6. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Договір як регулятор трудових правовідносин. Договір як універсальна форма правового регулювання: монографія / за заг. ред. проф. В.А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. С. 268-283.

7. Кернякевич Ю.В. Про правову природу переміщення працівників / Ю.В. Кернякевич // Університетські наукові записки. – 2009. – № 3(31). – С. 162–165. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2009_3_31.pdf

8. Кернякевич Ю.В. Переведення працівників на легшу роботу за станом здоров’я// Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей – Івано-Франківськ, 2010. – Випуск ХХІІІ. – С.190-195. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apvchzu_2010_23_29.pdf

9. Кернякевич Ю.В. Судовий захист прав працівників  у разі незаконного переведення їх на іншу роботу // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 27. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – С. 198-203. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apvchzu_2011_27_33.pdf

10. Кернякевич Ю.В. Заборона примусової праці та конституційні гарантії її забезпечення // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 31. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – С. 243-253. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apvchzu_2013_31_27.pdf

11. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. До питання зміни істотних умов праці // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 33. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – С.223-231. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apvchzu_2013_33_26.pdf

12. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Переведення працівників на іншу роботу: багатозначність поняття // Право і суспільство. – 2014 – № 1. – С. 81-86. –  Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pis_2014_1_18.pdf

13. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Про правову природу праці засуджених до позбавлення волі // Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія: Юридичні науки). – Випуск 3, том 2. – Херсон, 2014. – С. 37-40. – Режим доступу: htp://www.lj.kherson.ua/2014/pravo03/part_2/10.pdf

14. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Професійні захворювання в галузі юриспруденції // Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія: Юридичні науки). – Випуск 6-1, том 2. – Херсон, 2014. – С. 39-42. – Режим доступу: http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo06/part_2/9.pdf

15. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Соціально-правовий захист працівників кримінально-виконавчої  системи України // Соціологія права. – 2015. – № 1-2 (12-13) – С. 49-53. – Режим доступу: http://aup.org.ua/wp-content/uploads/Соц_права-2015-№-1-2-.pdf

16. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Державна пенітенціарна служба України та Тюремна служба Республіки Польща: вектори міжнародної співпраці [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.polukr.net/blog/2016/05/biuletyn-polsko-ukrainski-polityka-prawo-wspolczesnej-europy

17. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Щодо визначення поняття «кримінально-виконавча політика» //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» –  № 18, том 2. – Одеса, 2015. – С. 88-91. – Режим доступу: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc18/part_2/23.pdf

18. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Форми (джерела) кримінально-виконавчої політики України // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 39. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015. – С. 257-269.

19. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Суб’єкти кримінально-виконавчої політики України // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 1. – С. 271-273.– Режим доступу: http://pap.in.ua/1_2016/82.pdf

20. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Поняття та правова природа принципів кримінально-виконавчої політики України // Юридичний науковий електронний журнал – 2016. – № 4. – С. 165-168. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/4_2016/46.pdf

21. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Система принципів кримінально-виконавчої політики України // Jurnalul Juridic National: teorie si practica. – 2016. – № 4 (20). – С. 161-166. – Режим доступу: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2016/4/36.pdf

22. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Періодизація становлення та розвитку кримінально-виконавчої політики України // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 3. – С. 329-333. – Режим доступу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2016_3/CHAS16_3.pdf

23. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Кримінально-виконавча політика України в умовах незалежності. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 1 (07). С. 61-69. URL:  http://www.earj.org/wp-content/uploads/2017/02/2017_07_EARJ.pdf

24. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Завдання кримінально-виконавчої політики України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 41. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. С. 47-58.

25. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. До питання класифікації злочинів проти довкілля. Екологічне право України. 2016.  № 3-4. С. 31-37. URL:   http://aup.org.ua/екологічне-право-2016-№3-4

26. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Про поняття й роль кримінально-правової політики в системі політики України у сфері боротьби зі злочинністю. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 6. С 235-237. URL:   http://www.pap.in.ua/6_2016/69.pdf

27. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Запобігання злочинності як сфера співпраці кримінально-виконавчої та кримінологічної (профілактичної) політик України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 42. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. С. 171-181.

28. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Взаємозв’язок кримінально-виконавчої та кримінально-правової політики України. Право і суспільство. 2017. № 1. С. 218-223. URL:   http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/1_2017/part_1/40.pdf

29. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Напрями взаємодії кримінально-виконавчої та кримінальної процесуальної політики України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 1. Т. 1. С. 127-130. URL:   http://apnl.dnu.in.ua/1_1_2017/30.pdf

30. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Про необхідність концептуалізації кримінально-виконавчої політики України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 44. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. С. 36-47.

31. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Режим у системі засобів досягнення мети реалізації кримінально-виконавчої політики України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. № 5. Том 2. С. 211-214. URL:  http://nvppp.in.ua/vip/2017/5/tom_2/41.pdf

32. Кернякевич-Танасийчук Ю. В. Реализация уголовно-исполнительной политики Украины: понятия и ее механизм. «Legea si Viata» («Закон и Жизнь». 2018. № 1/2. С. 49-52.  URL:  http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2018/1-2/11.pdf

33. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Суб’єкти реалізації  кримінально-виконавчої політики України. «Jurnalul juridic national: teorie si practica». 2018. № 1(29). Том 2. С. 144-148. URL:  http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2018/1/part_2/32.pdf

34.Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Участь громадськості у формуванні та реалізації кримінально-виконавчої політики України. Приватне та публічне право. 2018. № 1. С. 123-126. URL:  http://www.pp-law.in.ua/archive/1_2018/27.pdf

35. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Щодо визначення поняття «ефективність кримінально-виконавчої політики». Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 1. С. 170-172. URL:  http://lsej.org.ua/1_2018/47.pdf

36. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Освіта засуджених як один із засобів досягнення мети реалізації кримінально-виконавчої політики. Вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018.№ 48. – С. 75-77. URL:  http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_2/18.pdf

37. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Акти органів судової влади в системі джерел кримінально-виконавчої політики України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 1. С. 206-208. URL:  http://apnl.dnu.in.ua/1_2018/50.pdf

36. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Оптимізація кримінально-виконавчої політики України: поняття та сутність. Eurasian Academic Research Journal. 2018. № 2 (20). С. 58-64. URL:  http://www.earj.org/wp-content/uploads/2018/06/2018_20_EARJ.pdf

38. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Оптимізація кримінально-виконавчої політики на стадії її реалізації. Право і суспільство. 2018. № 2. Ч. 2. С. 168-173. URL:  http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/31.pdf

39. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Обов’язки засуджених та їх пропорційність з правами. Правові новели. 2018. № 4. С. 257-261. URL:  http://www.legalnovels.in.ua/journal/4_2018/41.pdf

40. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Спеціальний правовий статус засуджених. Право і суспільство. 2019. № 1. Ч. 2. С. 143-147.  URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/1_2019/part_2/26.pdf

41. Petechel O.Y., Kerniakevych-Tanasiichuk Y. V., Vazhynskyi V.M., Krasii M.O. Criminological characteristics of juvenile aggression. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2019. v. 10, n. 8. p. 2462-2474.

42.Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Адміністративне судочинство: багатозначність поняття.
Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Випуск 51.Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019. С. 118-127.

43.Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Правовий статус персоналу органів та установ виконання покарань. «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки». Том 31 (70) Ч. 3 № 2, 2020. С. 47-51.

44.Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Про адміністративне судочинство як самостійну навчальну дисципліну. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів,докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. С. 385- 386.

45.Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Кримінологічна функція кримінально-виконавчої політики. Держава і злочинність. Нові виклики в епоху постмодерну: зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті віце-президента Кримінологічної асоціації України, професора О. М. Литвака (м. Харків, 23 квіт. 2020 р.) / МВС України, Харків.нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. Харків : ХНУВС, 2020. С. 83-85.

46.Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі: зміщення акцентів. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 1 / гол. ред.: О. М.Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС,2020. С. 239-242.

47.Кернякевич-Танасийчук Ю. В. Реформирование уголовно-исполнительной системы Украины: последние веяния. Актуальные проблемы применения уголовного законодательства Республики Казахстан на современном этапе: вопросы теории и практики: материалы международной научно-практической конференции (17 сентября 2020). Алматы: ООНИиРИР Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова, 2020. С. 30-31.

48.Кернякевич-Танасийчук Ю.В. Система покарань підлягає ревізії! Aктуальні проблеми юридичної науки та практики в XXI столітті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 16–17 жовтня 2020 року). Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука. Рівне : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Ч. 2. С.121-123.

49. Kerniakevych-Tanasiichuk Y. V., Sezonov V.S., Nychytailo I.M., Savchuk M.A.,Tsareva I.V. Problems of forensic identification of handwriting in forensic examination. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2021. 28(1). p.195-204.

50. Kryklyvets D. Ye.,  Kerniakevych-Tanasiichuk Yu.V., Fidria Yu. O.,  Muzychuk K. S., Sasko O. I. The process of pardoning those sentenced to life sentences and long terms of imprisonment as a criterion for increasing the liberality of the judicial system. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2021. 28(2). p.277-287

51. Фріс П. Л., Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Політика кримінально-виконавча. Велика українська кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 2: М-Я / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О. М. Литвинов. – Харків : Факт, 2021. С. 296-299.

52. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Юридична освіта в умовах дистанційного навчання. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2020 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 5–9 квітня 2021 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. С. 289-290.

53. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Інститут покарання та його мета в проєкті нового Кримінального кодексу України: окремі зауваги. Проблеми впровадження нового Кримінального кодексу в правову систему України : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2021 р.) / редкол.: Ю. В. Баулін, Ю. А. Пономаренко, І. А. Вишневська ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Робоча група з питань розвитку кримін. права Коміс. з питань прав. реформи, Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права», Консульт. місія Європейського Союзу в Україні. Харків : Право, 2021. С. 118-119.

54. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Протидія злочинності в установах виконання покарань. Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ, Кримінол. асоц. України. Харків : ХНУВС, 2021. С. 307-308.

55. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. До питання законодавчого закріплення права на справедливий суд. Актуальні проблеми судового права : матеріали міжнар. конф. (Харків, 23 квіт. 2021 р.) / редкол.: Л. М. Москвич та ін. Харків : Право, 2021. С. 43-45.

56. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Дискреція при зміні умов тримання засуджених до позбавлення волі в межах однієї колонії. Питання дискреційних повноважень у функціонуванні органів публічної влади: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 20 травня 2021 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВГО «Асоціація українських правників». Київ: «Видавництво Людмила», 2021. С. 51-53.

57. Кернякевич-Танасийчук Ю.В. Отдельные замечания к проекту Стратегии реформирования пенитенциарной системы Украины до 2026 года. Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасын қолданудың өзекті мәселелері: теория және тәжірибе сұрақтары: халықар. ғыл.-тәж. конф. мат-ры (17.09.2021 ж.)/Актуальные проблемы применения уголовного законодательства Республики Казахстан на современном этапе: вопросы теории и практики: мат. межд. науч.-практ конф. (17.09.2021). Алматы: ҚР ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясының ҒЗжРБЖҰБ, 2021. С. 33-35.

58. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Ресоціалізація засуджених осіб в установах виконання покарань: ілюзія чи реальність? Пенітенціарна система у глобальному вимірі: Матеріали І Міжнародного пенітенціарного форуму (м. Рівне, 29–30 жовтня 2021 року). Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука. Рівне : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 28-30.

59. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Позбавлення волі: реалії та перспективи. Історія запровадження позбавлення волі і сучасні проблеми його виконання : матеріали круглого столу. м. Харків, Наук.-досл. інст. вивч. пробл. злоч. ім. ак. В.В. Сташиса НАПрН України, 14 грудня 2021 р. Харків, 2022. С. 12-13.

60. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Міжнародні стандарти поводження із засудженими, закріплені у Міжнародному пакті про громадянські та політичні права. Особливості прийняття та реалізації Міжнародних пактів з прав людини 1966 року: міжнародний та національний досвід: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 55-ій річниці прийняття Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права (м. Івано-Франківськ, 16 грудня 2021 року) / упорядники: В. І. Розвадовський, В. В. Книш. Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2022.С. 83-85.

62. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Ще раз до питання праці засуджених осіб. НАУКОВІ ЧИТАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА Т. А. ДЕНИСОВОЇ : збірник матеріалів, м. Запоріжжя, 10 березня 2022 р. Класичний приватний університет. Запоріжжя : КПУ, 2022. С. 178-179.

63. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Основні проблеми забезпечення права засуджених до позбавлення волі на медичну допомогу. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2021 рік Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 4–5 квітня 2022 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2022. С. 229-231.

64. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Звільнення від відбування покарання засуджених до позбавлення волі осіб для проходження військової служби. Український дослідницький простір в умовах війни: адаптація й перезавантаження технічних і юридичних наук: збірник матеріалів доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції. (Харків-Рига, 31 травня 2022 р.). Харків, 2022. С. 102-104.

65. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Державна кримінально-виконавча служба України та В’язнична служба Республіки Польща: напрями міжнародного співробітництва. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2022 . Випуск 60. С. 212-225.

Research activities

The topic of the candidate’s thesis “Legal regulation of the transfer of employees to another job”. The dissertation was defended in July 2012 at the specialized council of the V. M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv) under the supervision of Doctor of Laws, Professor P. D. Pylypenko.

The topic of the dissertation for obtaining the scientific degree of Doctor of Legal Sciences: “Criminal and enforcement policy of Ukraine” (scientific consultant – Doctor of Legal Sciences, professor, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine P. L. Fries). The dissertation was defended in July 2019 at the specialized board of the V. M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv)

The author of more than 150 scientific and scientific-methodical publications, including the author of 2 individual and co-author of 2 collective monographs.

In addition to scientific and pedagogical activities, Yu.V. Kernyakevych-Tanasiychuk writes poetry and prose. He is the author of two collections of poetry and prose “Sensation of Feelings” (2003), “Pages of Life” (2015), as well as the editor-compiler of the Collection of Poetry and Essays of Students and Teachers of the Educational and Scientific Law Institute of the Vasyl Stefanyk Prykarpattia National University (2011). Kernyakevich-Tanasiychuk Yu.V. responsible for writing articles in the mass media (“Halytskyi Korespondent” newspaper and “Universityet” magazine).

Yu. V. Kerniakevych-Tanasiychuk’s international internship took place in the period from November 9, 2020 to December 18, 2020 at the University of Bialystok (Bialystok, Republic of Poland) on the topic “Scientific activity in the disciplines of legal sciences from a national and European point of view” ( “Scientific and academic activity in the discipline of legal science from a national and international perspective”) (6.0 ECTS credits – 180 hours), as evidenced by the relevant certificate (No. 042)

Organizational activity

Kernyakevich-Tanasiychuk Yu.V. is:

 • a member of the specialized academic council D 20.051.14 with the right to accept for consideration and conduct the defense of dissertations for obtaining the scientific degree of Doctor of Legal Sciences according to the profile: 12.00.03 – civil law and civil process; family law; international private law; 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal law at Vasyl Stefanyk Prykarpattia National University;

 • a member of the editorial board of the specialized scientific publication “Actual problems of improving the current legislation of Ukraine” (published by Vasyl Stefanyk Prykarpatsky National University);

 • member of the Academic Council of the Educational and Scientific Legal Institute of Vasyl Stefanyk Prykarpattia National University;

 • member of the Academic Council of Vasyl Stefanyk Prykarpattia National University;

 • member of the coordination bureau in the field of criminal enforcement law of the department of criminal and legal sciences of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine;

 • the secretary of the KTS, which operates at the Vasyl Stefanyk Prykarpatsky National University;

 • a member of the All-Ukrainian public organization “Association of Ukrainian Lawyers”, the public organization “All-Ukrainian Association of Criminal Law”, the public organization “Progressive Group of Franks”;

 • expert of the public organization “European Institute of Postgraduate Education”.

 

 

 

Oleh Kuzmych

 

Associate Professor of the Department of Judiciary

candidate of legal sciences, associate professor

 

 

 

 

Personal informationMain publicationsActivityContacts

Education, academic degree, academic title, internship

2000-2005 – Prykarpattia National University named after Vasyl Stefanyk, specialty “law”, qualification “lawyer, law teacher”

2005-2008 – Prykarpattia National University named after Vasyl Stefanyk, postgraduate studies (with a break from production).

2010 – candidate of legal sciences

2014 – Associate Professor of the Department of Judiciary

Research Institute of Private Law and Entrepreneurship named after Academician F.G. Burchak of the National Academy of Legal Sciences, 01/09/2020-12/18/2020, Internship Certificate dated 12/18/2020, topic: “Problems of judicial forms of protection of subjective rights and interests”

Jobs, professional experience

In the period from September 2007 to June 2009, he worked as an assistant at the Department of Civil Law and Process of the Law Institute of Vasyl Stefanyk Prykarpatsky National University.

From September 2009 to June 2010, he was a lecturer at the Department of Civil Law of the Law Institute of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

From September 2010 to January 2011, he was a lecturer at the Jurisprudence Department of the Law Institute of Vasyl Stefanyk Prykarpatsky National University.

Since January 2011, associate professor of the Department of Jurisprudence of the Educational and Scientific Legal Institute of Vasyl Stefanyk Prykarpatsky National University.

 

 1. Кузьмич О. Я. Зміна та розірвання договору, укладеного на користь
  третьої особи Підприємництво, гос.подарство і право. 2009. № 2 (158). С. 87 – 91.
  2. Кузьмич О. Я. Юридична природа договору на користь третьої особи. Приватне право і підприємництво: зб. наук. праць. К.: Науково- дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. 2009. Вип. 8. С. 42 – 46.
  3. Кузьмич О. Я. Юридична природа прав третьої особи, на користь якої укладений договір. Юридична Україна. 2009. № 1. С. 67 – 70.
  4. Кузьмич О.Я. Правові аспекти здійснення захисту третьою особою своїх прав внаслідок невиконання чи неналежного виконання зобов’язання, яке виникло з договору, укладеного на користь третьої особи. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України [Текст] : Збірник наукових статей. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. С. 109-114.
  5. Кузьмич О. Я. Договір дарування з обов’язком обдаровуваного на користь третьої особи в цивільному законодавстві України. Підприємництво, господарство і право. 2011. 7 (187). С. 11 – 14.
  6. Кузьмич О. Я. Виникнення права власності у третіх осіб за договорами про відчуження майна : актуальні питання. Підприємництво, господарство і право. 2011. 10 (190). С. 38 – 41.
  7. Кузьмич О. Я. Договір найму (оренди) на користь третьої особи. Підприємництво, господарство і право. 2012. 7 (199). С. 7 – 10.
  8. Кузьмич О. Я. Становлення та розвиток конструкції договору на
  користь третьої особи в законодавстві України. Юридична Україна. 2012. № 11. С. 57 – 62.
  9. Кузьмич О. Я. Недійсність договорів на користь третіх осіб у
  цивільному праві України. Підприємництво, господарство і право. 2013. 7 (211). С. 84 – 87.
  10. Кузьмич О. Я. Договори на користь третіх осіб у цивільному праві України : монографія / О. Я. Кузьмич. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2014. 334 с.
  11. Кузьмич О. Я. Актуальні питання судової практики у справах про звернення стягнення на предмет іпотеки. Вісник господар. судочинства : Видання Вищого Господарського суду України. 2014. № 1. С. 124-129.
  12. Кузьмич О. Я. Зобов’язання у зв’язку із вчиненням дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення: проблеми кваліфікації в судовій практиці. Право і суспільство. 2016. № 3. С. 58 – 64.
  13. Кузьмич О. Я. Договір на користь третіх осіб. Договір як універсальна форма правового регулювання: монографія / за заг. ред. проф. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. С. 163-176.
  14. Кузьмич О. Я. Дотримання цивільної процесуальної форми в судовій практиці. Правові позиції Європейського суду з прав людини у право застосовній практиці України : зб. наук. пр. викл. каф. судочинства / [за ред. М. К. Галянтича]; ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун. Імені Василя Стефаника», Навч.-наук. юр. інст. Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2017. 56-75.
  15. Кузьмич О. Я. Інша особа як учасник цивільних відносин. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : Збірник наукових статей. Випуск 43. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. С. 124 – 134.
  16. Кузьмич О. Я. Правові аспекти участі третіх осіб у виконанні обов’язку замість боржника у власному інтересі (частина 3 статті 528 Цивільного кодексу України). Підприємництво, господарство і право. 2017. № 12 (262). С. 44 – 48.
  17. Кузьмич О. Я. Третьи лица как субъекты гражданских правоотношений. Legea si Viata. 2018. № 4/2 (316). С. 90 – 93.
  18. Oleg Kuzmych. The contract (the agreement) of donation with the duty of donee in favour of a third person in the civil law of Ukraine Evolunion of private law. New perspectives. Oficyna wydawnicza. Uniwersytet Śląski. Katowice 2018. С. 135 – 142.
  19. Кузьмич О. Я. Теоретико-методологічні та практичні засади участі третіх осіб у цивільних правовідносинах : монографія. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2018. 386 с.
  20. Кузьмич О. Я. Учасники (суб’єкти) цивільних правовідносин як один із критеріїв визначення третіх осіб. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства. 2019. Випуск 51. С. 75-87.
  21. Кузьмич О. Я. Юридично значимий правовий зв’язок як критерій участі третіх осіб у цивільних правовідносинах. National law jornal: theory and practice. 2019. № 2 (36). С. 63 – 67.
  22. Кузьмич О. Я. Цивільні правовідносини як один із критеріїв визначення третіх осіб у цивільному праві. National law jornal: theory and practice. 2019. № 5 (39). С. 95 – 99.
  23. Кузьмич О. Я. Правові наслідки порушення третіми особами
  покладеного на них обов’язку боржника. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. Збірник наукових праць. 2021. Випуск 50. С. 46 – 50.
  24. Кузьмич О. Я. Про співвідношення третіх осіб у цивільному праві із третіми особами у цивільному процесі. Правове регулювання суспільних відносин: перспективні напрями на шляху до сталого розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 14-15 травня 2021 р. Київ : Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2021 р. С. 143-147.
  25. Кузьмич О. Я. Щодо можливості визнання осіб, від поведінки яких залежатиме виникнення у спадкоємців суб’єктивного права спадкування за заповітом, третіми особами. Десяті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжднар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 28травня 2021 р.) [Електронне видання] / відповід. ред. В. І. труба, упор. А. Л. Святошнюк; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова; економ.-прав. ф-т. – Одеса: Фенікс, 2021. С. 128-131.
 2. Кузьмич О.Я. Актуальні питання участі третіх осіб у виконанні зобов’язань. Право і суспільство. 2022. № 5. С. 34-42

 

Research activities

The topic of the dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of legal sciences “A contract in favor of a third party in the civil law of Ukraine” (supervisor, doctor of jurisprudence, professor, academician of the National Academy of Sciences of Ukraine V.V. Luts). The dissertation was defended in 2010 at the specialized council of the Research Institute of Private Law and Entrepreneurship named after Academician F. G. Burchak of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine (Kyiv).

Author of more than 55 scientific and scientific-methodological publications.

He completed a scientific and pedagogical internship in the period from November 9, 2020 to December 18, 2020 at the Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine named after F.G. Burchak on the topic “Problems of judicial forms of protection of subjective rights and interests” (6.0 ECTS credits – 180 hours), as evidenced by the relevant certificate.

Organizational activity

He is a contributor to the newspaper “Yurfakty”.

 

 

 

 

Oleksandr Kovalyshyn

 

Associate Professor of the Department of Judiciary

candidate of legal sciences, associate professor

 

 

 

Personal informationMain publicationsActivityContacts

Education, academic degree, academic title, internship

09.2000-06.2003 – Economist, bachelor, Transcarpathian Forestry College, Khust (Ukraine)

09.2002-06.2007 – Specialist diploma, specialty “Legal Studies”, Institute of Law, Prykarpattia National University named after Vasyl Stefanyk

14.12.2012 – lawyer’s certificate, Association of Lawyers of Ukraine, Kyiv (Ukraine)

11.2007-10.2010 – postgraduate studies in the specialty 12.00.04 – economic law; economic and procedural law, Institute of Law, PNU named after V. Stefanyka

10.10.2013 – candidate of legal sciences

09.2014-02.2015 – Charles and Franz University, Faculty of Law, Graz (Austria, Erasmus)

08.2015-09.2015 – University of Warsaw (Polish Government Scholarship, 13th year)

10.2015-01.2016 – Charles and Franz University, Faculty of Law, Graz (Austria, OeAD)

02.2015-07.2016 – University of Gdańsk (Polish Government Scholarship, 13th competition)

06.2016-06.2016 – Charles and Franz University, Faculty of Law, Graz (Austria, Erasmus)

10.2016-11.2016 – Institute of Eastern European Law, (Regensburg, Germany, DAAD)

11.2017-12.2017 – University named after Georg August, Göttingen (Germany, DAAD)

01.10.2020-31.01.2021 – Adam Mickiewicz University (Poznan, Poland)

01.10.2022-31.11.2022 – Institute of Eastern European Law (Regensburg, Germany)

 

Jobs, professional experience

11.2006-10.2008 – lawyer, PKP “Resource-West”.

05.2007-12.2012 – partner, Law Company “Halychyna Consulting”.

05.2008-08.2013 – teacher, Institute of Law, Prykarpattia National University named after Vasyl Stefanyk.

09.2010-04.2015 – laboratory assistant at the Law Clinic, Institute of Law, Prykarpattia National University named after Vasyl Stefanyk.

01.2013 – at the present time – lawyer activity.

09.2016 – at present – associate professor of the Department of Jurisprudence of the Vasyl Stefanyk Educational and Scientific Legal Institute of Prykarpattia National University.

Languages

Ukrainian is native

English is fluent

German is good

Polish is good

Russian – fluently

International projects

 2015-2016

Project: “Harmonization of Polish commercial law to EU standards: experience for Ukraine”

The grant organization is the Government of Poland.

 2015-2016

Project: “Indirect claims in Ukraine and Austria”

The grant organization is the Austrian Agency for Education and Science (Vienna, Austria).

 2015-2018

Project: Educational course “Company Law of Visegrad Group countries”

The grant organization is the International Visegrad Foundation.

 2018 – 2021

Project: Jean Monet Module “EU Commercial Law”

The grant organization is the European Union.

Монографії:

 1. Ковалишин О.Р. …інші автори. Корпоративне право Австрії та України. – Івано-Франківськ, 2015, – 264 с.
 2. Ковалишин О.Р. …інші автори. Корпоративне право Польші та України. – Київ, 2015. – 426 с.
 3. Ковалишин О.Р. …інші автори. Корпоративне право України. – 2014. – 324 с.
 4. Ковалишин О.Р. …інші автори. Охорона корпоративних прав в Україні, Київ, 2013. – 186 с.

Статті:

 1. Ковалишин О.Р. Корпоративний спір: характерні особливості та класифікація / О.Р. Ковалишин // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2009. – Випуск ХХІ. – С. 113–117.
 2. Ковалишин О.Р. Історико-правові аспекти судового захисту корпоративних прав / О.Р. Ковалишин // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2010. – Випуск ХХІІІ. – С. 21–28.
 3. Ковалишин О.Р. Непрямий (похідний) позов як засіб захисту учасників корпоративних відносин / О.Р. Ковалишин // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – №1 (17). – С. 61–68.
 4. Ковалишин О.Р. Підвідомчість корпоративних спорів / О.Р. Ковалишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Право». – 2010. – Вип. №13. – С. 296–299.
 5. Ковалишин О.Р. Перспективи застосування групового позову в корпоративних спорах / О.Р. Ковалишин // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2010. – Випуск ХХV. – С. 102–107.
 6. Ковалишин О.Р. Зловживання процесуальними правами у корпоративних спорах / О.Р. Ковалишин // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №4 (184). – С. 155–159.
 7. Ковалишин О.Р. Забезпечення позову в корпоративних спорах / О.Р. Ковалишин // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2011. – №51. – С. 375-381.
 8. Ковалишин О.Р. Докази в корпоративних спорах / О.Р. Ковалишин // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – №1 (20). – С. 37-43.
 9. Ковалишин О.Р. Предмет доказування в корпоративних спорах / О.Р. Ковалишин // Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення : тенденції та перспективи розвитку : Матеріали І Міжнар. наук. конф., 24 лютого 2011 року, Київ, 2011. – С. 432-434.
 10. Ковалишин О.Р. Арешт акцій: окремі питання правозастосування / О.Р. Ковалишин // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2012. – Випуск ХХVІІІ. – С. 133-138.
 11. Oleksandr Kovalyshyn. Types of Business Entities in Ukraine: Problems of Legal Regulation // Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, Krakow (Poland). – 2013. – P. 61-71.
 12. Kovalyshyn O. Legal status of LLC according to Austrian legislation // Improving regulation of corporate relations in modern terms (Ivano-Frankivsk, 2014 (Ukraine). – P. 37-39.
 13. Ковалишин О.Р. Організаційно-правові форми компаній в Україні: проблеми правового регулювання // Правничі Студії. Краків, Польща. 2013. С. 61-71.
 14. Ковалишин О.Р. Індивідуальний підприємець як тип ведення бізнесу в Україні // Еволюція приватного права. Катовіце, Польща, 2014. С. 43-51.
 15. Ковалишин О. Р. Правовий статус ТОВ відповідно до законодавства Австрії // Вдосконалення чинного законодавств України. Івано-Франківськ, 2014. С. 37-39.
 16. Oleksandr Kovalyshyn. Individual entrepreneur as the type of making business in Ukraine // Ewolucja prawa prywatnego. – Katowice (Poland), 2014. – P. 43-51.
 17. Ковалишин О.Р. Правовий статус ТОВ відповідно до законоавдства Австрії // Вдосконалення чинного законодавства України (Івано-Франківськ, 2014). – С. 37-39.
 18. Ковалишин О.Р. Правовий статус повного товариства в центральній та Східній Європі // Еволюція приватного права. 2015. С. 2-8.
 19. Oleksandr Kovalyshyn. Legal Status of Full Partnership in the Central and East Europe // Ewolucja prawa prywatnego. – Katowice (Poland), 2015. – P. 2-8.
 20. Oleksandr Kovalyshyn. Legal Status of LLC in Ukraine // Evolution Of Private Law Katowice, 2016. – 216 р. – Р. 11 -18.
 21. Oleksandr Kovalyshyn. Novelization of Ukrainian Civil procedure as a part of adaptation of Ukrainian Law to the EU Law // Ewolucja prawa prywatnego. – Katowice (Poland), 2018.
 22. Oleksandr Kovalyshyn. Novellierung der ukrainischen Zivilprozessordnung. Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 3/2018, Z. 72-78.
 23. Oleksandr R. Kovalyshyn, Olga I. Zozulyak, Uliana P. Gryshko, Comparative and legal analysis of the legal entities system of Ukraine and the European union /  Journal of Advanced Research in Law and Economics, Vol IX, Issue 8(38),  2018, p. 2921-2933. Available at: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4164 . DOI: https://doi.org/10.14505//jarle.v9.8(38).42
 24. Ковалишин О.Р. Правові запозичення: переваги та недоліки застосування. «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки». Том 30 (69) № 5, 2019, С. 94 – 99.
 25. Ковалишин О.Р. Роль міжнародних організацій в уніфікації господарського  права. Форум права, 2019, 57(4). С. 38–46.
 26. Ковалишин О.Р. Американізація корпоративного права Німеччини. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція», №40, 2019, С. 32 -39.
 27. Ковалишин О.Р. Правові запозичення: pro et contra / Підприємництво, господарство і
  право, №1, 2020, С. 42-47.
 28. Ковалишин О.Р. Партнерське товариство як альтернативна форма товариств осіб /«Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія:Юридичні науки». Том 31 (70) № 1, 2020, С. 89-94 .
 29. Ковалишин О.Р. Товариства осіб в країнах Східної Європи (на основі статистичних даних) / Підприємництво, господарство і право, №2, 2020, С. 98-104 .
 30. Ковалишин О.Р. Ефективність правових запозичень / Юридичний електронний фаховий
  журнал, № 1, 2020.
 31. Ковалишин О.Р. Роль Принципів корпоративного управління ОЕСР в корпоративному праві України та за кордоном / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право», №60, 2020, С. 63-67.
 32. Ковалишин О.Р. Канюка І. Спеціалізовані суди в сфері захисту інтелектуальної власності: переваги та недоліки / «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки», Том 31 (70) № № 2, 2020 С. 146-149.
 33.  Kovalyshyn Oleksandr, Gesellschaftsrecht in der Ukraine, Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa: WiRO, 149. Auflage 2020. Loseblatt. Rund 11420 S.
 34. Kovalyshyn Oleksandr, Corporate governance systems: comparative aspect / Jurnalul juridic
  national: teorie şi practică, № 1 (41), 2020, p. 90-93.

Research activities

The topic of the dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of legal sciences “Judicial protection of corporate rights” (scientific supervisor, Doctor of Law, Prof. P.O. Gvozdyk). The dissertation was defended in 2013 at the specialized council of the Research Institute of Private Law and Entrepreneurship named after academician F. G. Burchak of the National Academy of Legal Sciences (Kyiv).

Author of more than 30 scientific and scientific-methodical publications, including co-author of scientific and practical commentaries on comparative corporate law.

He completed an international internship in the period from October 1, 2020 to January 31, 2020 at Adam Mickiewicz University (Gdansk, Republic of Poland) on the topic “Legal Borrowing in the Corporate Law of Ukraine and Poland” (10.0 ECTS credits – 300 hours) , as evidenced by the relevant certificate.

Organizational activity

Performs the duties of the coordinator of international cooperation of the educational and scientific legal institute.

He is a member of the Academic Council of Vasyl Stefanyk Prykarpattia National University.

 

 

 

 Nadiya Petechel

 

teacher of the Department of Judiciary

Doctor of Law

 

 

 

 

Personal informationMain publicationsActivityContacts

Education, academic degree, academic title

Nadiya Mykhailivna Petechel was born on June 6, 1991.

2008-2013 – Law Institute of Vasyl Stefanyk Prykarpattia National University, specialty “law”, qualification “lawyer, law teacher”.

2014-2018 – postgraduate study at Vasyl Stefanyk Prykarpattia National University (with no break from production).

2021 – candidate of legal sciences, specialty 12.00.03 – civil law and civil process; family law; international private law.

In the period from August 2013 to September 2013, she worked at the private enterprise “NEVICOL”.

In the period from September 2013 to January 2015, she worked in the Ivano-Frankivsk Territorial Center of Social Services.

From January 2015 to September 2018, she worked as a senior laboratory assistant at the Department of Justice.

In the period from October 2016 to June 2017, she was accepted on a part-time basis as an assistant at the Department of Judiciary.

In September 2021, she was accepted as a teacher at the Department of Judiciary.

 1. Петечел Н. М. Проект Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування»: переваги та недоліки. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів, присвяченої 75-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, 15 травня 2015 р.). Івано-Франківськ. 2015. С. 48–51.
 2. Nadia Petechel. Medical insurance: ways of incipience. Studia Prawnicze. Rozprawy I Materialy. Studies in Law. Research Papers. 2015. No 2 (17). P. 111-
 3. Петечел Н. М. Медичне страхування в Україні: шляхи становлення. Правові реформи в Україні: реалії сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Харків, 15-16 квітня 2016 р.). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2016. С. 110–113.
 4. Петечел Н. М. Ознаки договору медичного страхування. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м. Івано-Франківськ, 13-14 травня 2016 р.). Івано-Франківськ. 2016. С. 67–70.
 5. Nadia Petechel. Contract of medical insurance in Ukraine: legal description. International scientific conference «Evolution of Private Law. New Approach». University of Silesia in Katowice. (Katowice, Poland, 20-21 October 2016). P. 131-139.
 6. Петечел Н. М. Правова характеристика страхового ризику у договорі медичного страхування. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ. 2016. Випуск 40. С. 84–93.
 7. Петечел Н. М. Ознаки страхового ризику у договорі медичного страхування. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м. Івано-Франківськ, 28 квітня 2017 р.). Івано-Франківськ. 2017. С. 54–58.
 8. Петечел Н. М. Місце договору медичного страхування в системі цивільно-правових договорів України. Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 16 березня 2018 р.). Івано-Франківськ. 2018. С. 79–82.
 9. Петечел Н. М. Функції договору медичного страхування. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м. Івано-Франківськ, 27 квітня 2018 р.). Івано-Франківськ. 2018. С. 35–38.
 10. Nadia Petechel. The peculiarities of peril insured in medical insurance contract. International scientific conference «Evolution of Private LawNew Perspectives». University of Silesia in Katowice. (Katowice, Poland, 07-08 June 2018). P. 142-149.
 11. Петечел Н. М. Становлення та розвиток медичного страхування в Україні. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ. 2020. Випуск 53. С. 104–114.
 12. Петечел Н. М. Аналіз ознак договору медичного страхування. Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 25 березня 2022 р.). Івано-Франківськ. 2022. С. 65–67.
 13. Петечел Н. М. Права та обов’язки страховика за договором медичного страхування. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2021 рік Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 4–5 квітня 2022 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2022. С. 253-255.
 14. Петечел Н. М. Історичні етапи становлення інституту медичного страхування. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (16 травня 2022 р.). Івано-Франківськ. 2022. С. 86–88.
 15. Петечел Н. М. Місце договору медичного страхування в системі цивільно-правових договорів України. Право і суспільство: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ. 2022.
 16. Nadia Petechel. The rights and obligations of the parties under a medical insurance contract. Studia Prawnicze. Rozprawy I Materialy.  Studies in Law. Research Papers. 2022. 

Research activities

The topic of the dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of legal sciences “Legal regulation of the medical insurance contract”. The dissertation was defended in May 2021 at the meeting of the specialized academic council K 20.051.14 at the Educational and Scientific Legal Institute of the Vasyl Stefanyk State Higher Education Institution (Prykarpattia National University named after Vasyl Stefanyk) (Ivano-Frankivsk) under the supervision of Doctor of Laws, Professor, Honored Lawyer of Ukraine Valentina Antonivna Vasylieva.

He is the author of 11 scientific works.

 

Lesia Kulchak

 

senior lecturer of the Department of Judiciary

 

 

Personal informationMain publicationsActivityContacts

Education, academic degree, academic title

1994-1999 year – Prykarpattia National University named after Vasyl Stefanyk, specialty “law”, qualification “lawyer”

2000-2004 year – Prykarpattia National University named after Vasyl Stefanyk, postgraduate studies (full-time)

Jobs, professional experience

On August 26, 1999, she was admitted to the Ivano-Frankivsk City Bar Association as an assistant lawyer.

From September 1, 2003 to July 1, 2004, she worked part-time as an assistant at the Department of Criminal Law and Procedure of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Since September 1, 2004, she has been accepted as an assistant at the Department of Criminal Law and Procedure of Vasyl Stefanyk Prykarpattia National University.

From September 1, 2005, she was transferred to the position of senior lecturer at the Department of Criminal Law and Procedure of Vasyl Stefanyk Prykarpattia National University.

From January 2, 2009, she was transferred to the position of a senior lecturer at the Department of Jurisprudence at the Vasyl Stefanyk Educational and Scientific Legal Institute of the Carpathian National University.

 1. Кульчак Л. С. Деякі питання конституційних гарантій судового захисту прав і свобод особи у кримінальному судочинстві України і Франції (порівняльний аналіз). Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ. 2001. Випуск VII. С.189-197.
 2. Кульчак Л. С. Деякі питання щодо вдосконалення поняття процесуальних гарантій осіб у кримінальному судочинстві України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ. 2002. Випуск IX. С.134-139.
 3. Кульчак Л. С. Деякі питання щодо гарантій прав осіб у кримінальному процесі України. Нові  Цивільний і Кримінальний кодекси – важливий етап кодифікації законодавства України: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 10-ій річниці заснування юридичного інституту Прикарпатського університету  ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ: Обласна друкарня. 2002. С. 235-240.
 4. Кульчак Л. С. Про виникнення і розвиток інституту касації у кримінальному процесі України. Вісник Львівського Національного університету. Серія юридична. Львів. 2003. Випуск 38. С.546-551.
 5. Кульчак Л. С. До питання щодо  суті і завдань стадії касаційного провадження. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції. Львів. 2003. С.508-510.
 6. Кульчак Л. С. Окремі риси  касації за чинним КПК України. Вісник Львівського Національного університету. Серія юридична. Львів. 2004. Випуск 39. С.513-518.
 7. Кульчак Л. С. Про реалізацію в стадії касаційного провадження деяких принципів (засад) кримінального судочинства. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ. 2004. Випуск ХІV. С.252-258.
 8. Кульчак Л. С. Свобода оскарження вироків, як гарантія від незаконного та необґрунтованого засудження особи. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник тез наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів. Луцьк. 2005. С. 173-175.
 9. Кульчак Л. С. Особливості гарантій майнових прав та законних інтересів засудженого (виправданого). Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод люди і громадянина в Україні: Матеріали VI-ї Регіональної міжвузівської наукової  конференції молодих вчених та аспірантів. Івано-Франківськ. 2005. С.230-236.
 10. Кульчак Л. С. Деякі особливості касаційного провадження в Україні. Актуальні проблеми боротьби та попередження злочинності: Матеріали науково-практичного семінару. м. Івано-Франківськ, 12-13 травня 2006 року. Івано-Франківськ, 2006. С.49-50.
 11. Кульчак Л. С. Недопустимість погіршення становища засудженого (виправданого) в стадії касаційного провадження кримінальної справи за кримінальним судочинством України: проблеми теорії і практики. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XIII регіональної науково-практичної конференції. Львів. 2007. С.538-542.
 12. Кульчак Л. С. Презумпція не винуватості особи, як кримінально-процесуальна гарантія і деякі питання її законодавчого вдосконалення. Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м. Івано-Франківськ, 23-24 квітня 2009 року). Івано-Франківськ, 2009. С.189-192.
 13. Кульчак  Л. С. Реформування кримінальної юстиції.  Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів, присвяченої 75-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2015. С.105-107.
 14. Кульчак Л. С. До поняття гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2016. С.157-161.
 15. Кульчак Л. С. Кульчак Л.С. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканість з врахуванням практики Європейського суду з прав людини. Правові позиції Європейського суду з прав людини у правозастосовній практиці України: зб. наук. пр. викл. каф. судочинства / [ за ред. М.К.Галянтича]; ДВНЗ « Прикарпатський нац. ун. імені Василя Стефаника», Навч.-наук. юр. інст. Івано-Франківськ : Супрун В.П. 2017. С.75-92.
 16. Кульчак Л.С. Забезпечення захисту прав людини у кримінальному провадженні на стадії судового розгляду //Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина[Текст]: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (27 квітня 2018р.).- Івано-Франківськ, 2018, с.91-98
 17. Кульчак Л.С. Міжнародний захист прав людини. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять і самостійної роботи студентів денної навчання [текст] / Леся Степанівна Кульчак. – Івано-Франківськ: навчально-науковий юридичний інститут Прикарпатськогонаціонального університету імені Василя Стефаника, 2020. – 47 с.
 18. Кульчак Л.С. Міжнародний захист прав людини. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять і самостійної роботи студентів заочної форми навчання [текст] / Леся Степанівна Кульчак. – Івано-Франківськ: навчально-науковий юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2020. – 36 с.
 19. Кульчак Л.С. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканість з врахуванням практики Європейського суду з прав людини // Правові позиції Європейського суду з прав людини у правозастосовній практиці України: зб. наук. пр. викл. каф. судочинства / [ за ред. М.К.Галянтича] ; ДВНЗ « Прикарпатський нац. ун. імені Василя Стефаника», Навч.-наук. юр. інст. – Івано-Франківськ : Супрун В.П. 2017. С.75-92.
 20. Кульчак Л.С. Щодо питання розуміння процесуальних гарантій прав і законних інтересів засудженого в кримінальному провадженні // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник  наукових статей. – 2017.  – Випуск 45 – С.148-158.
 21. Кульчак Л.С. Забезпечення захисту прав людини у кримінальному провадженні на стадії судового розгляду //Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина[Текст]: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (27 квітня 2018р.).- Івано-Франківськ, 2018, с.91-98
 22. Кульчак Л.С. Недопустимість погіршення становища виправданого та засудженого в стадії касаційного провадження кримінальної справи. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6-8 квітня 2020р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020, с. 400-402
 23. Кульчак Л.С. Особливості касаційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні (на основі досвіду країн англо-американської правової системи). Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2021 рік Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 4–5 квітня 2022 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2022., с. 244-246

Research activities

The topic of the dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of legal sciences “Guarantees of the rights and legitimate interests of the convicted in the stage of cassation proceedings of a criminal case” (scientific supervisor, Doctor of Law, Associate Professor V.P. Boyko).

Author of more than 20 scientific and scientific-methodical publications.

From December 3, 2021 to January 20, 2022, she participated in the III International Program of Advanced Training for Heads of Educational and Scientific Institutions, as well as Pedagogical and Scientific Pedagogical Workers “Nobel Course: New Knowledge, Ideas, Experience, Values, Competences” at the International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing)

(the results of the international internship are recognized by the order of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University No. 169 dated April 11, 2022)

Organizational activity

He is a member of the Scientific and Methodological Council of the Educational and Scientific Legal Institute.

Member of the Academic Council of the Vasyl Stefanyk Pre-Carpathian National University

Responsible for cooperation with general educational institutions.

Public inspector for labor protection in the Department of Judiciary.

 

Anna Prokopchuk

senior laboratory assistant of the Department of Justice