Викладацький склад

 

Кернякевич-Танасійчук Юлія Володимирівна

Yuliia Kerniakevych-Tanasiichuk

Завідувач кафедри судочинства

доктор юридичних наук,  доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Кернякевич-Танасійчук Юлія Володимирівна народилася 11 грудня 1985 року у місті Львів. Навчалася в Українській гімназії № 1 міста Івано-Франківська.  Вищу освіту отримала, навчаючись на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчила в 2007 році з відзнакою за спеціальністю «правознавство» та здобула кваліфікацію «магістр права» (цивільно-правова спеціалізація). З 2007 до 2011 року навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка (без відриву від виробництва).

З вересня 2007 року працювала викладачем кафедри цивільного права та процесу Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ. З вересня 2009 року прийнята на посаду викладача кафедри трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2012 році під керівництвом доктора юридичних наук, професора Пилипенка Пилипа Даниловича захистила кандидатську дисертацію та тему «Правове регулювання переведення працівників на іншу роботу»  та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, м. Київ).

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри трудового, екологічного та аграрного права  (рішення Атестаційної колегії МОН України від 22. 12. 2014р.)

З вересня 2018 року переведена на посаду доцента кафедри кримінального права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2019 році під керівництвом доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Фріса Павла Львовича захистила докторську дисертацію та тему «Кримінально-виконавча політика України»  та здобула науковий ступінь доктора юридичних наук (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, м. Київ).

З вересня 2019 року переведена на посаду завідувача кафедри судочинства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Кернякевич-Танасійчук Ю.В. є автором понад 130 наукових та навчально-методичних праць.

 

1. Кернякевич Ю.В. Правове регулювання переведення працівників на іншу роботу: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ю. В. Кернякевич; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. К., 2012. 17 с.

2. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Кримінально-виконавча політика України: автореф. дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00.08 / Ю. В. Кернякевич-Танасійчук; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. К., 2019. 36 с.

3. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Правове регулювання переведення працівників на іншу роботу: монографія. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014. 152 с.

4. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Кримінально-виконавча політика України: монографія. Івано-Франківськ:  Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. 336 с.

5. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Кримінально-виконавча політика у сфері застосування праці засуджених до позбавлення волі. Політика в сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми: монографія / за заг. ред. проф. П. Л. Фріса та В. Б. Харченка. Івано-Франківськ-Харків, 2016. С. 397-413.

6. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Договір як регулятор трудових правовідносин. Договір як універсальна форма правового регулювання: монографія / за заг. ред. проф. В.А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. С. 268-283.

7. Кернякевич Ю.В. Про правову природу переміщення працівників / Ю.В. Кернякевич // Університетські наукові записки. – 2009. – № 3(31). – С. 162–165. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2009_3_31.pdf

8. Кернякевич Ю.В. Переведення працівників на легшу роботу за станом здоров’я// Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей – Івано-Франківськ, 2010. – Випуск ХХІІІ. – С.190-195. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apvchzu_2010_23_29.pdf

9. Кернякевич Ю.В. Судовий захист прав працівників  у разі незаконного переведення їх на іншу роботу // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 27. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – С. 198-203. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apvchzu_2011_27_33.pdf

10. Кернякевич Ю.В. Заборона примусової праці та конституційні гарантії її забезпечення // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 31. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – С. 243-253. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apvchzu_2013_31_27.pdf

11. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. До питання зміни істотних умов праці // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 33. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – С.223-231. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apvchzu_2013_33_26.pdf

12. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Переведення працівників на іншу роботу: багатозначність поняття // Право і суспільство. – 2014 – № 1. – С. 81-86. –  Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pis_2014_1_18.pdf

13. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Про правову природу праці засуджених до позбавлення волі // Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія: Юридичні науки). – Випуск 3, том 2. – Херсон, 2014. – С. 37-40. – Режим доступу: htp://www.lj.kherson.ua/2014/pravo03/part_2/10.pdf

14. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Професійні захворювання в галузі юриспруденції // Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія: Юридичні науки). – Випуск 6-1, том 2. – Херсон, 2014. – С. 39-42. – Режим доступу: http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo06/part_2/9.pdf

15. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Соціально-правовий захист працівників кримінально-виконавчої  системи України // Соціологія права. – 2015. – № 1-2 (12-13) – С. 49-53. – Режим доступу: http://aup.org.ua/wp-content/uploads/Соц_права-2015-№-1-2-.pdf

16. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Державна пенітенціарна служба України та Тюремна служба Республіки Польща: вектори міжнародної співпраці [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.polukr.net/blog/2016/05/biuletyn-polsko-ukrainski-polityka-prawo-wspolczesnej-europy

17. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Щодо визначення поняття «кримінально-виконавча політика» //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» –  № 18, том 2. – Одеса, 2015. – С. 88-91. – Режим доступу: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc18/part_2/23.pdf

18. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Форми (джерела) кримінально-виконавчої політики України // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 39. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015. – С. 257-269.

19. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Суб’єкти кримінально-виконавчої політики України // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 1. – С. 271-273.– Режим доступу: http://pap.in.ua/1_2016/82.pdf

20. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Поняття та правова природа принципів кримінально-виконавчої політики України // Юридичний науковий електронний журнал – 2016. – № 4. – С. 165-168. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/4_2016/46.pdf

21. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Система принципів кримінально-виконавчої політики України // Jurnalul Juridic National: teorie si practica. – 2016. – № 4 (20). – С. 161-166. – Режим доступу: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2016/4/36.pdf

22. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Періодизація становлення та розвитку кримінально-виконавчої політики України // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 3. – С. 329-333. – Режим доступу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2016_3/CHAS16_3.pdf

23. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Кримінально-виконавча політика України в умовах незалежності. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 1 (07). С. 61-69. URL:  http://www.earj.org/wp-content/uploads/2017/02/2017_07_EARJ.pdf

24. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Завдання кримінально-виконавчої політики України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 41. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. С. 47-58.

25. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. До питання класифікації злочинів проти довкілля. Екологічне право України. 2016.  № 3-4. С. 31-37. URL:   http://aup.org.ua/екологічне-право-2016-№3-4

26. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Про поняття й роль кримінально-правової політики в системі політики України у сфері боротьби зі злочинністю. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 6. С 235-237. URL:   http://www.pap.in.ua/6_2016/69.pdf

27. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Запобігання злочинності як сфера співпраці кримінально-виконавчої та кримінологічної (профілактичної) політик України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 42. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. С. 171-181.

28. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Взаємозв’язок кримінально-виконавчої та кримінально-правової політики України. Право і суспільство. 2017. № 1. С. 218-223. URL:   http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/1_2017/part_1/40.pdf

29. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Напрями взаємодії кримінально-виконавчої та кримінальної процесуальної політики України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 1. Т. 1. С. 127-130. URL:   http://apnl.dnu.in.ua/1_1_2017/30.pdf

30. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Про необхідність концептуалізації кримінально-виконавчої політики України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 44. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. С. 36-47.

31. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Режим у системі засобів досягнення мети реалізації кримінально-виконавчої політики України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. № 5. Том 2. С. 211-214. URL:  http://nvppp.in.ua/vip/2017/5/tom_2/41.pdf

32. Кернякевич-Танасийчук Ю. В. Реализация уголовно-исполнительной политики Украины: понятия и ее механизм. «Legea si Viata» («Закон и Жизнь». 2018. № 1/2. С. 49-52.  URL:  http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2018/1-2/11.pdf

33. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Суб’єкти реалізації  кримінально-виконавчої політики України. «Jurnalul juridic national: teorie si practica». 2018. № 1(29). Том 2. С. 144-148. URL:  http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2018/1/part_2/32.pdf

34.Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Участь громадськості у формуванні та реалізації кримінально-виконавчої політики України. Приватне та публічне право. 2018. № 1. С. 123-126. URL:  http://www.pp-law.in.ua/archive/1_2018/27.pdf

35. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Щодо визначення поняття «ефективність кримінально-виконавчої політики». Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 1. С. 170-172. URL:  http://lsej.org.ua/1_2018/47.pdf

36. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Освіта засуджених як один із засобів досягнення мети реалізації кримінально-виконавчої політики. Вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018.№ 48. – С. 75-77. URL:  http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_2/18.pdf

37. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Акти органів судової влади в системі джерел кримінально-виконавчої політики України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 1. С. 206-208. URL:  http://apnl.dnu.in.ua/1_2018/50.pdf

36. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Оптимізація кримінально-виконавчої політики України: поняття та сутність. Eurasian Academic Research Journal. 2018. № 2 (20). С. 58-64. URL:  http://www.earj.org/wp-content/uploads/2018/06/2018_20_EARJ.pdf

38. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Оптимізація кримінально-виконавчої політики на стадії її реалізації. Право і суспільство. 2018. № 2. Ч. 2. С. 168-173. URL:  http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/31.pdf

39. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Обов’язки засуджених та їх пропорційність з правами. Правові новели. 2018. № 4. С. 257-261. URL:  http://www.legalnovels.in.ua/journal/4_2018/41.pdf

Окрім науково-педагогічної діяльності Кернякевич-Танасійчук Ю.В. займається адвокатською діяльністю, написанням поезій та прози. Є автором двох збірок поезій та прози «Сенсація відчуттів» (2003 р.), «Сторінками життя» (2015 р.), а також редактором-упорядником Збірки поезій та есеїв студентів та викладачів Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2011 р.)

Кернякевич-Танасійчук Ю.В.  здійснює написання статей у засоби масової інформації (газета «Галицький кореспондент» та журнал «Університет»).

Кернякевич-Танасійчук Ю.В. є членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників»,  громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права», громадської організації «Поступовий гурт франківців».

Кернякевич-Танасійчук Ю.В. є заступником голови громадської експертної групи при Міжрегіональному управлінні Нацдержслужби в Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Контактний телефон:  +380 342 59 61 78

Електронна пошта: jyliag@ukr.net

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Махінчук Віталій Миколайович

Vitalii Makhinchuk

професор кафедри судочинства

доктор юридичних наук

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1995-1999 р.р. – Національна академія внутрішніх справ України, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист»

1999-2002 р.р. – Національна академія внутрішніх справ України, ад’юнктура

2002 р. – кандидат юридичних наук

2008-2009 р.р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «міжнародне приватне право»

2014 р. – доктор юридичних наук

Місця роботи, професійний досвід

В період з 1999 р. по 2002 р. працював помічником з юридичних питань Секретаря Комітету закордонних справ Верховної Ради України

З 2002 р. по 2003 р. працював юристом в товаристві з обмеженою відповідальністю «Сервіс-Консалтинг»

З 07.04.2003 р. по 01.02.2010 р. –  учений секретар Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Академії правових наук України

З 01.02.2010 р. по 05.01.2015 р. – старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України

З жовтня 2014 р. – професор кафедри судочинства Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (за сумісництвом)

З грудня 2015 р. – начальник Юридичного департаменту публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ».

Education, academic degree, academic title

1995-1999 – national academy of internal affairs, specialty “Jurisprudence”, qualification “lawyer”

1999-2002 – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University,, postgraduate studies

2002 – PhD

2008-2009 – Taras Shevchenko National University of Kyiv, specialty “International private Law”

2014 – Doctor of Law sciences

Positions, professional experience

1999-2002 – law advisor of the Secretary at  the Committee on Foreign Affairs of the Verkhovna Rada of Ukraine.

2002-2003 – lawyer, LLC «Сервіс-Консалтинг».

07.04.2003-01.02.2010 – Scientific secretary, Academician F. H. Burchak Scientific Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of NALS of Ukraine.

01.02.2010-05.01.2015 – Senior Research Fellow, Academician F. H. Burchak Scientific Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of NALS of Ukraine.

since 2014 – professor of the Department of legal  proceedings, Law Institute, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

since 2015 – chief of legal department, PJSC «УКРЗАЛІЗНИЦЯ».

1. Махінчук В. М. Вплив дуалізму приватного права на регулювання договірних зобов’язань // Розробка механізму правового регулювання договірних відносин у підприємницькій діяльності / За ред. акад. АПрН України В. В. Луця. К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. С. 88 – 106.

2. Махінчук В. М. Деякі проблеми правового регулювання органцізаційно-правових форм підприємницької діяльності за цивільним та господарським законодавством України. Вісник Одеського національного університету. Вип. 7. Т. 17.  Серія «Правознавство». – О.: Астропринт, 2012. С. 66-77.

3. Махінчук В. М. Поняття та сутність саморегулювання підприємницьких відносин. Підприємництво, господарство і право. 2012. №12. С. 39-40. http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2012/12_2012.pdf

4. Махінчук В. М. До питання альтернативних процедур вирішення суперечностей у підприємницькій діяльності. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: Юридична серія. Вип. 3. Львів: ЛьвДУВС, 2013. С. 142-148. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvlduvs_2013_3_19

5. Махінчук В. М. Деякі проблеми визначення та кваліфікації суб’єктів підприємництва. Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин: зб. наук. пр.  2013. Вип. 10. С. 46-56.

6. Махінчук В. М. Правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності за цивільним та господарським законодавством України в контексті здійснення суб’єктивних цивільних прав. Проблеми здійснення та захисту цивільних прав: зб. наук. пр. 2013. Вип. 8. С. 213-216.

7. Махінчук В. М. Державно-приватне партнерство як форма співучасті у реалізації державних інтересів. Митна справа. 2013. №4 (88). Ч. 2. Кн. 1. С. 295-298. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%92$

8. Махінчук В. М. Про засади стабільності цивільного обороту // Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення: збірник наукових праць / Беляневич О. А., Берестова І. Е., Бобрик В. І., та ін., за ред. О. А. Беляневич. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України, 2013. С. 42–57.

9. Махінчук В. М.  Суб’єкти підприємницької діяльності за цивільним та господарським законодавством України. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 12, 2013 р. С. 28-32. https://drive.google.com/file/d/0BwuVse3YcpX9Nlp0Z2pRajZ6ZDQ/view

10. Махінчук В. М. Приватноправове регулювання підприємницьких відносин в Україні / В.М. Махінчук. – К.: Юрінком Інтер, 2013. 320 с.

11. Махінчук В. М. Зарубіжний досвід застосування доктрини «зняття корпоративної вуалі» (piercing the corporate veil). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2015. №19. С. 89-93. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKhIPR_2015_1151_19_25

12. Махінчук В. М.  Визначення контролюючих корпорацію осіб крізь призму доктрини зняття корпоративної вуалі. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 16, 2016 р. С. 55-60. https://drive.google.com/file/d/0BwuVse3YcpX9dWNJOFk3WGNMZlk/view

13. Махінчук В. М. Зняття корпоративної вуалі (piercing the corporate veil) в країнах англо-американської та романо-германської правової сім’ї // Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (30 вересня – 1 жовтня 2016 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. Івано-Франківськ, 2016. С. 148-152. https://drive.google.com/file/d/0BwuVse3YcpX9ampmVkpJa1RjRnM/view 

14. Махінчук В. М. Зняття корпоративної вуалі : монографія [текст] / Махінчук Віталій Миколайович. Івано-Франківськ: «Фоліант», 2017. 165 с.

15.Махінчук В. М. Порядок встановлення кінцевого бенефіціарного власника. Правові позиції Європейського суду з прав людини у правозастосовній практиці України : зб. наук. пр. викл. каф. судочинства / [за ред. М. К. Галянтича] ; ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун. імені Василя Стефаника», Навч.-наук. юр. інст. Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2017. 209 с. С. 133-142.

16. Махінчук В. М. Поняття кінцевого бенефіціарного власника в законодавстві України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 43. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. 243 с. С. 59-67.

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Адекватність кримінального покарання як філософсько-правова проблема» (науковий керівник д.філософ.н., проф. О.І. Гвоздік). Дисертація захищена в 2002 р. у спеціалізованій раді Національної академії внутрішніх справ України  (м. Київ).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Теоретичні засади  приватноправового регулювання підприємницьких відносин» (науковий консультант д.ю.н., проф., академік НАПрН України О.Д. Крупчан). Дисертація захищена в 2014 р. у спеціалізованій раді Національної академії внутрішніх справ України (м. Київ).

Автор понад 80 наукових та науково-методичних публікацій.

 Організаційна діяльність

Член Редколегії наукових юридичних журналів: Приватне право і підприємництво; Підприємництво, господарство і право;  Юридична Україна; Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України.

Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України (спеціалізація цивільно-правова).

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.03.

Член Спеціалізованої вченої ради К 26.007.06 в Київському національному університеті внутрішніх справ МВС України.

Член Спеціалізованої вченої ради К 20.051.14 у навчально-науковому юридичному інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Член Вченої ради навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Research activities

PhD thesis – “Adequacy of criminal punishment as a philosophical and legal problem” (scientific supervisor dr. hab., prof. O.I. Gvozdik). The thesis was defended in 2002 in the specialized council at the National Academy of Internal Affairs of Ukraine (Kyiv).

Doctor of Law thesis – “Theoretical principles of private law regulation of business relations” (scientific consultant dr. hab., prof. academician of the NALS of Ukraine O.D.Krupchan). The thesis was defended in 2014 at the specialized council of the National Academy of Internal Affairs of Ukraine (Kyiv).

Author of more than 80 scientific and scientific-methodical publications.

Organizational activities

Member of the Editorial Board of Scientific legal Journals: Private Law and Entrepreneurship; Entrepreneurship, economy and law; Legal Ukraine; Actual problems of improving the current legislation of Ukraine.

Member of the Scientific Advisory Board at the Supreme Court of Ukraine (specialization –  Civil Law).

Deputy Head of the Specialized Scientific Council D 26.500.01 of the Research Institute of Private Law and Entrepreneurship named after acad. Burchak, National Academy of Law Sciences, specialty 12.00.03.

Member of the Specialized Academic Council K 26.007.06, Kiev National University of Internal Affairs of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.

Member of the Specialized Academic Council K 20.05.1.14, Educational and Scientific Law Institute of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Member of the Academic Council, Educational and Scientific Law Institute of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Контактний телефон: (0342) 596178; (044) 2340458

Електронна пошта: makhinchuk@gestors.com.ua

Phone:  +380 342 59 61 78; +380 44 234 04 58

Email:   makhinchuk@gestors.com.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Логвінова Марія Володимирівна

Mariia Lohvinova

доцент кафедри судочинства

кандидат юридичних наук, доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1995-2000 р.р. – Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист»

2000-2003 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, аспірантура

2006 р. – кандидат юридичних наук

2011 р. – доцент кафедри судочинства

Місця роботи, професійний досвід

В період з 2003 р. по 2008 р. працювала на посадах асистента, доцента кафедри цивільного права та процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 04.03.2008 р. по 02.09.2008 р. працювала на посаді заступника декана юридичного факультету Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ України (м. Івано-Франківськ).

З 03.09.2008 р. прийнята на посаду заступника директора навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету  імені Василя Стефаника.

Education, academic degree, academic title

1995-2000 – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, specialty “Jurisprudence”, qualification “lawyer”

2000-2003 – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, postgraduate student

2006 – PhD

2011 – associate professor of the Department of legal proceedings

Positions, professional experience

2003-2008 – assistant, later – associate professor of the Department of Civil Law and Civil Procedure, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

04.03.2008 – 02.09.2008 – deputy dean of the Law faculty, Precarpathian Law Institute,  Lviv State University of Internal Affairs of Ukraine (Ivano-Frankivsk).

Since 03.09.2008 – Deputy Director of Education and Research Law Institute, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

1. Логвінова М. В. Усиновлення (удочеріння): національно-та міжнародно-правові аспекти; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. Івано-Франківськ: Плай, 2000. 90 с.

2. Логвінова М. В. Цивільна та сімейно-правова відповідальність батьків за правопорушення, вчинені неповнолітніми. Монографія. Івано-Франківськ, 2009. 206 с. http://kafedr.at.ua/_bd/4/456.pdf

3. Відповідальність у приватному праві : монографія / [І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик та ін.] ; за заг. ред. І. Безклубого. К. : Грамота, 2014 416 с. (Серія «Про українське право»). Співавтор монографії – розд. ІІ, гл.3, 3.1 Відповідальність у сімейному праві (с. 213-224). http://mybook.biz.ua/?mode=book&id=111647

4. Договір як універсальна форма правового регулювання : монографія / за заг. ред. проф. В.А.Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. 399 с. (Логвінова М.В. підрозділ 4.2. у співавторстві з А.Зеліско, підрозділ 4.3. розділу 4 у співавторстві з Н.Сліпенчук)

5.  Логвінова М. В. Здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після їх усиновлення іноземними громадянами. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2007. Вип. 37. С. 359-365. http://194.44.152.155/elib/local/1548.pdf

6.  Логвінова М. В. Особи, які можуть бути усиновлювачами. Підприємництво, господарство і право. №9. 2007. С.15-17. http://194.44.152.155/elib/local/1551.pdf

7.  Логвінова М. В. Визнання судових рішень України про усиновлення за кордоном. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. 2007. Випуск XVIII. С.96-101.

8.  Логвінова М. В. Історія формування законодавства про міжнародне усиновлення. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. 2007. Випуск XIХ. С.108-113.

9.  Логвінова М. В. Про характер субсидіарної відповідальності батьків за шкоду, завдану неповнолітніми дітьми. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. 2008. Випуск XХ. С.101-107.

10. Логвінова М. В. Згода дитини на усиновлення. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. 2009. Випуск XХІ. С.117-122. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1S21REF =10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C$

11.  Логвінова М. В. Рішення суду у справах про усиновлення громадянами України та особливості його реалізації. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. 2010. Випуск XХІІ. С.101-109.

12. Логвінова М. В. Зміст заяви громадян України про усиновлення дітей. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. 2010. Випуск XХІІІ. С. 138-147. http://194.44.152.155/elib/local/1542.pdf

13. Логвінова М. В. Деякі питання регулювання процесуального порядку скасування усиновлення // Цивілістична процесуальна думка: збірник наук. статей; за заг.ред.С.Я.Фурси. – К.: Паливода А.В., 2012. – С.235-245. http://194.44.152.155/elib/local/1540.pdf

14.  Логвінова М. В. Питання законодавчого закріплення правового статусу особи, яка взяла у свою сім’ю дитину. Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 10 листопада 2011 року. К.: Алерта, 2012. С.282-285. http://194.44.152.155/elib/local/1554.pdf

15. Логвінова М. В., Ганкевич О.М. Разграничение дел об оспаривании отцовства от дел об оспаривании записи об отцовстве. Legea şi viaţa. Nr. 11/2 (263) 2013. С. 52-56. http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2013/11-2/14.pdf

16. Логвінова М. В., Ганкевич О.М. Юридична заінтересованість як передумова права на пред’явлення позовупро виключення запису про особу як батька (матері) з актового запису про народження дитини  // Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал» юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет». №1, 2014. 151 с. (39-41). http://lsej.org.ua/1_2014/13.pdf

17.  Логвінова М. В. Судова практика розгляду цивільних справ, пов’язаних із встановленням правового режиму майна фізичної особи-підприємця, набутого за час шлюбу. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2014. Вип. 36. С. 131-142. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2014_36_15

18.  Логвінова М. В. Стан і проблеми розробки цілісного вчення про сімейний договір. Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць / за заг. ред. Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Хмельницький університет управління та права. Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2015. 532 с. С. 264-272.

19.  Логвінова М. В. Вимоги щодо осіб, які не можуть бути патронатними вихователями: питання до законодавчого підходу. Університетські наукові записки. 2016. №58. С.69-79.

20.  Логвінова М. В. Патронат над дітьми: зміна законодавчого підходу. Актуальні проблеми здійснення та захисту сімейних прав: збірник наук.пр. за матеріалами Круглого столу (м. Хмельницький, 30 травня 2016 року). – Хмельницький: Хмельницький університет управління і парва, 2016. 104 с. С.44-49.

21. Логвінова М. В. Діяльність Європейського суду з прав людини в сфері захисту сімейних прав та охоронюваних законом інтересів у контексті правозастосовчої практики України. Правові позиції Європейського суду з прав людини у правозастосовній практиці України: зб. наук. пр. викл. каф. судочинства / за ред. М. К. Галянтича. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2017. С. 93–132.

22.  Логвінова М. В. Становлення договірної теорії в цивільному процесуальному праві України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2017. Вип. 43. С. 134-150.

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Цивільна та сімейно-правова відповідальність батьків за правопорушення, вчинені неповнолітніми» (науковий керівник д.ю.н., проф. Я.М. Шевченко). Дисертація захищена в 2006 р. у спеціалізованій раді  Інституту держави і права ім. В.М. Корецького (м. Київ).

Автор понад 60 наукових та науково-методичних публікацій.

Організаційна діяльність

Член Вченої ради навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Член спеціалізованої вченої ради К 20.051.14 у навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Член редакційної колегії фахового наукового періодичного видання «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України» (видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника).

Дописувач газети «Юрфакти».

Research activities

PhD thesis – “Civil and family legal responsibility of parents for the offenses committed by minors” (scientific supervisor dr hab, prof. Y.M. Shevchenko). The thesis was defended in 2006 at the  specialized council of the Institute of State and Law named after prof. Koretskiy (Kyiv).

Author of more than 60 scientific and methodical publications.

Organizational activities

Mariia Logvinova is a Member of the Academic Council at the Law Institute of the  Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

She is a member of the specialized academic council “K 20.051.14” at the Law Institute of the  Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Member of the editorial board of the professional scientific journal “Actual problems of improvement of the current legislation of Ukraine” (editor Vasyl Stefanyk Precarpathian National University).

Co-author of the newspaper “Yurfakty.”

Контактний телефон: (0342) 59-61-38

 Електронна пошта: mariialohvinova@gmail.com

Phone:  +380 342 59 61 38

Email:   mariialohvinova@gmail.com

 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Кузьмич Олег Ярославович

Oleh Kuzmych

доцент кафедри судочинства

кандидат юридичних наук

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання 

 2000-2005 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист, викладач права»

2005-2008 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, аспірантура (з відривом від виробництва).

2010 р. – кандидат юридичних наук

2014 р. – доцент кафедри судочинства

Місця роботи, професійний досвід

В період з вересня 2007 р. по червень 2009 р. працював асистент кафедри цивільного права і процесу Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З вересня 2009 р. по червень 2010 р. – викладач кафедри цивільного права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З вересня 2010 р. по січень 2011 р. – викладач кафедри судочинства Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З січня 2011 р. доцент кафедри судочинства навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Education, academic degree, academic title

2000-2005 – Vasyl Stefanyk Precarpathian  National University, specialty “Jurisprudence”, qualification lawyer, lecturer of law

2005-2008  – Vasyl Stefanyk Precarpathian  National University, post-graduate  student.

2010 – PhD

2014 – associate  professor of the Department of legal proceedings

Positions, professional experience

September 2007 – June 2009 worked as an assistantof the Department of Civil Law and Procedure Law Institute, Vasyl Stefanyk Precarpathian  National University.

From September 2009 to June 2010 – lecturer at the Civil law department, Law Institute, Vasyl Stefanyk Precarpathian  National University.

From September 2010 to January 2011 – lecturer at the Department of legal proceedings, Law Institute, Vasyl Stefanyk Precarpathian  National University.

Since January 2011 – associate Professor at the Department of legal proceedings,  Law Institute,  Vasyl Stefanyk Precarpathian  National University.

1. Кузьмич О. Я. Юридична природа прав третьої особи, на користь якої укладений договір. Юридична Україна. 2009. № 1. С. 67-70.

2. Кузьмич О. Я. Особливості правового регулювання договору дарування з обов’язком обдаровуваного на користь третьої особи. Юридична Україна. 2011. № 6. С. 68-72.

3. Кузьмич О. Я. Договір дарування з обов’язком обдаровуваного на користь третьої особи в цивільному законодавстві України. Підприємництво, господарство і право. 2011. 7 (187). С. 11-14.

4. Кузьмич О. Я. Проблеми правового регулювання договору дарування з обов’язком обдаровуваного на користь третьої особи. Юридична Україна. 2011. № 8. С. 61-65.

5. Кузьмич О. Я. Договір найму (оренди) на користь третьої особи. Підприємництво, господарство і право. 2012. 7 (199). –С. 7-10.

6. Кузьмич О. Я. Недійсність договорів на користь третіх осіб у цивільному праві України.  Підприємництво, господарство і право. 2013. 7 (211). С. 84-87.

7. Кузьмич О. Я. Особливості припинення зобов’язань з договору на користь третьої особи на підставі юридичних фактів, настання яких залежить від волі контрагентів. Вісник господарського судочинства: Видання Вищого Господарського суду України. 2013. № 6. С. 138-143.

8. Кузьмич О. Я. Особливості припинення зобов’язань із договору на користь третьої особи на підставі юридичних фактів, настання яких не залежить від волі контрагентів. Вісник господарського судочинства: Видання Вищого Господарського суду України. 2014.  № 1. С. 146-151.

9. Кузьмич О. Я. Відмежування інституту участі третіх осіб у виконанні зобов’язань від деяких суміжних правових конструкцій. Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті Є.В. Васьковського (до 150-річчя від дня його народження). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 20-21  травня 2016 р.). С. 223-227.

10. Кузьмич О. Я. Договори на користь третіх осіб у цивільному праві України: монографія. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2014. 334 с.

11. Кузьмич О. Я. Актуальні питання судової практики у справах про звернення стягнення на предмет іпотеки. Вісник господарського судочинства: Видання Вищого Господарського суду України. 2014. № 1. С. 124-129.

12. Кузьмич О. Я. Актуальні питання судової практики у справах, що виникають з іпотечних правовідносин.  П’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті Є. В. Васьковського: Матеріали науково-практичної конференції (до 150-річчя Одеського національного університету імені І. І. Мечникова). Одеса : Астропринт, 2015. С. 148-150.

13. Кузьмич О. Я. Зобов’язання у зв’язку із вчиненням дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення: проблеми кваліфікації в судовій практиці. Право і суспільство. 2016. № 3. С. 58-64.

14. Кузьмич О. Я.  Договір на користь третіх осіб. Договір як універсальна форма правового регулювання: монографія/ за заг. ред. проф. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. С. 163-176.

15. Кузьмич О. Я. Покладення виконання обов’язку боржника на третю особу : актуальні питання судової практики. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 39. 2015. С. 132-141.

16. Кузьмич О. Я. Зобов’язання у зв’язку із вчиненням дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення: проблеми кваліфікації в судовій практиці. Право і суспільство. 2016. № 3. С. 58 – 64.

17. Кузьмич О. Я. Участь третіх осіб у договірних зобов’язаннях. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України [текст] : Збірник наукових статей. Випуск 42. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет», 2016. С. 102-110.

18. Кузьмич О. Я. Актуальні питання судової практики у справах про припинення поруки. Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова (Харків, 17 лют. 2017 р.). Харків: Право, 2017. 124-127.

19. Кузьмич О. Я. Дотримання цивільної процесуальної форми в судовій практиці. Правові позиції Європейського суду з прав людини у правозастосовній практиці України: зб. наук. пр. викл. каф. судочинства / за ред. М. К. Галянтича. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2017. С. 56–74.

20. Кузьмич О. Я. Теоретико-методологічні та практичні засади участі третіх осіб у цивільних правовідносинах : монографія / О. Я. Кузьмич. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2018. – 386 с.

21. Кузьмич О.Я. Правові положення щодо участі третіх осіб під час надання згоди на вчинення правочину. National law jornal: theory and practice. 2018. № 1 (29). С. 99-104.

22. Кузьмич О.Я. Третьи лица как субъекты гражданских правоотношений. Legea si Viata. 2018. № 4/2 (316). С. 90-93.

23. Кузьмич О.Я. Особи, які володіють речовими правами на чуже майно як треті особи в цивільних правовідносинах. Visegrad Journal on Human Rights. 2018. № 1. С. 106-110.

Наукова діяльність

 Тема дисертації на здобуття науково ступеня кандидата юридичних наук «Договір на користь третьої особи в цивільному праві України» (науковий керівник д.ю.н., проф., академік НАПрН України В.В. Луць). Дисертація захищена в 2010 р. у спеціалізованій  раді Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України (м. Київ).

Автор понад 55 наукових та науково-методичних публікацій.

Організаційна діяльність

 Є керівником студентського наукового гуртка з цивільного процесуального права кафедри судочинства.

Є дописувачем газети «Юрфакти».

 Research activities

PhD thesis – “Contract on a behalf of the third person in the civil law of Ukraine” (scientific adviser Doctor of Law, Professor, Academician NALS of  Ukraine Volodymyr  Luts). Thesis was defended in 2010 in the  specialized council of the Research Institute of Private Law and Entrepreneurship named after acad. Burchak,  National Academy of Law Sciences (Kyiv).

Author of more than 55 scientific and methodological publications.

Organizational activities

Oleg Kuzmych is  a head of the student scientific circle of the Department of civil proceedings.

He is the  co-author  of  the newspaper “Yurfakty.”

 

Контактний телефон: (0342) 596178

Електронна пошта: o.ya.kuzmych@gmail.com

Phone:  +380 342 59 61 78

Email:   o.ya.kuzmych@gmail.com

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Ковалишин Олександр Романович

 Oleksandr Kovalyshyn

доцент кафедри судочинства

кандидат юридичних наук, адвокат

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання, стажування

09.2000-06.2003 р.р. – Економіст, бакалавр, Закарпатський лісотехнічний коледж, Хуст (Україна)

09.2002-06.2007 р.р. – Диплом спеціаліста, спеціальність «Правознавство», Юридичний інститут, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

14.12.2012 р. – свідоцтво адвоката,  Асоціація адвокатів України, Київ (Україна)

11.2007-10.2010 р.р. – аспірантура за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарське-процесуальне  право,  Юридичний інститут, ПНУ ім. В. Стефаника

10.10.2013 – кандидат юридичних наук

09.2014-02.2015 р.р. – Університет Карла та Франца, Юридичний факультет, Грац (Австрія, Erasmus)

08.2015-09.2015 р.р. – Варшавський університет (Стипендія уряду Польші, 13-ий рік)

10.2015-01.2016 р.р. – Університет Карла та Франца, Юридичний факультет, Грац (Австрія, OeAD)

02.2015-07.2016 р.р. – Університет Гданська (Стипендія уряду Польші, 13-ий конкурс)

06.2016-06.2016 р.р. – Університет Карла та Франца, Юридичний факультет, Грац (Австрія, Erasmus)

10.2016-11.2016 р.р. – Інститут права Східної Європи, (Регенсбург, Німеччина,  DAAD)

11.2017-12.2017 р.р. – Університет ім. Георга Августа, Геттінген (Німеччина, DAAD)

 Місця роботи, професійний досвід

11.2006-10.2008 р.р. – юрист, ПКП «Ресурс-Захід».

05.2007-12.2012 р.р. – партнер, Юридична компанія «Галичина консалтинг».

05.2008-08.2013 р.р. – викладач,  Юридичний інститут, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

09.2010-04.2015 р.р. – лаборант Юридичної клініки, Юридичний інститут, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

01.2013 – на даний час – адвокатська діяльність.

09.2016 – на даний час – доцент кафедри судочинства навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету  імені Василя Стефаника.

 Мови

 Українська – рідна

Англійська – вільно

Німецька – добре

Польська – добре

Російська – вільно

 Міжнародні проекти

 2015-2016

Проект : «Гармонізація комерційного права Польші до стандартів ЄС: досвід для України»

Грантова організація – уряд Польщі.

 2015-2016

Проект: «Непрямі позови в Україні та Австрії»

Грантова організація – Агентство освіти і науки Австрії (Відень, Австрія).

 2015-2018

Проект:  Освітній курс «Право компаній країн Вишеградської групи»

Грантова організація – Міжнародний Вишеградський фонд.

 2018 – 2021

Проект:  Модуль Жана Моне «Комерційне право ЄС»

Грантова організація – Європейський Союз.

Education, academic degree, academic title

09/2000-06/2003 – Economist Diploma, Bachelor degree, Transcarpathian Wood Technical College, Khust (Ukraine)

09/2002-06/2007 – Lawyer Diploma, Master degree, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Law Institute, Ivano-Frankivsk (Ukraine)

12/2011-12/2012 – Advocate, Ukrainian Union of Advocates, Kyiv (Ukraine)

11/2007-05/2013 – PhD  studies, Specialty of Commercial Law, Commercial Procedural Law, Law Institute of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk (Ukraine). Thesis Title: “Court Defense  of  Shareholders’ Rights”

09/2014-02/2015 – Karl-Franz University, Law Faculty, Graz (Austria)

08/2015-09/2015 – Warsaw university (Scholarship of Polish government, 13-th edition), Warsaw (Poland)

10/2015-01/2015 – Karl-Franz University, Law Faculty, Graz (Austria)

02/2016-06/2016 – University of Gdansk (Scholarship of Polish government, 13-th edition) (Poland)

06/2016-06/2016 – Karl Franzens University, Law Faculty, Graz (Austria)

10/2016-11/2016 – Institute for East European  Law, Munich (Germany)

11/2017-12/2017 – Georg-August-Universität,  Göttingen,  (Germany).

Positions, professional experience

 05/2007–12/2012 – lawyer, LLC «Ресурс-захід», (scope of activity – construction)

05/2007–12/2012 – junior partner, Law Firm «Galychyna consulting», Ivano-Frankivsk (Ukraine)

05/2008–08/2013 – assistant professor, Law Institute of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk (Ukraine)

01/2013 – advocate

09/2016 – present – associate professor, Law Institute of Vasyl  Stefanyk  Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk (Ukraine).

Languages

 English C1

German B2

Polish C1

Russian C2

International projects

2015-2016

Project name: «Harmonization of Polish Commercial Law to EU standards: experience for Ukraine»

Grant Organization – Polish government.

2015-2016

Project name: «Indirect suits in Ukraine and Austria»

Grant organization – OeAD (Wien, Austria).

2015-2018

Project name: Educational Course «Company Law of Visegrad group states»

Grant organization – International Visegrad fund.

2018-2021

Project name: Jean Monnet Module «Commercial Law of the European Union»

Grant organization – European Union.

Монографії:

 1. Ковалишин О.Р. …інші автори. Корпоративне право Австрії та України. – Івано-Франківськ, 2015, – 264 с.
 2. Ковалишин О.Р. …інші автори. Корпоративне право Польші та України. – Київ, 2015. – 426 с.
 3. Ковалишин О.Р. …інші автори. Корпоративне право України. – 2014. – 324 с.
 4. Ковалишин О.Р. …інші автори. Охорона корпоративних прав в Україні, Київ, 2013. – 186 с.

Статті:

 1. Ковалишин О.Р. Корпоративний спір: характерні особливості та класифікація / О.Р. Ковалишин // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2009. – Випуск ХХІ. – С. 113–117.
 2. Ковалишин О.Р. Історико-правові аспекти судового захисту корпоративних прав / О.Р. Ковалишин // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2010. – Випуск ХХІІІ. – С. 21–28.
 3. Ковалишин О.Р. Непрямий (похідний) позов як засіб захисту учасників корпоративних відносин / О.Р. Ковалишин // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – №1 (17). – С. 61–68.
 4. Ковалишин О.Р. Підвідомчість корпоративних спорів / О.Р. Ковалишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Право». – 2010. – Вип. №13. – С. 296–299.
 5. Ковалишин О.Р. Перспективи застосування групового позову в корпоративних спорах / О.Р. Ковалишин // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2010. – Випуск ХХV. – С. 102–107.
 6. Ковалишин О.Р. Зловживання процесуальними правами у корпоративних спорах / О.Р. Ковалишин // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №4 (184). – С. 155–159.
 7. Ковалишин О.Р. Забезпечення позову в корпоративних спорах / О.Р. Ковалишин // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2011. – №51. – С. 375-381.
 8. Ковалишин О.Р. Докази в корпоративних спорах / О.Р. Ковалишин // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – №1 (20). – С. 37-43.
 9. Ковалишин О.Р. Предмет доказування в корпоративних спорах / О.Р. Ковалишин // Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення : тенденції та перспективи розвитку : Матеріали І Міжнар. наук. конф., 24 лютого 2011 року, Київ, 2011. – С. 432-434.
 10. Ковалишин О.Р. Арешт акцій: окремі питання правозастосування / О.Р. Ковалишин // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2012. – Випуск ХХVІІІ. – С. 133-138.
 11. Oleksandr Kovalyshyn. Types of Business Entities in Ukraine: Problems of Legal Regulation // Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, Krakow (Poland). – 2013. – P. 61-71.
 12. Oleksandr Kovalyshyn. Individual entrepreneur as the type of making business in Ukraine //

Ewolucja prawa prywatnego. – Katowice (Poland), 2014. – P. 43-51.

 1. Ковалишин О.Р. Правовий статус ТОВ відповідно до законоавдства Австрії // Вдосконалення чинного законодавства України (Івано-Франківськ, 2014). – С. 37-39.
 2. Oleksandr Kovalyshyn. Legal Status of Full Partnership in the Central and East Europe // Ewolucja prawa prywatnego. – Katowice (Poland), 2015. – P. 2-8.
 3. Oleksandr Kovalyshyn. Legal Status of LLC in Ukraine // Evolution Of Private Law Katowice, 2016. – 216 р. – Р. 11 -18.
 4. Oleksandr Kovalyshyn. Novelization of Ukrainian Civil procedure as a part of adaptation of Ukrainian Law to the EU Law // Ewolucja prawa prywatnego. – Katowice (Poland), 2018.
 5. Oleksandr Kovalyshyn. Novellierung der ukrainischen Zivilprozessordnung. Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 3/2018, Z. 72-78.

Publications

 Books

 1. Kovalyshyn O. … other authors… Company Law of Austria and Ukraine. – Ivano-Frankivsk, 2015 –

264 p.

 1. Kovalyshyn O. … other authors… Company Law of Poland and Ukraine. – Kyiv, 2015 – 426 p.
 2. Kovalyshyn O. … other authors… Company Law of Ukraine. – Kiyv, 2014. – 324 p.
 3. Kovalyshyn O. … other authors… The protection of corporate rights in Ukraine. – Kiyv, 2013. – 186 p.

 Articles international (in English)

 1. Oleksandr Kovalyshyn. Legal Status of Full Partnership in the Central and East Europe // Ewolucja

prawa prywatnego. – Katowice (Poland), 2015. – P. 2-8.

 1. Oleksandr Kovalyshyn. Individual entrepreneur as the type of making business in Ukraine //

Ewolucja prawa prywatnego. – Katowice (Poland), 2014.- P. 43-51.

 1. Oleksandr Kovalyshyn. Types of Business Entities in Ukraine: Problems of Legal Regulation //

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, Krakow (Poland).- 2013. – P. 61-71.

 Articles (in Ukrainian)

1.Kovalyshyn O. Corporate dispute : characteristics and classification // Actual problems of improving the current legislation of Ukraine. Collection of articles. -2009. – XXI. – P. 113-117.

2.Kovalyshyn O. Historical and legal aspects of judicial protection of corporate rights // Actual problems of improving the current legislation of Ukraine. – 2010. – XXIII . – P.21-28.

3.KovalyshynO. Indirect (derivative) action as a mean of protecting of participants (shareholders) //

Bulletin of the Academy of Advocacy of Ukraine. – 2010. – № 1 (17). – P.61-68 .

4.Kovalyshyn O. Jurisdiction of Corporate Disputes // Scientific Bulletin of the Uzhgorod National University.Series – “Law”. – 2010. – Vol. №13. – P. 296-299 .

5.Kovalyshyn O. Prospects of class action in corporate disputes // Actual problems of improving of current Ukrainian legislation. Collected of articles. – 2010. -XXV . – P. 102-107 .

6.Kovalyshyn O. Abuse of procedural rights in corporate disputes // Business, Economy and Law. – 2011. – № 4 (184). – P. 155-159 .

7.Kovalyshyn O. Securing the claim in corporate disputes // State & Law: Collection ofEssays. Legal and political sciences. – 2011. – № 51. – P. 375-381 .

8.Kovalyshyn O. Proving in corporate disputes // Bulletin of the Academyof Advocacy of Ukraine . – 2011. – № 1 (20). – P.37-43 .

9.Kovalyshyn O. Arrest shares: some issues of enforcement / / Actual problems of improving the current legislation of Ukraine.Collection of articles. – 2012. – XXVI . – P. 133-138 .

10.Kovalyshyn O. Subject of proving in corporate disputes // National and international standards of modern state: trends and prospects . – Kyiv , 2011. – P. 432-434 .

 1. Kovalyshyn O. Legal status of LLC according to Austrian legislation // Improving regulation of corporate relations in modern terms (Ivano-Frankivsk, 2014 (Ukraine). – P. 37-39.
 2. Ковалишин О.Р. Організаційно-правові форми компаній в Україні: проблеми правового регулювання // Правничі Студії. Краків, Польща. 2013. С. 61-71.
 3. Ковалишин О.Р. Індивідуальний підприємець як тип ведення бізнесу в Україні // Еволюція приватного права. Катовіце, Польща, 2014. С. 43-51.
 4. Ковалишин О. Р. Правовий статус ТОВ відповідно до законодавства Австрії // Вдосконалення чинного законодавств України. Івано-Франківськ, 2014. С. 37-39.
 5. Ковалишин О.Р. Правовий статус повного товариства в центральній та Східній Європі // Еволюція приватного права. 2015. С. 2-8.

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Судовий захист корпоративних прав» (науковий керівник д.ю.н. проф. П.О. Гвоздик). Дисертація захищена в 2013 р. у спеціалізованій раді Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук (м. Київ).

Автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі співавтор науково-практичних коментарів з порівняльного корпоративного права.

Організаційна діяльність

Виконує обов’язки координатора міжнародного співробітництва навчально-наукового юридичного інституту.

Research activities

PhD thesis – “Court Protection of shareholder’s rights” (scientific supervisor prof., dr. hab Pavlo Gvozdyk). The thesis was defended in 2013 in the specialized council of the Research Institute of Private Law and Entrepreneurship named after acad. Burchak, National Academy of Law Sciences (Kyiv).

Author of more than 30 scientific and methodological publications, including co-authority in the comparative scientific-practical manuscripts.

 Organizational activities

Oleksandr Kovalyshyn fulfills is Coordinator of International relations at the Law Institute.

Контактний телефон: +380 67 9756080

Електронна пошта: oleksandr.kovalyshyn@pu.if.ua

Phone:  +380 67 9756080

Email:   oleksandr.kovalyshyn@pu.if.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Ганкевич Ольга Михайлівна

Olga Gankevych

викладач кафедри судочинства

кандидат юридичних наук

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2002-2007 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист»

2009-2014 р.р. –Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, здобувач (без відриву від виробництва)

2015 р. – кандидат юридичних наук

Місця роботи, професійний досвід

В період з 2008 р. по 2012 р. працювала на посаді викладача кафедри теорії та історії держави і права навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету  імені Василя Стефаника.

З 01.09.2012 р. прийнята на посаду викладача кафедри судочинства навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету  імені Василя Стефаника.

Education, academic degree, academic title

2002-2007 – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, specialty “Jurisprudence”, qualification “lawyer”

2009-2014 – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, post graduate student

2015 – PhD

Positions,  professional experience

2008-2012 – lecturer at the Department of  Theory and History of State and Law, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Since 01.09.2012 – lecturer at the Department of  legal proceedings, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

 1. Ганкевич-Журавльова О. М. До питання оспорювання батьківства: окремі проблемні питання. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 26 квітня 2013 р.). Івано-Франківськ. 2013. С. 35-39.
 2. Ганкевич-Журавльова О. М. Участь третіх осіб у справах про визнання батьківства. Актуальні правові та організаційні проблеми публічного управління та судочинства : збірник наукових праць Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2-х ч. Ч. 2 : Влив вимог Європейської конвенції з прав людини на вітчизняне судочинство в адміністративних, цивільних і господарських справах. Актуальні проблеми здійснення адміністративного, цивільного та господарського судочинства (м. Кіровоград, 12–13 квітня 2013 р). – К. : НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013. С. 159-162.
 3. Ганкевич О. М.Особи, які беруть участь у справах про оспорювання батьківства, материнства (на матеріалах судової практики). Актуальні проблеми юридичної науки і практики: тези доповідей та наукових повідомлень учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12–13 грудня 2013 р.) / Нац. універ. «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Харків : «Діса плюс», 2013. С. 161-162.
 4. Ганкевич О., Логвінова М. Разграничение дел об оспаривании отцовства от дел об оспаривании записи об отцовстве. Legea şi viaţa. Nr. 11/2 (263). 2013. С.52-56. http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2013/11-2/14.pdf
 5. Логвінова М. В., Ганкевич О. М. Юридична заінтересованість як передумова права на пред’явлення позову про виключення запису про особу як батька (матері) з актового запису про народження дитини. Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал» юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет». №1. 2014. С. 39-41. http://lsej.org.ua/1_2014/13.pdf
 6. Ганкевич О. М. Поняття батьківства та материнства у сімейно-правовій доктрині. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2014. Вип. 36. С. 89–99. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=apvchzu_2014_36_11
 7. Ганкевич О. М. Процесуальні особливості розгляду справ про оспорювання батьківства. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал» юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет». №4. 2016. С. 37-41. http://lsej.org.ua/4_2016/10.pdf
 8. 8. Olha Hankevych. Some issues of recognition and contesting paternity in Ukraine. Evolution Of Private Law. Katowice. 216 р. Р. 191 – 200.
 9. Ганкевич О. М. Виконання судових рішень як шлях до реалізації права на справедливий суд: проблеми теорії та практики // Правові позиції Європейського суду з прав людини у правозастосовній практиці України: зб. наук. пр. викл. каф. судочинства / [ за ред. М.К.Галянтича] ; ДВНЗ « Прикарпатський нац. ун. імені Василя Стефаника», Навч.-наук. юр. інст. Івано-Франківськ : Супрун В.П. 2017. С.20-41.
 10. Ганкевич О. М. Відібрання дитини від батьків: проблеми теорії та практики. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. 2017. Випуск 43. С. 75 -85.

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Судочинство у справах про визнання батьківства, материнства та його оспорювання» (науковий керівник к.ю.н., доц. М.В. Логвінова). Дисертація захищена в 2015 р. у спеціалізованій раді Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України (м. Київ).

Автор понад 20 наукових та науково-методичних публікацій.

 Організаційна діяльність

Є членом редколегії газети «Юрфакти».

Research activities

 PhD thesis of the PhD dissertation “Legal proceedings for recognition of parenthood and its contest” (scientific supervisor PhD, assoc. prof. Mariia Logvinova). The thesis was defended at the specialized council of the Research Institute of Private Law and Entrepreneurship named after acad. Burchak,  National Academy of Law Sciences (Kyiv) in 2015.

Olga Gankevych is the author of more than 20 scientific and methodical publications.

Organizational activities

She is a member of the editorial board of the newspaper “Yurfakty”.

Контактний телефон: (0342) 596178

 Електронна пошта: g_ola@ukr.net

Phone:  +380 342 59 61 78

Email:   g_ola@ukr.net

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кульчак Леся Степанівна

Lesia Kulchak

старший викладач кафедри судочинства

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1994-1999 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист»

2000-2004 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, аспірантура (без відриву від виробництва)

Місця роботи, професійний досвід

26.08.1999 р. прийнята помічником адвоката в Івано-Франківську міську асоціацію адвокатів.

З 01.09.2003 р. по 01.07.2004 р. працювала за сумісництвом асистентом кафедри кримінального права і процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 01.09.2004  р.  прийнята на посаду асистента кафедри кримінального права і процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 01.09.2005  р. переведена на посаду старшого викладача кафедри кримінального права і процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 02.01.2009 р. переведена на посаду старшого викладача кафедри судочинства навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету  імені Василя Стефаника.

Education, academic degree, academic title

1994-1999 – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, specialty “Jurisprudence”, qualification “lawyer”

2000-2004 – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, postgraduate student

Positions,  professional experience

26.08.1999 – assistant attorney in Ivano-Frankivsk Bar Association

01.09.2003 – 01.07.2004 part-time assistant of the Department of criminal law and procedure, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Since 01.09.2004 – assistant at the Department of criminal law and procedure, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Since 01.09.2005 – senior lecturer at the Department of criminal law and procedure, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Since 02.01.2009 –  senior lecturer at the Department of legal proceedings, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

 1. Кульчак Л. С. Деякі питання конституційних гарантій судового захисту прав і свобод особи у кримінальному судочинстві України і Франції (порівняльний аналіз). Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ. 2001. Випуск VII. С.189-197.
 2. Кульчак Л. С. Деякі питання щодо вдосконалення поняття процесуальних гарантій осіб у кримінальному судочинстві України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ. 2002. Випуск IX. С.134-139.
 3. Кульчак Л. С. Деякі питання щодо гарантій прав осіб у кримінальному процесі України. Нові  Цивільний і Кримінальний кодекси – важливий етап кодифікації законодавства України: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 10-ій річниці заснування юридичного інституту Прикарпатського університету  ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ: Обласна друкарня. 2002. С. 235-240.
 4. Кульчак Л. С. Про виникнення і розвиток інституту касації у кримінальному процесі України. Вісник Львівського Національного університету. Серія юридична. Львів. 2003. Випуск 38. С.546-551.
 5. Кульчак Л. С. До питання щодо  суті і завдань стадії касаційного провадження. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції. Львів. 2003. С.508-510.
 6. Кульчак Л. С. Окремі риси  касації за чинним КПК України. Вісник Львівського Національного університету. Серія юридична. Львів. 2004. Випуск 39. С.513-518.
 7. Кульчак Л. С. Про реалізацію в стадії касаційного провадження деяких принципів (засад) кримінального судочинства. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ. 2004. Випуск ХІV. С.252-258.
 8. Кульчак Л. С. Свобода оскарження вироків, як гарантія від незаконного та необґрунтованого засудження особи. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник тез наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів. Луцьк. 2005. С. 173-175.
 9. Кульчак Л. С. Особливості гарантій майнових прав та законних інтересів засудженого (виправданого). Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод люди і громадянина в Україні: Матеріали VI-ї Регіональної міжвузівської наукової  конференції молодих вчених та аспірантів. Івано-Франківськ. 2005. С.230-236.
 10. Кульчак Л. С. Деякі особливості касаційного провадження в Україні. Актуальні проблеми боротьби та попередження злочинності: Матеріали науково-практичного семінару. м. Івано-Франківськ, 12-13 травня 2006 року. Івано-Франківськ, 2006. С.49-50.
 11. Кульчак Л. С. Недопустимість погіршення становища засудженого (виправданого) в стадії касаційного провадження кримінальної справи за кримінальним судочинством України: проблеми теорії і практики. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XIII регіональної науково-практичної конференції. Львів. 2007. С.538-542.
 12. Кульчак Л. С. Презумпція не винуватості особи, як кримінально-процесуальна гарантія і деякі питання її законодавчого вдосконалення. Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м. Івано-Франківськ, 23-24 квітня 2009 року). Івано-Франківськ, 2009. С.189-192.
 13. Кульчак  Л. С. Реформування кримінальної юстиції.  Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів, присвяченої 75-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2015. С.105-107.
 14. Кульчак Л. С. До поняття гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2016. С.157-161.
 15. Кульчак Л. С. Кульчак Л.С. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканість з врахуванням практики Європейського суду з прав людини. Правові позиції Європейського суду з прав людини у правозастосовній практиці України: зб. наук. пр. викл. каф. судочинства / [ за ред. М.К.Галянтича]; ДВНЗ « Прикарпатський нац. ун. імені Василя Стефаника», Навч.-наук. юр. інст. Івано-Франківськ : Супрун В.П. 2017. С.75-92.
 16. Кульчак Л.С. Забезпечення захисту прав людини у кримінальному провадженні на стадії судового розгляду //Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина[Текст]: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (27 квітня 2018р.).- Івано-Франківськ, 2018, с.91-98

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Гарантії прав та законних інтересів засудженого в стадії касаційного провадження кримінальної справи» (науковий керівник к.ю.н., доц. В.П. Бойко).

Автор понад 20 наукових та науково-методичних публікацій.

Організаційна діяльність

Є членом Науково-методичної ради навчально-наукового юридичного інституту.

Відповідальна  за співпрацю із загальноосвітніми навчальними закладами.

Громадський інспектор з охорони праці по кафедрі судочинства.

Research activities

 The topic of the PhD dissertation is  “The guarantees  of the rights and legitimate interests of convict at the cassation stage  in  criminal cases” (scientific supervisor PhD, assoc. prof. V. P. Boiko).

Lesia Kulchak is an author of more than 20 scientific and scientific and methodical publications.

Organizational activities

Lesia Kulchak  is a member of Scientific-methodical Council at the Law Institute.

She is responsible for cooperation with secondary education institutions and is a public safety inspector at the Department of legal proceedings.

Контактний телефон: (0342) 596178

 Електронна пошта: kulchak777@ukr.net

Phone:  +380 342 59 61 78

Email:   kulchak777@ukr.net

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Устінський Андрій Вікторович

викладач кафедри судочинства

кандидат юридичних наук

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2005-2009 роках – навчався в Прикарпатському національному університеті ім. В.Стефаника, м. Івано-Франківськ за спеціальністю «Правознавство», по закінчення якого присвоєно кваліфікацію бакалавра права (диплом з відзнакою).

2009-2010 роках – навчався в Прикарпатському національному університеті ім. В.Стефаника, м. Івано-Франківськ за спеціальністю «Правознавство», по закінчення якого присвоєно кваліфікацію юриста, викладача права.

З 2011 року по 2015 рік навчався в аспірантурі Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника, спеціальність 12.00.03: «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Цивільно-правове регулювання відносин у сфері надання готельних послуг».

Місця роботи, професійний досвід

З березня 2011 року по жовтень 2011 року працював помічником адвоката.

З жовтня 2011 року працював в юридичному відділі виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. З 21.10.2011р. по 06.07.2012р. на посаді спеціаліста першої категорії, з 07.07.2012р. по 24.01.2016р. – головного спеціаліста, з 25.01.2016 по 16.05.2017р. – заступника директора департаменту правової політики Івано-Франківської міської ради – начальника відділу представництва.

З 17.05.2017р. працюю на посаді директора ТОВ «Франківськ Інвест Консалтинг».

28.08.2015 р. отримав свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю. Керуючий адвокатського бюро «Андрія Устінського».

 1. Устінський А.В. Правове регулювання готельних послуг за законодавством України / А.В. Устінський // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 квітня 2013 року – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – С. 103-106.
 2. Устінський А.В. «Готельна послуга» чи «готельний продукт» як предмет договору про надання готельних послуг / А.В. Устінський // Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права: Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 13-17 грудня 2013 року / За заг. ред. В.І. Карплюка та С.І. Полякова – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2013. – С. 204-206.
 3. Устінський А.В. Співвідношення готельних послуг та послуг соціальних готелів / А.В. Устінський // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2014 року – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – С. 89-91.
 4. Устінський А.В. Сторони договору про надання готельних послуг / А.В. Устінський // Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 5-6 грудня 2014 року / За заг. ред. Т.О. Коломієць. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. – С. 53-56.
 5. Устінський А.В. Поняття готельної послуги: цивільно-правовий аспект / А.В. Устінський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 34. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – С. 192-201.
 6. Устінський А.В. Аналіз ознак готельних послуг / А.В. Устінський // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки».– 2014. – Том 1. – Вип. 2. – С. 236-241.
 7. Устінський А. Поняття договору про надання готельних послуг / А. Устінський // Науково-практичний журнал «Jurnalul juridic national: teorie şi practică». – 2014. – № 6(10). – С. 153-157.
 8. Устінський А. В. Укладення договору про надання готельних послуг за допомогою мережі Інтернет [Електронний ресурс] / А. В. Устінський // Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал». – 2015. – №2. – С. 90-93 – Режим доступу до ресурсу: http://spfi.com.ua/wp-content/uploads/2015/09/lsej.org_.ua-j_2_2015.pdf.
 9. Устінський А.В. Момент укладення договору про надання готельних послуг / А.В. Устінський // Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства: Міжнародна науково-практична конференція, 10- 11 квітня 2015р. – У 2 частинах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2015. – С. 92-94.
 10. Устінський А.В. Строки за договором про надання готельних послуг / А.В. Устінський // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів.ю присвяченої 75-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 15 травня 2015 року – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015. – С. 58-61.
 11. Устінський А.В. Щодо питання про відповідальність за договором про надання готельних послуг / А.В. Устінський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2016. – Том 1. – Вип. 36 – С. 144-147.
 12. Устінський А.В. ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ НАДАЮТЬ ГОТЕЛЬНІ ПОСЛУГИ БЕЗ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЇХ ЯК СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ / А.В. Устінський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 47. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. С.82-90

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Цивільно-правове регулювання відносин у сфері надання готельних послуг» (науковий керівник к.ю.н., доц. І.І. Банасевич).

Дисертація захищена в 2016 р. у спеціалізованій раді Національної академії внутрішніх справ (м. Київ).

Автор понад 10 наукових та науково-методичних публікацій.

Контактний телефон: 0992119910

Електронна пошта: ustinskyy.a@gmail.com

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Башурин Наталія Ярославівна

асистент кафедри судочинства

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2010 – 2014 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист», освітній ступінь «бакалавр».

2014 – 2016 р.р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «правознавство», спеціалізація «інформаційне право», кваліфікація «юрист», «молодший науковий співробітник (правознавство)», освітній ступінь «магістр».

2016 р. – 2019 р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, аспірантура (з відривом від виробництва), спеціальність «081-право».

2019 р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, аспірантура (без відриву від виробництва), спеціальність «081-право».

 Місця роботи, професійний досвід

З 06.07.2018 р. по 20.11.2018 р. працювала юрисконсультом юридичного відділу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 01.10.2019 р. прийнята на посаду асистента кафедри судочинства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 Мови:

Українська – рідна

Англійська – вільно

Російська – вільно

Personal information:

Education, academic degree, academic title

2010 – 2014 – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, specialty “jurisprudence”, qualification “lawyer”, educational degree “bachelor”.

2014 – 2016 – Taras Shevchenko National University of Kyiv, specialty “Law”, specialization “Information Law”, qualification “Lawyer”, “Junior Researcher (Law)”, educational degree “Master”.

2016 – 2019 – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, postgraduate (with a break from production), specialty “081-law”.

2019 – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, postgraduate study (in-production), specialty “081-law”.

 Workplaces, professional experience

From 06.07.2018 till 20.11.2018 she worked as a legal advisor of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

From 01.10.2019 she was admitted to the position of assistant of the department of justice of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

 Languages:

Ukrainian is native

English – fluent

Russian is free

 1. Бартків Н.Я. Причини та умови вчинення адміністративних інформаційних правопорушень та засоби їх запобігання. Журнал східноєвропейського права. – 2016. – №26. – с. 126-133.
 2. Бартків Н.Я. Поняття та специфіка науково-технічної інформації в цивільному праві України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів «Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина». Івано-Франківськ. 2017. С. 33-36.
 3. Бартків Н.Я. Поняття та особливості науково-технічної інформації в цивільному праві України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2018. – №46. – с.
 4. Бартків Н.Я. Науково-технічна інформація в системі об’єктів цивільних правовідносин.
 5. Бартків Н. Я. Структура та види науково-технічної інформації в цивільному праві. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів «Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина». Івано-Франківськ. 2018. С. 3-6.
 6. Башурин Н.Я. Правова характеристика юрисдикційної форми захисту науково-технічної інформації. Юридичний науковий електронний журнал. – 2019. – №4. – с. 92-95.
 7. Башурин Н.Я. Науково-технічна інформація як об’єкт договірних правовідносин. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Івано-Франківськ. 2019. С. 68-70.
 8. Башурин Н.Я. Науково-технічна інформація як об’єкт права власності. Збірник матеріалів третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права». Львів. 2019. С. 14-19.

Наукова діяльність:

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності «081-право» – «Науково-технічна інформація як об’єкт цивільних правовідносин» (науковий керівник доктор юридичних наук, професор А.В. Коструба).

Автор понад 10 наукових публікацій.

Research activities:

The dissertation topic for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty “081-law” – “Scientific and technical information as an object of civil relations” (Scientific adviser Doctor of Law, Professor AV Kostruba).

Author of more than 10 scientific publications.

Контактний телефон: (0342) 596178

Електронна пошта: bartkivn93@gmail.com

 Contact phone: (0342) 596178

Email: bartkivn93@gmail.com

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Рижик Тетяна Валентинівна

старший лаборант кафедри судочинства

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти