Викладацький склад

Персональна інформація

 

Кернякевич-Танасійчук Юлія Володимирівна

Yuliia Kerniakevych-Tanasiichuk

завідувач кафедри судочинства

доктор юридичних наук,  доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Кернякевич-Танасійчук Юлія Володимирівна народилася 11 грудня 1985 року у місті Львів. Навчалася в Українській гімназії № 1 міста Івано-Франківська.  Вищу освіту отримала, навчаючись на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчила в 2007 році з відзнакою за спеціальністю «правознавство» та здобула кваліфікацію «магістр права» (цивільно-правова спеціалізація). З 2007 до 2011 року навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка (без відриву від виробництва).

З вересня 2007 року працювала викладачем кафедри цивільного права та процесу Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ. З вересня 2009 року прийнята на посаду викладача кафедри трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2012 році під керівництвом доктора юридичних наук, професора Пилипенка Пилипа Даниловича захистила кандидатську дисертацію та тему «Правове регулювання переведення працівників на іншу роботу»  та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, м. Київ).

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри трудового, екологічного та аграрного права  (рішення Атестаційної колегії МОН України від 22. 12. 2014р.)

З вересня 2018 року переведена на посаду доцента кафедри кримінального права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2019 році під керівництвом доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Фріса Павла Львовича захистила докторську дисертацію та тему «Кримінально-виконавча політика України»  та здобула науковий ступінь доктора юридичних наук (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, м. Київ).

З вересня 2019 року переведена на посаду завідувача кафедри судочинства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

1. Кернякевич Ю.В. Правове регулювання переведення працівників на іншу роботу: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ю. В. Кернякевич; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. К., 2012. 17 с.

2. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Кримінально-виконавча політика України: автореф. дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00.08 / Ю. В. Кернякевич-Танасійчук; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. К., 2019. 36 с.

3. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Правове регулювання переведення працівників на іншу роботу: монографія. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014. 152 с.

4. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Кримінально-виконавча політика України: монографія. Івано-Франківськ:  Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. 336 с.

5. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Кримінально-виконавча політика у сфері застосування праці засуджених до позбавлення волі. Політика в сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми: монографія / за заг. ред. проф. П. Л. Фріса та В. Б. Харченка. Івано-Франківськ-Харків, 2016. С. 397-413.

6. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Договір як регулятор трудових правовідносин. Договір як універсальна форма правового регулювання: монографія / за заг. ред. проф. В.А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. С. 268-283.

7. Кернякевич Ю.В. Про правову природу переміщення працівників / Ю.В. Кернякевич // Університетські наукові записки. – 2009. – № 3(31). – С. 162–165. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2009_3_31.pdf

8. Кернякевич Ю.В. Переведення працівників на легшу роботу за станом здоров’я// Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей – Івано-Франківськ, 2010. – Випуск ХХІІІ. – С.190-195. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apvchzu_2010_23_29.pdf

9. Кернякевич Ю.В. Судовий захист прав працівників  у разі незаконного переведення їх на іншу роботу // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 27. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – С. 198-203. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apvchzu_2011_27_33.pdf

10. Кернякевич Ю.В. Заборона примусової праці та конституційні гарантії її забезпечення // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 31. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – С. 243-253. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apvchzu_2013_31_27.pdf

11. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. До питання зміни істотних умов праці // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 33. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – С.223-231. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apvchzu_2013_33_26.pdf

12. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Переведення працівників на іншу роботу: багатозначність поняття // Право і суспільство. – 2014 – № 1. – С. 81-86. –  Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pis_2014_1_18.pdf

13. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Про правову природу праці засуджених до позбавлення волі // Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія: Юридичні науки). – Випуск 3, том 2. – Херсон, 2014. – С. 37-40. – Режим доступу: htp://www.lj.kherson.ua/2014/pravo03/part_2/10.pdf

14. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Професійні захворювання в галузі юриспруденції // Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія: Юридичні науки). – Випуск 6-1, том 2. – Херсон, 2014. – С. 39-42. – Режим доступу: http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo06/part_2/9.pdf

15. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Соціально-правовий захист працівників кримінально-виконавчої  системи України // Соціологія права. – 2015. – № 1-2 (12-13) – С. 49-53. – Режим доступу: http://aup.org.ua/wp-content/uploads/Соц_права-2015-№-1-2-.pdf

16. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Державна пенітенціарна служба України та Тюремна служба Республіки Польща: вектори міжнародної співпраці [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.polukr.net/blog/2016/05/biuletyn-polsko-ukrainski-polityka-prawo-wspolczesnej-europy

17. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Щодо визначення поняття «кримінально-виконавча політика» //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» –  № 18, том 2. – Одеса, 2015. – С. 88-91. – Режим доступу: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc18/part_2/23.pdf

18. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Форми (джерела) кримінально-виконавчої політики України // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 39. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015. – С. 257-269.

19. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Суб’єкти кримінально-виконавчої політики України // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 1. – С. 271-273.– Режим доступу: http://pap.in.ua/1_2016/82.pdf

20. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Поняття та правова природа принципів кримінально-виконавчої політики України // Юридичний науковий електронний журнал – 2016. – № 4. – С. 165-168. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/4_2016/46.pdf

21. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Система принципів кримінально-виконавчої політики України // Jurnalul Juridic National: teorie si practica. – 2016. – № 4 (20). – С. 161-166. – Режим доступу: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2016/4/36.pdf

22. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Періодизація становлення та розвитку кримінально-виконавчої політики України // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 3. – С. 329-333. – Режим доступу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2016_3/CHAS16_3.pdf

23. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Кримінально-виконавча політика України в умовах незалежності. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 1 (07). С. 61-69. URL:  http://www.earj.org/wp-content/uploads/2017/02/2017_07_EARJ.pdf

24. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Завдання кримінально-виконавчої політики України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 41. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. С. 47-58.

25. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. До питання класифікації злочинів проти довкілля. Екологічне право України. 2016.  № 3-4. С. 31-37. URL:   http://aup.org.ua/екологічне-право-2016-№3-4

26. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Про поняття й роль кримінально-правової політики в системі політики України у сфері боротьби зі злочинністю. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 6. С 235-237. URL:   http://www.pap.in.ua/6_2016/69.pdf

27. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Запобігання злочинності як сфера співпраці кримінально-виконавчої та кримінологічної (профілактичної) політик України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 42. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. С. 171-181.

28. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Взаємозв’язок кримінально-виконавчої та кримінально-правової політики України. Право і суспільство. 2017. № 1. С. 218-223. URL:   http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/1_2017/part_1/40.pdf

29. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Напрями взаємодії кримінально-виконавчої та кримінальної процесуальної політики України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 1. Т. 1. С. 127-130. URL:   http://apnl.dnu.in.ua/1_1_2017/30.pdf

30. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Про необхідність концептуалізації кримінально-виконавчої політики України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 44. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. С. 36-47.

31. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Режим у системі засобів досягнення мети реалізації кримінально-виконавчої політики України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. № 5. Том 2. С. 211-214. URL:  http://nvppp.in.ua/vip/2017/5/tom_2/41.pdf

32. Кернякевич-Танасийчук Ю. В. Реализация уголовно-исполнительной политики Украины: понятия и ее механизм. «Legea si Viata» («Закон и Жизнь». 2018. № 1/2. С. 49-52.  URL:  http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2018/1-2/11.pdf

33. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Суб’єкти реалізації  кримінально-виконавчої політики України. «Jurnalul juridic national: teorie si practica». 2018. № 1(29). Том 2. С. 144-148. URL:  http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2018/1/part_2/32.pdf

34.Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Участь громадськості у формуванні та реалізації кримінально-виконавчої політики України. Приватне та публічне право. 2018. № 1. С. 123-126. URL:  http://www.pp-law.in.ua/archive/1_2018/27.pdf

35. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Щодо визначення поняття «ефективність кримінально-виконавчої політики». Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 1. С. 170-172. URL:  http://lsej.org.ua/1_2018/47.pdf

36. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Освіта засуджених як один із засобів досягнення мети реалізації кримінально-виконавчої політики. Вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018.№ 48. – С. 75-77. URL:  http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_2/18.pdf

37. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Акти органів судової влади в системі джерел кримінально-виконавчої політики України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 1. С. 206-208. URL:  http://apnl.dnu.in.ua/1_2018/50.pdf

36. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Оптимізація кримінально-виконавчої політики України: поняття та сутність. Eurasian Academic Research Journal. 2018. № 2 (20). С. 58-64. URL:  http://www.earj.org/wp-content/uploads/2018/06/2018_20_EARJ.pdf

38. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Оптимізація кримінально-виконавчої політики на стадії її реалізації. Право і суспільство. 2018. № 2. Ч. 2. С. 168-173. URL:  http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/31.pdf

39. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Обов’язки засуджених та їх пропорційність з правами. Правові новели. 2018. № 4. С. 257-261. URL:  http://www.legalnovels.in.ua/journal/4_2018/41.pdf

40. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Спеціальний правовий статус засуджених. Право і суспільство. 2019. № 1. Ч. 2. С. 143-147.  URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/1_2019/part_2/26.pdf

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації «Правове регулювання переведення працівників на іншу роботу». Дисертація захищена у липні 2012 р. у спеціалізованій раді Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України (м. Київ) під керівництвом доктора юридичних наук, професора П. Д. Пилипенка.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: «Кримінально-виконавча політика України» (науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України  П. Л. Фріс). Дисертація захищена у липні 2019 р. у спеціалізованій раді Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (м. Київ)

Автор понад 130 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі автор 2 одноосібних та співавтор 2-ох колективних монографій.

Окрім науково-педагогічної діяльності Кернякевич-Танасійчук Ю.В. займається адвокатською діяльністю, написанням поезій та прози. Є автором двох збірок поезій та прози «Сенсація відчуттів» (2003 р.), «Сторінками життя» (2015 р.), а також редактором-упорядником Збірки поезій та есеїв студентів та викладачів Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2011 р.). Кернякевич-Танасійчук Ю.В. відповідальна за написання статей у засоби масової інформації (газета «Галицький кореспондент» та журнал «Університет»).

Організаційна діяльність

Кернякевич-Танасійчук Ю.В. є:

 • членом редакційної колегії фахового наукового видання «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України»   (видання ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»);
 • членом Вченої ради ННЮІ ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
 • секретарем КТС, яка діє при ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
 • членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників»,  громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права», громадської організації «Поступовий гурт франківців»;
 • заступником голови громадської експертної групи при Міжрегіональному управлінні Нацдержслужби в Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

 

Махінчук Віталій Миколайович

Vitalii Makhinchuk

професор кафедри судочинства

доктор юридичних наук,

старший науковий співробітник

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1995-1999 р.р. – Національна академія внутрішніх справ України, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист»

1999-2002 р.р. – Національна академія внутрішніх справ України, ад’юнктура

2002 р. – кандидат юридичних наук

2008-2009 р.р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «міжнародне приватне право»

2014 р. – доктор юридичних наук

2018 р. – старший науковий співробітник

Місця роботи, професійний досвід

В період з 1999 р. по 2002 р. працював помічником з юридичних питань Секретаря Комітету закордонних справ Верховної Ради України

З 2002 р. по 2003 р. працював юристом в товаристві з обмеженою відповідальністю «Сервіс-Консалтинг»

З 07.04.2003 р. по 01.02.2010 р. –  учений секретар Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Академії правових наук України

З 01.02.2010 р. по 05.01.2015 р. – старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України

З жовтня 2014 р. – професор кафедри судочинства Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (за сумісництвом)

З грудня 2015 р. – начальник Юридичного департаменту публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ».

З березня 2019 р. – професор кафедри судочинства Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

1. Махінчук В. М. Вплив дуалізму приватного права на регулювання договірних зобов’язань // Розробка механізму правового регулювання договірних відносин у підприємницькій діяльності / За ред. акад. АПрН України В. В. Луця. К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. С. 88 – 106.

2. Махінчук В. М. Деякі проблеми правового регулювання органцізаційно-правових форм підприємницької діяльності за цивільним та господарським законодавством України. Вісник Одеського національного університету. Вип. 7. Т. 17.  Серія «Правознавство». – О.: Астропринт, 2012. С. 66-77.

3. Махінчук В. М. Поняття та сутність саморегулювання підприємницьких відносин. Підприємництво, господарство і право. 2012. №12. С. 39-40. http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2012/12_2012.pdf

4. Махінчук В. М. До питання альтернативних процедур вирішення суперечностей у підприємницькій діяльності. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: Юридична серія. Вип. 3. Львів: ЛьвДУВС, 2013. С. 142-148. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvlduvs_2013_3_19

5. Махінчук В. М. Деякі проблеми визначення та кваліфікації суб’єктів підприємництва. Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин: зб. наук. пр.  2013. Вип. 10. С. 46-56.

6. Махінчук В. М. Правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності за цивільним та господарським законодавством України в контексті здійснення суб’єктивних цивільних прав. Проблеми здійснення та захисту цивільних прав: зб. наук. пр. 2013. Вип. 8. С. 213-216.

7. Махінчук В. М. Державно-приватне партнерство як форма співучасті у реалізації державних інтересів. Митна справа. 2013. №4 (88). Ч. 2. Кн. 1. С. 295-298. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%92$

8. Махінчук В. М. Про засади стабільності цивільного обороту // Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення: збірник наукових праць / Беляневич О. А., Берестова І. Е., Бобрик В. І., та ін., за ред. О. А. Беляневич. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України, 2013. С. 42–57.

9. Махінчук В. М.  Суб’єкти підприємницької діяльності за цивільним та господарським законодавством України. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 12, 2013 р. С. 28-32. https://drive.google.com/file/d/0BwuVse3YcpX9Nlp0Z2pRajZ6ZDQ/view

10. Махінчук В. М. Приватноправове регулювання підприємницьких відносин в Україні / В.М. Махінчук. – К.: Юрінком Інтер, 2013. 320 с.

11. Махінчук В. М. Зарубіжний досвід застосування доктрини «зняття корпоративної вуалі» (piercing the corporate veil). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2015. №19. С. 89-93. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKhIPR_2015_1151_19_25

12. Махінчук В. М.  Визначення контролюючих корпорацію осіб крізь призму доктрини зняття корпоративної вуалі. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 16, 2016 р. С. 55-60. https://drive.google.com/file/d/0BwuVse3YcpX9dWNJOFk3WGNMZlk/view

13. Махінчук В. М. Зняття корпоративної вуалі (piercing the corporate veil) в країнах англо-американської та романо-германської правової сім’ї // Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (30 вересня – 1 жовтня 2016 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. Івано-Франківськ, 2016. С. 148-152. https://drive.google.com/file/d/0BwuVse3YcpX9ampmVkpJa1RjRnM/view 

14. Махінчук В. М. Зняття корпоративної вуалі : монографія [текст] / Махінчук Віталій Миколайович. Івано-Франківськ: «Фоліант», 2017. 165 с.

15.Махінчук В. М. Порядок встановлення кінцевого бенефіціарного власника. Правові позиції Європейського суду з прав людини у правозастосовній практиці України : зб. наук. пр. викл. каф. судочинства / [за ред. М. К. Галянтича] ; ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун. імені Василя Стефаника», Навч.-наук. юр. інст. Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2017. 209 с. С. 133-142.

16. Махінчук В. М. Поняття кінцевого бенефіціарного власника в законодавстві України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 43. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. 243 с. С. 59-67.

17. Махінчук В. М. «Державне підприємство в системі ринкових відносин», Київ, Юрінком Інтер, 2019. 192 с.

18. Karmaza O.O., Makhinchuk V.M., Derkach A.L., Spektor O.M., Sheludchenkova A.S. Application of “Piercing the Corporate Veil” Doctrine in the Ukrainian Law.  International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA), vol. 0(4), pages 369-383. https://ideas.repec.org/a/ers/ijebaa/vviiy2019i4p369-383.html

19. Махінчук В. М. Зарубіжний досвід застосування доктрини зняття корпоративної вуалі та перспективи останньої в Україні. Судова апеляція: науково-практичний журнал /Апеляційний суд м. Києва, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Випуск 1 (54).  К.: Юридична думка, 2019. С. 106 – 117

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Адекватність кримінального покарання як філософсько-правова проблема» (науковий керівник д.філософ.н., проф. О.І. Гвоздік). Дисертація захищена в 2002 р. у спеціалізованій раді Національної академії внутрішніх справ України  (м. Київ).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Теоретичні засади  приватноправового регулювання підприємницьких відносин» (науковий консультант д.ю.н., проф., академік НАПрН України О.Д. Крупчан). Дисертація захищена в 2014 р. у спеціалізованій раді Національної академії внутрішніх справ України (м. Київ).

Автор понад 80 наукових та науково-методичних публікацій.

 Організаційна діяльність

Член Вченої ради ННЮІ ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;

Член Редколегії наукових юридичних журналів: Приватне право і підприємництво; Підприємництво, господарство і право;  Юридична Україна; Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України.

Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України (спеціалізація цивільно-правова).

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.03.

Член Спеціалізованої вченої ради К 26.007.06 в Київському національному університеті внутрішніх справ МВС України.

Член Спеціалізованої вченої ради К 20.051.14 у навчально-науковому юридичному інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Контактний телефон: (0342) 596178; (044) 2340458

Електронна пошта: makhinchuk@gestors.com.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Кузьмич Олег Ярославович

Oleh Kuzmych

доцент кафедри судочинства

кандидат юридичних наук, доцент

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання 

 2000-2005 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист, викладач права»

2005-2008 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, аспірантура (з відривом від виробництва).

2010 р. – кандидат юридичних наук

2014 р. – доцент кафедри судочинства

Місця роботи, професійний досвід

В період з вересня 2007 р. по червень 2009 р. працював асистент кафедри цивільного права і процесу Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З вересня 2009 р. по червень 2010 р. – викладач кафедри цивільного права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З вересня 2010 р. по січень 2011 р. – викладач кафедри судочинства Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З січня 2011 р. доцент кафедри судочинства навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

1. Кузьмич О. Я. Юридична природа прав третьої особи, на користь якої укладений договір. Юридична Україна. 2009. № 1. С. 67-70.

2. Кузьмич О. Я. Особливості правового регулювання договору дарування з обов’язком обдаровуваного на користь третьої особи. Юридична Україна. 2011. № 6. С. 68-72.

3. Кузьмич О. Я. Договір дарування з обов’язком обдаровуваного на користь третьої особи в цивільному законодавстві України. Підприємництво, господарство і право. 2011. 7 (187). С. 11-14.

4. Кузьмич О. Я. Проблеми правового регулювання договору дарування з обов’язком обдаровуваного на користь третьої особи. Юридична Україна. 2011. № 8. С. 61-65.

5. Кузьмич О. Я. Договір найму (оренди) на користь третьої особи. Підприємництво, господарство і право. 2012. 7 (199). –С. 7-10.

6. Кузьмич О. Я. Недійсність договорів на користь третіх осіб у цивільному праві України.  Підприємництво, господарство і право. 2013. 7 (211). С. 84-87.

7. Кузьмич О. Я. Особливості припинення зобов’язань з договору на користь третьої особи на підставі юридичних фактів, настання яких залежить від волі контрагентів. Вісник господарського судочинства: Видання Вищого Господарського суду України. 2013. № 6. С. 138-143.

8. Кузьмич О. Я. Особливості припинення зобов’язань із договору на користь третьої особи на підставі юридичних фактів, настання яких не залежить від волі контрагентів. Вісник господарського судочинства: Видання Вищого Господарського суду України. 2014.  № 1. С. 146-151.

9. Кузьмич О. Я. Відмежування інституту участі третіх осіб у виконанні зобов’язань від деяких суміжних правових конструкцій. Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті Є.В. Васьковського (до 150-річчя від дня його народження). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 20-21  травня 2016 р.). С. 223-227.

10. Кузьмич О. Я. Договори на користь третіх осіб у цивільному праві України: монографія. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2014. 334 с.

11. Кузьмич О. Я. Актуальні питання судової практики у справах про звернення стягнення на предмет іпотеки. Вісник господарського судочинства: Видання Вищого Господарського суду України. 2014. № 1. С. 124-129.

12. Кузьмич О. Я. Актуальні питання судової практики у справах, що виникають з іпотечних правовідносин.  П’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті Є. В. Васьковського: Матеріали науково-практичної конференції (до 150-річчя Одеського національного університету імені І. І. Мечникова). Одеса : Астропринт, 2015. С. 148-150.

13. Кузьмич О. Я. Зобов’язання у зв’язку із вчиненням дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення: проблеми кваліфікації в судовій практиці. Право і суспільство. 2016. № 3. С. 58-64.

14. Кузьмич О. Я.  Договір на користь третіх осіб. Договір як універсальна форма правового регулювання: монографія/ за заг. ред. проф. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. С. 163-176.

15. Кузьмич О. Я. Покладення виконання обов’язку боржника на третю особу : актуальні питання судової практики. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 39. 2015. С. 132-141.

16. Кузьмич О. Я. Зобов’язання у зв’язку із вчиненням дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення: проблеми кваліфікації в судовій практиці. Право і суспільство. 2016. № 3. С. 58 – 64.

17. Кузьмич О. Я. Участь третіх осіб у договірних зобов’язаннях. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України [текст] : Збірник наукових статей. Випуск 42. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет», 2016. С. 102-110.

18. Кузьмич О. Я. Актуальні питання судової практики у справах про припинення поруки. Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова (Харків, 17 лют. 2017 р.). Харків: Право, 2017. 124-127.

19. Кузьмич О. Я. Дотримання цивільної процесуальної форми в судовій практиці. Правові позиції Європейського суду з прав людини у правозастосовній практиці України: зб. наук. пр. викл. каф. судочинства / за ред. М. К. Галянтича. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2017. С. 56–74.

20. Кузьмич О. Я. Теоретико-методологічні та практичні засади участі третіх осіб у цивільних правовідносинах : монографія / О. Я. Кузьмич. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2018. – 386 с.

21. Кузьмич О.Я. Правові положення щодо участі третіх осіб під час надання згоди на вчинення правочину. National law jornal: theory and practice. 2018. № 1 (29). С. 99-104.

22. Кузьмич О.Я. Третьи лица как субъекты гражданских правоотношений. Legea si Viata. 2018. № 4/2 (316). С. 90-93.

23. Кузьмич О.Я. Особи, які володіють речовими правами на чуже майно як треті особи в цивільних правовідносинах. Visegrad Journal on Human Rights. 2018. № 1. С. 106-110.

24. Кузьмич О.Я. Юридично значимий правовий зв’язок як критерій участі третіх осіб у цивільних правовідносинах. National law jornal: theory and practice. 2019. № 2  Ч. 1 (29). С. 63 – 66.

25. Кузьмич О.Я. Цивільні правовідносини як один із критеріїв визначення третіх осіб у цивільному праві. Legea si Viata. 2019. № 11 С. 85 – 90.

Наукова діяльність

 Тема дисертації на здобуття науково ступеня кандидата юридичних наук «Договір на користь третьої особи в цивільному праві України» (науковий керівник д.ю.н., проф., академік НАПрН України В.В. Луць). Дисертація захищена в 2010 р. у спеціалізованій  раді Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України (м. Київ).

Автор понад 55 наукових та науково-методичних публікацій.

Організаційна діяльність

Є дописувачем газети «Юрфакти».

 

Контактний телефон: (0342) 596178

Електронна пошта: oleh.kuzmych@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Ковалишин Олександр Романович

 Oleksandr Kovalyshyn

доцент кафедри судочинства

кандидат юридичних наук, доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання, стажування

09.2000-06.2003 р.р. – Економіст, бакалавр, Закарпатський лісотехнічний коледж, Хуст (Україна)

09.2002-06.2007 р.р. – Диплом спеціаліста, спеціальність «Правознавство», Юридичний інститут, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

14.12.2012 р. – свідоцтво адвоката,  Асоціація адвокатів України, Київ (Україна)

11.2007-10.2010 р.р. – аспірантура за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарське-процесуальне  право,  Юридичний інститут, ПНУ ім. В. Стефаника

10.10.2013 – кандидат юридичних наук

09.2014-02.2015 р.р. – Університет Карла та Франца, Юридичний факультет, Грац (Австрія, Erasmus)

08.2015-09.2015 р.р. – Варшавський університет (Стипендія уряду Польші, 13-ий рік)

10.2015-01.2016 р.р. – Університет Карла та Франца, Юридичний факультет, Грац (Австрія, OeAD)

02.2015-07.2016 р.р. – Університет Гданська (Стипендія уряду Польші, 13-ий конкурс)

06.2016-06.2016 р.р. – Університет Карла та Франца, Юридичний факультет, Грац (Австрія, Erasmus)

10.2016-11.2016 р.р. – Інститут права Східної Європи, (Регенсбург, Німеччина,  DAAD)

11.2017-12.2017 р.р. – Університет ім. Георга Августа, Геттінген (Німеччина, DAAD)

 Місця роботи, професійний досвід

11.2006-10.2008 р.р. – юрист, ПКП «Ресурс-Захід».

05.2007-12.2012 р.р. – партнер, Юридична компанія «Галичина консалтинг».

05.2008-08.2013 р.р. – викладач,  Юридичний інститут, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

09.2010-04.2015 р.р. – лаборант Юридичної клініки, Юридичний інститут, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

01.2013 – на даний час – адвокатська діяльність.

09.2016 – на даний час – доцент кафедри судочинства навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету  імені Василя Стефаника.

 Мови

 Українська – рідна

Англійська – вільно

Німецька – добре

Польська – добре

Російська – вільно

 Міжнародні проекти

 2015-2016

Проект : «Гармонізація комерційного права Польші до стандартів ЄС: досвід для України»

Грантова організація – уряд Польщі.

 2015-2016

Проект: «Непрямі позови в Україні та Австрії»

Грантова організація – Агентство освіти і науки Австрії (Відень, Австрія).

 2015-2018

Проект:  Освітній курс «Право компаній країн Вишеградської групи»

Грантова організація – Міжнародний Вишеградський фонд.

 2018 – 2021

Проект:  Модуль Жана Моне «Комерційне право ЄС»

Грантова організація – Європейський Союз.

Монографії:

 1. Ковалишин О.Р. …інші автори. Корпоративне право Австрії та України. – Івано-Франківськ, 2015, – 264 с.
 2. Ковалишин О.Р. …інші автори. Корпоративне право Польші та України. – Київ, 2015. – 426 с.
 3. Ковалишин О.Р. …інші автори. Корпоративне право України. – 2014. – 324 с.
 4. Ковалишин О.Р. …інші автори. Охорона корпоративних прав в Україні, Київ, 2013. – 186 с.

Статті:

 1. Ковалишин О.Р. Корпоративний спір: характерні особливості та класифікація / О.Р. Ковалишин // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2009. – Випуск ХХІ. – С. 113–117.
 2. Ковалишин О.Р. Історико-правові аспекти судового захисту корпоративних прав / О.Р. Ковалишин // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2010. – Випуск ХХІІІ. – С. 21–28.
 3. Ковалишин О.Р. Непрямий (похідний) позов як засіб захисту учасників корпоративних відносин / О.Р. Ковалишин // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – №1 (17). – С. 61–68.
 4. Ковалишин О.Р. Підвідомчість корпоративних спорів / О.Р. Ковалишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Право». – 2010. – Вип. №13. – С. 296–299.
 5. Ковалишин О.Р. Перспективи застосування групового позову в корпоративних спорах / О.Р. Ковалишин // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2010. – Випуск ХХV. – С. 102–107.
 6. Ковалишин О.Р. Зловживання процесуальними правами у корпоративних спорах / О.Р. Ковалишин // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №4 (184). – С. 155–159.
 7. Ковалишин О.Р. Забезпечення позову в корпоративних спорах / О.Р. Ковалишин // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2011. – №51. – С. 375-381.
 8. Ковалишин О.Р. Докази в корпоративних спорах / О.Р. Ковалишин // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – №1 (20). – С. 37-43.
 9. Ковалишин О.Р. Предмет доказування в корпоративних спорах / О.Р. Ковалишин // Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення : тенденції та перспективи розвитку : Матеріали І Міжнар. наук. конф., 24 лютого 2011 року, Київ, 2011. – С. 432-434.
 10. Ковалишин О.Р. Арешт акцій: окремі питання правозастосування / О.Р. Ковалишин // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2012. – Випуск ХХVІІІ. – С. 133-138.
 11. Oleksandr Kovalyshyn. Types of Business Entities in Ukraine: Problems of Legal Regulation // Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, Krakow (Poland). – 2013. – P. 61-71.
 12. Kovalyshyn O. Legal status of LLC according to Austrian legislation // Improving regulation of corporate relations in modern terms (Ivano-Frankivsk, 2014 (Ukraine). – P. 37-39.
 13. Ковалишин О.Р. Організаційно-правові форми компаній в Україні: проблеми правового регулювання // Правничі Студії. Краків, Польща. 2013. С. 61-71.
 14. Ковалишин О.Р. Індивідуальний підприємець як тип ведення бізнесу в Україні // Еволюція приватного права. Катовіце, Польща, 2014. С. 43-51.
 15. Ковалишин О. Р. Правовий статус ТОВ відповідно до законодавства Австрії // Вдосконалення чинного законодавств України. Івано-Франківськ, 2014. С. 37-39.
 16. Oleksandr Kovalyshyn. Individual entrepreneur as the type of making business in Ukraine // Ewolucja prawa prywatnego. – Katowice (Poland), 2014. – P. 43-51.
 17. Ковалишин О.Р. Правовий статус ТОВ відповідно до законоавдства Австрії // Вдосконалення чинного законодавства України (Івано-Франківськ, 2014). – С. 37-39.
 18. Ковалишин О.Р. Правовий статус повного товариства в центральній та Східній Європі // Еволюція приватного права. 2015. С. 2-8.
 19. Oleksandr Kovalyshyn. Legal Status of Full Partnership in the Central and East Europe // Ewolucja prawa prywatnego. – Katowice (Poland), 2015. – P. 2-8.
 20. Oleksandr Kovalyshyn. Legal Status of LLC in Ukraine // Evolution Of Private Law Katowice, 2016. – 216 р. – Р. 11 -18.
 21. Oleksandr Kovalyshyn. Novelization of Ukrainian Civil procedure as a part of adaptation of Ukrainian Law to the EU Law // Ewolucja prawa prywatnego. – Katowice (Poland), 2018.
 22. Oleksandr Kovalyshyn. Novellierung der ukrainischen Zivilprozessordnung. Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 3/2018, Z. 72-78.
 23. Oleksandr R. Kovalyshyn, Olga I. Zozulyak, Uliana P. Gryshko, Comparative and legal analysis of the legal entities system of Ukraine and the European union /  Journal of Advanced Research in Law and Economics, Vol IX, Issue 8(38),  2018, p. 2921-2933. Available at: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4164 . DOI: https://doi.org/10.14505//jarle.v9.8(38).42
 24. Ковалишин О.Р. Правові запозичення: переваги та недоліки застосування. «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки». Том 30 (69) № 5, 2019, С. 94 – 99.
 25. Ковалишин О.Р. Роль міжнародних організацій в уніфікації господарського  права. Форум права, 2019, 57(4). С. 38–46.
 26. Ковалишин О.Р. Американізація корпоративного права Німеччини. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція», №40, 2019, С. 32 -39.

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Судовий захист корпоративних прав» (науковий керівник д.ю.н. проф. П.О. Гвоздик). Дисертація захищена в 2013 р. у спеціалізованій раді Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук (м. Київ).

Автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі співавтор науково-практичних коментарів з порівняльного корпоративного права.

Організаційна діяльність

Виконує обов’язки координатора міжнародного співробітництва навчально-наукового юридичного інституту.

Є членом Вченої ради ННЮІ ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Горблянський Володимир Ярославович

Volodymyr Gorblyansky

викладач кафедри судочинства

кандидат юридичних наук

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

Горблянський Володимир Ярославович, народився 22 квітня 1988 року в місті Калуш, Івано-Франківської області.

У 2005 році закінчив ЗОШ № 6 м. Калуш, Івано-Франківської області.

2005 – 2010 роках навчався в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – отримав диплом магістра за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «юрист, викладач права».

З 2009 року працював в Івано-Франківському окружному адміністративному суді на посадах розпорядника, старшого судового розпорядника, консультанта, помічника судді. На даний час – помічник заступника голови суду.

У 2014 році, під керівництвом кандидата юридичних наук, доцента, завідувача кафедри цивільного права Гейнц Руслани Миколаївни розпочав наукову роботу в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, тема наукової роботи: «Захист прав споживачів за договором про надання послуг».

6 жовтня 2016 року отримав право на заняття адвокатською діяльністю, проте у зав’язку з перебуванням на державній роботі адвокатська діяльність зупинена.

3 липня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.14 у Навчально-науковому юридичному інституті Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

З жовтня 2020 року по сумісництву працюю викладачем кафедри судочинства Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 1. Горблянський В. Я. Послуга як категорія цивільного права. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ, 2015. Випуск 39. С.114-121.
 2. Горблянскький В. Я. Договір про надання послуг як різновид споживчого договору. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Ужгород, 2016. Випуск 39, том 1. С.46-49.
 3. Горблянський В. Я. Формування законодавства про захист прав споживачів у сфері послуг. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ, 2017. Випуск 43. С. 210-221.
 4. Горблянський В. Я. Способи захисту прав споживачів за договором про надання послуг. Eurasian Academic Research Journal. 2018. № 11(29). C. 59-66.
 5. Горблянський В. Я. До питання про неюрисдикційну форму захисту прав споживача за договором про надання послуг. Науковий журнал «Юридичний бюлетень». Херсон, 2018. № 7. C. 60-68.
 6. Горблянський В. Я. Окремі аспекти юрисдикційної форми захисту прав споживачів за договором про надання послуг. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ, 2018. Випуск 47. С.223-236.
 7. Горблянський В.Я. Інститут захисту прав споживачів за законодавством України. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м.Івано-Франківськ, 15 травня 2015 р.). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015. С. 11-15.
 8. Горблянський В. Я. Договори про надання послуг в споживчому законодавстві. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м.Івано-Франківськ, 13-14 травня 2016 р.). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. С.31-35.
 9. Горблянський В. Я. Права споживача за договором про надання послуг. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м.Івано-Франківськ, 28-29 квітня 2017 р.). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. С. 36-40.
 10. Горблянський В.Я. Підстави захисту прав споживачів за договором про надання послуг. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів, (м.Івано-Франківськ, 27-28 квітня 2018 р.). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. С. 10-14.
 11. Горблянський В. Я. Поняття дискримінаційних умов договору про надання послуг за участю споживача. Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 20 березня 2020 р.). Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. С. 80-83.

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Захист прав споживачів за договором про надання послуг» (науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного права Гейнц Руслана Миколаївна).

Автор понад 10 наукових та науково-методичних публікацій.

Організаційна діяльність

Помічник заступника голови Івано-Франківського окружного адміністративного суду.

 

Кульчак Леся Степанівна

Lesia Kulchak

старший викладач кафедри судочинства

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1994-1999 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист»

2000-2004 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, аспірантура (без відриву від виробництва)

Місця роботи, професійний досвід

26.08.1999 р. прийнята помічником адвоката в Івано-Франківську міську асоціацію адвокатів.

З 01.09.2003 р. по 01.07.2004 р. працювала за сумісництвом асистентом кафедри кримінального права і процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 01.09.2004  р.  прийнята на посаду асистента кафедри кримінального права і процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 01.09.2005  р. переведена на посаду старшого викладача кафедри кримінального права і процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 02.01.2009 р. переведена на посаду старшого викладача кафедри судочинства навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету  імені Василя Стефаника.

 1. Кульчак Л. С. Деякі питання конституційних гарантій судового захисту прав і свобод особи у кримінальному судочинстві України і Франції (порівняльний аналіз). Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ. 2001. Випуск VII. С.189-197.
 2. Кульчак Л. С. Деякі питання щодо вдосконалення поняття процесуальних гарантій осіб у кримінальному судочинстві України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ. 2002. Випуск IX. С.134-139.
 3. Кульчак Л. С. Деякі питання щодо гарантій прав осіб у кримінальному процесі України. Нові  Цивільний і Кримінальний кодекси – важливий етап кодифікації законодавства України: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 10-ій річниці заснування юридичного інституту Прикарпатського університету  ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ: Обласна друкарня. 2002. С. 235-240.
 4. Кульчак Л. С. Про виникнення і розвиток інституту касації у кримінальному процесі України. Вісник Львівського Національного університету. Серія юридична. Львів. 2003. Випуск 38. С.546-551.
 5. Кульчак Л. С. До питання щодо  суті і завдань стадії касаційного провадження. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції. Львів. 2003. С.508-510.
 6. Кульчак Л. С. Окремі риси  касації за чинним КПК України. Вісник Львівського Національного університету. Серія юридична. Львів. 2004. Випуск 39. С.513-518.
 7. Кульчак Л. С. Про реалізацію в стадії касаційного провадження деяких принципів (засад) кримінального судочинства. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ. 2004. Випуск ХІV. С.252-258.
 8. Кульчак Л. С. Свобода оскарження вироків, як гарантія від незаконного та необґрунтованого засудження особи. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник тез наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів. Луцьк. 2005. С. 173-175.
 9. Кульчак Л. С. Особливості гарантій майнових прав та законних інтересів засудженого (виправданого). Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод люди і громадянина в Україні: Матеріали VI-ї Регіональної міжвузівської наукової  конференції молодих вчених та аспірантів. Івано-Франківськ. 2005. С.230-236.
 10. Кульчак Л. С. Деякі особливості касаційного провадження в Україні. Актуальні проблеми боротьби та попередження злочинності: Матеріали науково-практичного семінару. м. Івано-Франківськ, 12-13 травня 2006 року. Івано-Франківськ, 2006. С.49-50.
 11. Кульчак Л. С. Недопустимість погіршення становища засудженого (виправданого) в стадії касаційного провадження кримінальної справи за кримінальним судочинством України: проблеми теорії і практики. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XIII регіональної науково-практичної конференції. Львів. 2007. С.538-542.
 12. Кульчак Л. С. Презумпція не винуватості особи, як кримінально-процесуальна гарантія і деякі питання її законодавчого вдосконалення. Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м. Івано-Франківськ, 23-24 квітня 2009 року). Івано-Франківськ, 2009. С.189-192.
 13. Кульчак  Л. С. Реформування кримінальної юстиції.  Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів, присвяченої 75-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2015. С.105-107.
 14. Кульчак Л. С. До поняття гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2016. С.157-161.
 15. Кульчак Л. С. Кульчак Л.С. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканість з врахуванням практики Європейського суду з прав людини. Правові позиції Європейського суду з прав людини у правозастосовній практиці України: зб. наук. пр. викл. каф. судочинства / [ за ред. М.К.Галянтича]; ДВНЗ « Прикарпатський нац. ун. імені Василя Стефаника», Навч.-наук. юр. інст. Івано-Франківськ : Супрун В.П. 2017. С.75-92.
 16. Кульчак Л.С. Забезпечення захисту прав людини у кримінальному провадженні на стадії судового розгляду //Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина[Текст]: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (27 квітня 2018р.).- Івано-Франківськ, 2018, с.91-98

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Гарантії прав та законних інтересів засудженого в стадії касаційного провадження кримінальної справи» (науковий керівник к.ю.н., доц. В.П. Бойко).

Автор понад 20 наукових та науково-методичних публікацій.

Організаційна діяльність

Є членом Науково-методичної ради навчально-наукового юридичного інституту.

Член Вченої ради ННЮІ ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Відповідальна  за співпрацю із загальноосвітніми навчальними закладами.

Громадський інспектор з охорони праці по кафедрі судочинства.

Контактний телефон: (0342) 596178

 Електронна пошта: kulchak777@ukr.net

lesia.kulchak@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Башурин Наталія Ярославівна

асистент кафедри судочинства

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2010 – 2014 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист», освітній ступінь «бакалавр».

2014 – 2016 р.р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «правознавство», спеціалізація «інформаційне право», кваліфікація «юрист», «молодший науковий співробітник (правознавство)», освітній ступінь «магістр».

2016 р. – 2019 р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, аспірантура (з відривом від виробництва), спеціальність «081-право».

2019 р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, аспірантура (без відриву від виробництва), спеціальність «081-право».

 Місця роботи, професійний досвід

З 06.07.2018 р. по 20.11.2018 р. працювала юрисконсультом юридичного відділу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 01.10.2019 р. прийнята на посаду асистента кафедри судочинства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 Мови:

Українська – рідна

Англійська – вільно

Російська – вільно

 1. Бартків Н.Я. Причини та умови вчинення адміністративних інформаційних правопорушень та засоби їх запобігання. Журнал східноєвропейського права. – 2016. – №26. – с. 126-133.
 2. Бартків Н.Я. Поняття та специфіка науково-технічної інформації в цивільному праві України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів «Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина». Івано-Франківськ. 2017. С. 33-36.
 3. Бартків Н.Я. Поняття та особливості науково-технічної інформації в цивільному праві України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2018. – №46. – с.
 4. Бартків Н.Я. Науково-технічна інформація в системі об’єктів цивільних правовідносин.
 5. Бартків Н. Я. Структура та види науково-технічної інформації в цивільному праві. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів «Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина». Івано-Франківськ. 2018. С. 3-6.
 6. Башурин Н.Я. Правова характеристика юрисдикційної форми захисту науково-технічної інформації. Юридичний науковий електронний журнал. – 2019. – №4. – с. 92-95.
 7. Башурин Н.Я. Науково-технічна інформація як об’єкт договірних правовідносин. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Івано-Франківськ. 2019. С. 68-70.
 8. Башурин Н.Я. Науково-технічна інформація як об’єкт права власності. Збірник матеріалів третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права». Львів. 2019. С. 14-19.
 9. Башурин Н.Я. Договірне регулювання використання ноу-хау як складової науково-технічної інформації. Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних та сімейних прав : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. ч. Н. азімова та 20-річчю з дня створення каф. цив. права № 2 (Харків, 29 листоп. 2019 р.). – Харків : Право, 2019. С. 39-43
 10. Башурин Н.Я. Специфіка договорів на проведення інформаційних пошуків та договорів на здійснення (проведення) патентних пошуків. Visegrad Journal on Human Rights. – 2019. – № 6. С. 26-31.

Наукова діяльність:

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності «081-право» – «Науково-технічна інформація як об’єкт цивільних правовідносин» (науковий керівник доктор юридичних наук, професор А.В. Коструба).

Автор понад 10 наукових публікацій.

Контактний телефон: (0342) 596178

Електронна пошта: bartkivn93@gmail.com

natalia.bashuryn@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Крицька Галина Валеріївна
старший лаборант кафедри судочинства

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

ТЕКСТ

ТЕКСТ

ТЕКСТ