Викладацький склад

Персональна інформація

 

Кернякевич-Танасійчук Юлія Володимирівна

Yuliia Kerniakevych-Tanasiichuk

завідувач кафедри судочинства

доктор юридичних наук,

професор

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Кернякевич-Танасійчук Юлія Володимирівна народилася 11 грудня 1985 року у місті Львів. Навчалася в Українській гімназії № 1 міста Івано-Франківська.  Вищу освіту отримала, навчаючись на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчила в 2007 році з відзнакою за спеціальністю «правознавство» та здобула кваліфікацію «магістр права» (цивільно-правова спеціалізація). З 2007 до 2011 року навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка (без відриву від виробництва).

З вересня 2007 року працювала викладачем кафедри цивільного права та процесу Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ. З вересня 2009 року прийнята на посаду викладача кафедри трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2012 році під керівництвом доктора юридичних наук, професора Пилипенка Пилипа Даниловича захистила кандидатську дисертацію та тему «Правове регулювання переведення працівників на іншу роботу»  та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, м. Київ).

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри трудового, екологічного та аграрного права  (рішення Атестаційної колегії МОН України від 22. 12. 2014р.)

З вересня 2018 року переведена на посаду доцента кафедри кримінального права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2019 році під керівництвом доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Фріса Павла Львовича захистила докторську дисертацію та тему «Кримінально-виконавча політика України»  та здобула науковий ступінь доктора юридичних наук (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, м. Київ).

З вересня 2019 року переведена на посаду завідувача кафедри судочинства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2021 році присвоєно вчене звання професора кафедри судочинства (рішення Атестаційної колегії МОН України від 27.09.2021 р.)

З березня 2024 року за сумісництвом – головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України.

1. Кернякевич Ю.В. Правове регулювання переведення працівників на іншу роботу: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ю. В. Кернякевич; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. К., 2012. 17 с.

2. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Кримінально-виконавча політика України: автореф. дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00.08 / Ю. В. Кернякевич-Танасійчук; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. К., 2019. 36 с.

3. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Правове регулювання переведення працівників на іншу роботу: монографія. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014. 152 с.

4. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Кримінально-виконавча політика України: монографія. Івано-Франківськ:  Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. 336 с.

5. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Кримінально-виконавча політика у сфері застосування праці засуджених до позбавлення волі. Політика в сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми: монографія / за заг. ред. проф. П. Л. Фріса та В. Б. Харченка. Івано-Франківськ-Харків, 2016. С. 397-413.

6. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Договір як регулятор трудових правовідносин. Договір як універсальна форма правового регулювання: монографія / за заг. ред. проф. В.А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. С. 268-283.

7. Кернякевич Ю.В. Про правову природу переміщення працівників / Ю.В. Кернякевич // Університетські наукові записки. – 2009. – № 3(31). – С. 162–165. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2009_3_31.pdf

8. Кернякевич Ю.В. Переведення працівників на легшу роботу за станом здоров’я// Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей – Івано-Франківськ, 2010. – Випуск ХХІІІ. – С.190-195. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apvchzu_2010_23_29.pdf

9. Кернякевич Ю.В. Судовий захист прав працівників  у разі незаконного переведення їх на іншу роботу // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 27. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – С. 198-203. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apvchzu_2011_27_33.pdf

10. Кернякевич Ю.В. Заборона примусової праці та конституційні гарантії її забезпечення // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 31. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – С. 243-253. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apvchzu_2013_31_27.pdf

11. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. До питання зміни істотних умов праці // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 33. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – С.223-231. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apvchzu_2013_33_26.pdf

12. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Переведення працівників на іншу роботу: багатозначність поняття // Право і суспільство. – 2014 – № 1. – С. 81-86. –  Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pis_2014_1_18.pdf

13. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Про правову природу праці засуджених до позбавлення волі // Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія: Юридичні науки). – Випуск 3, том 2. – Херсон, 2014. – С. 37-40. – Режим доступу: htp://www.lj.kherson.ua/2014/pravo03/part_2/10.pdf

14. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Професійні захворювання в галузі юриспруденції // Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія: Юридичні науки). – Випуск 6-1, том 2. – Херсон, 2014. – С. 39-42. – Режим доступу: http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo06/part_2/9.pdf

15. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Соціально-правовий захист працівників кримінально-виконавчої  системи України // Соціологія права. – 2015. – № 1-2 (12-13) – С. 49-53. – Режим доступу: http://aup.org.ua/wp-content/uploads/Соц_права-2015-№-1-2-.pdf

16. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Державна пенітенціарна служба України та Тюремна служба Республіки Польща: вектори міжнародної співпраці [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.polukr.net/blog/2016/05/biuletyn-polsko-ukrainski-polityka-prawo-wspolczesnej-europy

17. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Щодо визначення поняття «кримінально-виконавча політика» //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» –  № 18, том 2. – Одеса, 2015. – С. 88-91. – Режим доступу: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc18/part_2/23.pdf

18. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Форми (джерела) кримінально-виконавчої політики України // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 39. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015. – С. 257-269.

19. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Суб’єкти кримінально-виконавчої політики України // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 1. – С. 271-273.– Режим доступу: http://pap.in.ua/1_2016/82.pdf

20. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Поняття та правова природа принципів кримінально-виконавчої політики України // Юридичний науковий електронний журнал – 2016. – № 4. – С. 165-168. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/4_2016/46.pdf

21. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Система принципів кримінально-виконавчої політики України // Jurnalul Juridic National: teorie si practica. – 2016. – № 4 (20). – С. 161-166. – Режим доступу: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2016/4/36.pdf

22. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Періодизація становлення та розвитку кримінально-виконавчої політики України // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 3. – С. 329-333. – Режим доступу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2016_3/CHAS16_3.pdf

23. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Кримінально-виконавча політика України в умовах незалежності. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 1 (07). С. 61-69. URL:  http://www.earj.org/wp-content/uploads/2017/02/2017_07_EARJ.pdf

24. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Завдання кримінально-виконавчої політики України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 41. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. С. 47-58.

25. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. До питання класифікації злочинів проти довкілля. Екологічне право України. 2016.  № 3-4. С. 31-37. URL:   http://aup.org.ua/екологічне-право-2016-№3-4

26. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Про поняття й роль кримінально-правової політики в системі політики України у сфері боротьби зі злочинністю. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 6. С 235-237. URL:   http://www.pap.in.ua/6_2016/69.pdf

27. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Запобігання злочинності як сфера співпраці кримінально-виконавчої та кримінологічної (профілактичної) політик України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 42. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. С. 171-181.

28. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Взаємозв’язок кримінально-виконавчої та кримінально-правової політики України. Право і суспільство. 2017. № 1. С. 218-223. URL:   http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/1_2017/part_1/40.pdf

29. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Напрями взаємодії кримінально-виконавчої та кримінальної процесуальної політики України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 1. Т. 1. С. 127-130. URL:   http://apnl.dnu.in.ua/1_1_2017/30.pdf

30. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Про необхідність концептуалізації кримінально-виконавчої політики України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 44. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. С. 36-47.

31. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Режим у системі засобів досягнення мети реалізації кримінально-виконавчої політики України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. № 5. Том 2. С. 211-214. URL:  http://nvppp.in.ua/vip/2017/5/tom_2/41.pdf

32. Кернякевич-Танасийчук Ю. В. Реализация уголовно-исполнительной политики Украины: понятия и ее механизм. «Legea si Viata» («Закон и Жизнь». 2018. № 1/2. С. 49-52.  URL:  http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2018/1-2/11.pdf

33. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Суб’єкти реалізації  кримінально-виконавчої політики України. «Jurnalul juridic national: teorie si practica». 2018. № 1(29). Том 2. С. 144-148. URL:  http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2018/1/part_2/32.pdf

34.Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Участь громадськості у формуванні та реалізації кримінально-виконавчої політики України. Приватне та публічне право. 2018. № 1. С. 123-126. URL:  http://www.pp-law.in.ua/archive/1_2018/27.pdf

35. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Щодо визначення поняття «ефективність кримінально-виконавчої політики». Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 1. С. 170-172. URL:  http://lsej.org.ua/1_2018/47.pdf

36. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Освіта засуджених як один із засобів досягнення мети реалізації кримінально-виконавчої політики. Вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018.№ 48. – С. 75-77. URL:  http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_2/18.pdf

37. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Акти органів судової влади в системі джерел кримінально-виконавчої політики України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 1. С. 206-208. URL:  http://apnl.dnu.in.ua/1_2018/50.pdf

36. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Оптимізація кримінально-виконавчої політики України: поняття та сутність. Eurasian Academic Research Journal. 2018. № 2 (20). С. 58-64. URL:  http://www.earj.org/wp-content/uploads/2018/06/2018_20_EARJ.pdf

38. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Оптимізація кримінально-виконавчої політики на стадії її реалізації. Право і суспільство. 2018. № 2. Ч. 2. С. 168-173. URL:  http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/31.pdf

39. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Обов’язки засуджених та їх пропорційність з правами. Правові новели. 2018. № 4. С. 257-261. URL:  http://www.legalnovels.in.ua/journal/4_2018/41.pdf

40. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Спеціальний правовий статус засуджених. Право і суспільство. 2019. № 1. Ч. 2. С. 143-147.  URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/1_2019/part_2/26.pdf

41. Petechel O.Y., Kerniakevych-Tanasiichuk Y. V., Vazhynskyi V.M., Krasii M.O. Criminological characteristics of juvenile aggression. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2019. v. 10, n. 8. p. 2462-2474.

42.Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Адміністративне судочинство: багатозначність поняття.
Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Випуск 51.Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019. С. 118-127.

43.Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Правовий статус персоналу органів та установ виконання покарань. «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки». Том 31 (70) Ч. 3 № 2, 2020. С. 47-51.

44.Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Про адміністративне судочинство як самостійну навчальну дисципліну. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів,докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. С. 385- 386.

45.Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Кримінологічна функція кримінально-виконавчої політики. Держава і злочинність. Нові виклики в епоху постмодерну: зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті віце-президента Кримінологічної асоціації України, професора О. М. Литвака (м. Харків, 23 квіт. 2020 р.) / МВС України, Харків.нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. Харків : ХНУВС, 2020. С. 83-85.

46.Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі: зміщення акцентів. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 1 / гол. ред.: О. М.Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС,2020. С. 239-242.

47.Кернякевич-Танасийчук Ю. В. Реформирование уголовно-исполнительной системы Украины: последние веяния. Актуальные проблемы применения уголовного законодательства Республики Казахстан на современном этапе: вопросы теории и практики: материалы международной научно-практической конференции (17 сентября 2020). Алматы: ООНИиРИР Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова, 2020. С. 30-31.

48.Кернякевич-Танасийчук Ю.В. Система покарань підлягає ревізії! Aктуальні проблеми юридичної науки та практики в XXI столітті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 16–17 жовтня 2020 року). Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука. Рівне : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Ч. 2. С.121-123.

49. Kerniakevych-Tanasiichuk Y. V., Sezonov V.S., Nychytailo I.M., Savchuk M.A.,Tsareva I.V. Problems of forensic identification of handwriting in forensic examination. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2021. 28(1). p.195-204.

50. Kryklyvets D. Ye.,  Kerniakevych-Tanasiichuk Yu.V., Fidria Yu. O.,  Muzychuk K. S., Sasko O. I. The process of pardoning those sentenced to life sentences and long terms of imprisonment as a criterion for increasing the liberality of the judicial system. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2021. 28(2). p.277-287

51. Фріс П. Л., Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Політика кримінально-виконавча. Велика українська кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 2: М-Я / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О. М. Литвинов. – Харків : Факт, 2021. С. 296-299.

52. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Юридична освіта в умовах дистанційного навчання. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2020 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 5–9 квітня 2021 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. С. 289-290.

53. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Інститут покарання та його мета в проєкті нового Кримінального кодексу України: окремі зауваги. Проблеми впровадження нового Кримінального кодексу в правову систему України : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2021 р.) / редкол.: Ю. В. Баулін, Ю. А. Пономаренко, І. А. Вишневська ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Робоча група з питань розвитку кримін. права Коміс. з питань прав. реформи, Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права», Консульт. місія Європейського Союзу в Україні. Харків : Право, 2021. С. 118-119.

54. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Протидія злочинності в установах виконання покарань. Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ, Кримінол. асоц. України. Харків : ХНУВС, 2021. С. 307-308.

55. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. До питання законодавчого закріплення права на справедливий суд. Актуальні проблеми судового права : матеріали міжнар. конф. (Харків, 23 квіт. 2021 р.) / редкол.: Л. М. Москвич та ін. Харків : Право, 2021. С. 43-45.

56. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Дискреція при зміні умов тримання засуджених до позбавлення волі в межах однієї колонії. Питання дискреційних повноважень у функціонуванні органів публічної влади: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 20 травня 2021 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВГО «Асоціація українських правників». Київ: «Видавництво Людмила», 2021. С. 51-53.

57. Кернякевич-Танасийчук Ю.В. Отдельные замечания к проекту Стратегии реформирования пенитенциарной системы Украины до 2026 года. Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасын қолданудың өзекті мәселелері: теория және тәжірибе сұрақтары: халықар. ғыл.-тәж. конф. мат-ры (17.09.2021 ж.)/Актуальные проблемы применения уголовного законодательства Республики Казахстан на современном этапе: вопросы теории и практики: мат. межд. науч.-практ конф. (17.09.2021). Алматы: ҚР ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясының ҒЗжРБЖҰБ, 2021. С. 33-35.

58. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Ресоціалізація засуджених осіб в установах виконання покарань: ілюзія чи реальність? Пенітенціарна система у глобальному вимірі: Матеріали І Міжнародного пенітенціарного форуму (м. Рівне, 29–30 жовтня 2021 року). Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука. Рівне : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 28-30.

59. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Позбавлення волі: реалії та перспективи. Історія запровадження позбавлення волі і сучасні проблеми його виконання : матеріали круглого столу. м. Харків, Наук.-досл. інст. вивч. пробл. злоч. ім. ак. В.В. Сташиса НАПрН України, 14 грудня 2021 р. Харків, 2022. С. 12-13.

60. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Міжнародні стандарти поводження із засудженими, закріплені у Міжнародному пакті про громадянські та політичні права. Особливості прийняття та реалізації Міжнародних пактів з прав людини 1966 року: міжнародний та національний досвід: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 55-ій річниці прийняття Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права (м. Івано-Франківськ, 16 грудня 2021 року) / упорядники: В. І. Розвадовський, В. В. Книш. Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2022.С. 83-85.

62. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Ще раз до питання праці засуджених осіб. НАУКОВІ ЧИТАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА Т. А. ДЕНИСОВОЇ : збірник матеріалів, м. Запоріжжя, 10 березня 2022 р. Класичний приватний університет. Запоріжжя : КПУ, 2022. С. 178-179.

63. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Основні проблеми забезпечення права засуджених до позбавлення волі на медичну допомогу. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2021 рік Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 4–5 квітня 2022 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2022. С. 229-231.

64. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Звільнення від відбування покарання засуджених до позбавлення волі осіб для проходження військової служби. Український дослідницький простір в умовах війни: адаптація й перезавантаження технічних і юридичних наук: збірник матеріалів доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції. (Харків-Рига, 31 травня 2022 р.). Харків, 2022. С. 102-104.

65. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Державна кримінально-виконавча служба України та В’язнична служба Республіки Польща: напрями міжнародного співробітництва. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2022 . Випуск 60. С. 212-225.

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації «Правове регулювання переведення працівників на іншу роботу». Дисертація захищена у липні 2012 р. у спеціалізованій раді Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України (м. Київ) під керівництвом доктора юридичних наук, професора П. Д. Пилипенка.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: «Кримінально-виконавча політика України» (науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України  П. Л. Фріс). Дисертація захищена у липні 2019 р. у спеціалізованій раді Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (м. Київ)

Автор понад 170 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі автор 2 одноосібних та співавтор 2-ох колективних монографій.

Окрім науково-педагогічної діяльності Кернякевич-Танасійчук Ю.В. займається написанням поезій та прози. Є автором двох збірок поезій та прози «Сенсація відчуттів» (2003 р.), «Сторінками життя» (2015 р.), а також редактором-упорядником Збірки поезій та есеїв студентів та викладачів Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2011 р.). Кернякевич-Танасійчук Ю.В. відповідальна за написання статей у засоби масової інформації (газета «Галицький кореспондент» та журнал «Університет»).

Міжнародне стажування Ю. В. Кернякевич-Танасійчук пройшла у період з  9 листопада 2020  року по 18 грудня  2020 року у Білостоцькому університеті (м. Білосток, Республіка Польща) на тему «Наукова діяльність в дисциплінах юридичних наук з національної та європейської точки зору» («Scientific and academic activity in the discipline of legal science from a national and international perspective») (6,0 кредитів ECTS – 180  год.), про що засвідчує відповідний сертифікат (№ 042).

У  період з 1 березня по 30 листопада 2023 року пройшла міжнародне стажування за програмою «Legal and organizational dimension of civil safety in terms of emergency situations of war character – Ukrainian example» / «Правовий та організаційний вимір цивільної безпеки в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру – приклад України» та отримала сертифікат про проходження міжнародного науково-педагогічного стажування в обсязі 6 кредитів ECTS (180 год.)

Організаційна діяльність

Кернякевич-Танасійчук Ю.В. є:

 • членом спеціалізованої вченої ради Д 20.051.14 з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за профілем: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче  право у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника;

 • членом редакційної колегії фахового наукового видання «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України»   (видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника);

 • членом Вченої ради ННЮІ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 • членом Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 • членом координаційного бюро у галузі кримінально-виконавчого права відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України;
 • секретарем КТС, яка діє при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника;
 • членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників»,  громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права», громадської організації «Поступовий гурт франківців»;
 • експертом громадської організації «Європейський інститут післядипломної освіти».

Контактний телефон:  +380 342 59 61 78

Електронна пошта: yulia.kerniakevych@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Наукові профілі:

Google Академія

ORCID

SCOPUS

 

Кузьмич Олег Ярославович

Oleh Kuzmych

доцент кафедри судочинства

кандидат юридичних наук, доцент

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання, стажування

 2000-2005 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист, викладач права»

2005-2008 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, аспірантура (з відривом від виробництва).

2010 р. – кандидат юридичних наук

2014 р. – доцент кафедри судочинства

Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук, 09.011.2020-18.12.2020 р., Сертифікат про проходження стажування від 18.12.2020 р., тема: «Проблеми судових форм захисту суб’єктивних прав та інтересів»

Місця роботи, професійний досвід

В період з вересня 2007 р. по червень 2009 р. працював асистент кафедри цивільного права і процесу Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З вересня 2009 р. по червень 2010 р. – викладач кафедри цивільного права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З вересня 2010 р. по січень 2011 р. – викладач кафедри судочинства Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З січня 2011 р. доцент кафедри судочинства навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

1. Кузьмич О. Я. Зміна та розірвання договору, укладеного на користь
третьої особи Підприємництво, гос.подарство і право. 2009. № 2 (158). С. 87 – 91.
2. Кузьмич О. Я. Юридична природа договору на користь третьої особи. Приватне право і підприємництво: зб. наук. праць. К.: Науково- дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. 2009. Вип. 8. С. 42 – 46.
3. Кузьмич О. Я. Юридична природа прав третьої особи, на користь якої укладений договір. Юридична Україна. 2009. № 1. С. 67 – 70.
4. Кузьмич О.Я. Правові аспекти здійснення захисту третьою особою своїх прав внаслідок невиконання чи неналежного виконання зобов’язання, яке виникло з договору, укладеного на користь третьої особи. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України [Текст] : Збірник наукових статей. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. С. 109-114.
5. Кузьмич О. Я. Договір дарування з обов’язком обдаровуваного на користь третьої особи в цивільному законодавстві України. Підприємництво, господарство і право. 2011. 7 (187). С. 11 – 14.
6. Кузьмич О. Я. Виникнення права власності у третіх осіб за договорами про відчуження майна : актуальні питання. Підприємництво, господарство і право. 2011. 10 (190). С. 38 – 41.
7. Кузьмич О. Я. Договір найму (оренди) на користь третьої особи. Підприємництво, господарство і право. 2012. 7 (199). С. 7 – 10.
8. Кузьмич О. Я. Становлення та розвиток конструкції договору на
користь третьої особи в законодавстві України. Юридична Україна. 2012. № 11. С. 57 – 62.
9. Кузьмич О. Я. Недійсність договорів на користь третіх осіб у
цивільному праві України. Підприємництво, господарство і право. 2013. 7 (211). С. 84 – 87.
10. Кузьмич О. Я. Договори на користь третіх осіб у цивільному праві України : монографія / О. Я. Кузьмич. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2014. 334 с.
11. Кузьмич О. Я. Актуальні питання судової практики у справах про звернення стягнення на предмет іпотеки. Вісник господар. судочинства : Видання Вищого Господарського суду України. 2014. № 1. С. 124-129.
12. Кузьмич О. Я. Зобов’язання у зв’язку із вчиненням дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення: проблеми кваліфікації в судовій практиці. Право і суспільство. 2016. № 3. С. 58 – 64.
13. Кузьмич О. Я. Договір на користь третіх осіб. Договір як універсальна форма правового регулювання: монографія / за заг. ред. проф. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. С. 163-176.
14. Кузьмич О. Я. Дотримання цивільної процесуальної форми в судовій практиці. Правові позиції Європейського суду з прав людини у право застосовній практиці України : зб. наук. пр. викл. каф. судочинства / [за ред. М. К. Галянтича]; ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун. Імені Василя Стефаника», Навч.-наук. юр. інст. Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2017. 56-75.
15. Кузьмич О. Я. Інша особа як учасник цивільних відносин. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : Збірник наукових статей. Випуск 43. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. С. 124 – 134.
16. Кузьмич О. Я. Правові аспекти участі третіх осіб у виконанні обов’язку замість боржника у власному інтересі (частина 3 статті 528 Цивільного кодексу України). Підприємництво, господарство і право. 2017. № 12 (262). С. 44 – 48.
17. Кузьмич О. Я. Третьи лица как субъекты гражданских правоотношений. Legea si Viata. 2018. № 4/2 (316). С. 90 – 93.
18. Oleg Kuzmych. The contract (the agreement) of donation with the duty of donee in favour of a third person in the civil law of Ukraine Evolunion of private law. New perspectives. Oficyna wydawnicza. Uniwersytet Śląski. Katowice 2018. С. 135 – 142.
19. Кузьмич О. Я. Теоретико-методологічні та практичні засади участі третіх осіб у цивільних правовідносинах : монографія. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2018. 386 с.
20. Кузьмич О. Я. Учасники (суб’єкти) цивільних правовідносин як один із критеріїв визначення третіх осіб. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства. 2019. Випуск 51. С. 75-87.
21. Кузьмич О. Я. Юридично значимий правовий зв’язок як критерій участі третіх осіб у цивільних правовідносинах. National law jornal: theory and practice. 2019. № 2 (36). С. 63 – 67.
22. Кузьмич О. Я. Цивільні правовідносини як один із критеріїв визначення третіх осіб у цивільному праві. National law jornal: theory and practice. 2019. № 5 (39). С. 95 – 99.
23. Кузьмич О. Я. Правові наслідки порушення третіми особами
покладеного на них обов’язку боржника. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. Збірник наукових праць. 2021. Випуск 50. С. 46 – 50.
24. Кузьмич О. Я. Про співвідношення третіх осіб у цивільному праві із третіми особами у цивільному процесі. Правове регулювання суспільних відносин: перспективні напрями на шляху до сталого розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 14-15 травня 2021 р. Київ : Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2021 р. С. 143-147.
25. Кузьмич О. Я. Щодо можливості визнання осіб, від поведінки яких залежатиме виникнення у спадкоємців суб’єктивного права спадкування за заповітом, третіми особами. Десяті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжднар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 28травня 2021 р.) [Електронне видання] / відповід. ред. В. І. труба, упор. А. Л. Святошнюк; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова; економ.-прав. ф-т. – Одеса: Фенікс, 2021. С. 128-131.

26. Кузьмич О.Я. Актуальні питання участі третіх осіб у виконанні зобов’язань. Право і суспільство. 2022. № 5. С. 34-42

Наукова діяльність

 Тема дисертації на здобуття науково ступеня кандидата юридичних наук «Договір на користь третьої особи в цивільному праві України» (науковий керівник д.ю.н., проф., академік НАПрН України В.В. Луць). Дисертація захищена в 2010 р. у спеціалізованій  раді Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України (м. Київ).

Автор понад 55 наукових та науково-методичних публікацій.

Науково-педагогічне стажування пройшов у період з  9 листопада 2020  року по 18 грудня  2020 року у Науково-дослідному інституті приватного права та підприємництва Національної академії правових наук України імені Ф.Г. Бурчака на тему «Проблеми судових форм захисту суб’єктивних прав та інтересів» (6,0 кредитів ECTS – 180  год.), про що засвідчує відповідний сертифікат.

Організаційна діяльність

Є дописувачем газети «Юрфакти».

 

Контактний телефон: (0342) 596178

Електронна пошта: oleh.kuzmych@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Ковалишин Олександр Романович

 Oleksandr Kovalyshyn

доцент кафедри судочинства

кандидат юридичних наук, доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання, стажування

09.2000-06.2003 р.р. – Економіст, бакалавр, Закарпатський лісотехнічний коледж, Хуст (Україна)

09.2002-06.2007 р.р. – Диплом спеціаліста, спеціальність «Правознавство», Юридичний інститут, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

14.12.2012 р. – свідоцтво адвоката,  Асоціація адвокатів України, Київ (Україна)

11.2007-10.2010 р.р. – аспірантура за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарське-процесуальне  право,  Юридичний інститут, ПНУ ім. В. Стефаника

10.10.2013 – кандидат юридичних наук

09.2014-02.2015 р.р. – Університет Карла та Франца, Юридичний факультет, Грац (Австрія, Erasmus)

08.2015-09.2015 р.р. – Варшавський університет (Стипендія уряду Польші, 13-ий рік)

10.2015-01.2016 р.р. – Університет Карла та Франца, Юридичний факультет, Грац (Австрія, OeAD)

02.2015-07.2016 р.р. – Університет Гданська (Стипендія уряду Польші, 13-ий конкурс)

06.2016-06.2016 р.р. – Університет Карла та Франца, Юридичний факультет, Грац (Австрія, Erasmus)

10.2016-11.2016 р.р. – Інститут права Східної Європи, (Регенсбург, Німеччина,  DAAD)

11.2017-12.2017 р.р. – Університет ім. Георга Августа, Геттінген (Німеччина, DAAD)

01.10.2020-31.01.2021 р.р. – Університет Адама Міцкевича (Познань, Польща)

01.10.2022-31.11.2022 р.р. – Інститут Східноєвропейського права (Регенсбург, Німеччина)

 

 Місця роботи, професійний досвід

11.2006-10.2008 р.р. – юрист, ПКП «Ресурс-Захід».

05.2007-12.2012 р.р. – партнер, Юридична компанія «Галичина консалтинг».

05.2008-08.2013 р.р. – викладач,  Юридичний інститут, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

09.2010-04.2015 р.р. – лаборант Юридичної клініки, Юридичний інститут, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

01.2013 – на даний час – адвокатська діяльність.

09.2016 – на даний час – доцент кафедри судочинства навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету  імені Василя Стефаника.

 Мови

 Українська – рідна

Англійська – вільно

Німецька – добре

Польська – добре

Російська – вільно

 Міжнародні проекти

 2015-2016

Проект : «Гармонізація комерційного права Польші до стандартів ЄС: досвід для України»

Грантова організація – уряд Польщі.

 2015-2016

Проект: «Непрямі позови в Україні та Австрії»

Грантова організація – Агентство освіти і науки Австрії (Відень, Австрія).

 2015-2018

Проект:  Освітній курс «Право компаній країн Вишеградської групи»

Грантова організація – Міжнародний Вишеградський фонд.

 2018 – 2021

Проект:  Модуль Жана Моне «Комерційне право ЄС»

Грантова організація – Європейський Союз.

Монографії:

 1. Ковалишин О.Р. …інші автори. Корпоративне право Австрії та України. – Івано-Франківськ, 2015, – 264 с.
 2. Ковалишин О.Р. …інші автори. Корпоративне право Польші та України. – Київ, 2015. – 426 с.
 3. Ковалишин О.Р. …інші автори. Корпоративне право України. – 2014. – 324 с.
 4. Ковалишин О.Р. …інші автори. Охорона корпоративних прав в Україні, Київ, 2013. – 186 с.

Статті:

 1. Ковалишин О.Р. Корпоративний спір: характерні особливості та класифікація / О.Р. Ковалишин // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2009. – Випуск ХХІ. – С. 113–117.
 2. Ковалишин О.Р. Історико-правові аспекти судового захисту корпоративних прав / О.Р. Ковалишин // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2010. – Випуск ХХІІІ. – С. 21–28.
 3. Ковалишин О.Р. Непрямий (похідний) позов як засіб захисту учасників корпоративних відносин / О.Р. Ковалишин // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – №1 (17). – С. 61–68.
 4. Ковалишин О.Р. Підвідомчість корпоративних спорів / О.Р. Ковалишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Право». – 2010. – Вип. №13. – С. 296–299.
 5. Ковалишин О.Р. Перспективи застосування групового позову в корпоративних спорах / О.Р. Ковалишин // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2010. – Випуск ХХV. – С. 102–107.
 6. Ковалишин О.Р. Зловживання процесуальними правами у корпоративних спорах / О.Р. Ковалишин // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №4 (184). – С. 155–159.
 7. Ковалишин О.Р. Забезпечення позову в корпоративних спорах / О.Р. Ковалишин // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2011. – №51. – С. 375-381.
 8. Ковалишин О.Р. Докази в корпоративних спорах / О.Р. Ковалишин // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – №1 (20). – С. 37-43.
 9. Ковалишин О.Р. Предмет доказування в корпоративних спорах / О.Р. Ковалишин // Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення : тенденції та перспективи розвитку : Матеріали І Міжнар. наук. конф., 24 лютого 2011 року, Київ, 2011. – С. 432-434.
 10. Ковалишин О.Р. Арешт акцій: окремі питання правозастосування / О.Р. Ковалишин // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2012. – Випуск ХХVІІІ. – С. 133-138.
 11. Oleksandr Kovalyshyn. Types of Business Entities in Ukraine: Problems of Legal Regulation // Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, Krakow (Poland). – 2013. – P. 61-71.
 12. Kovalyshyn O. Legal status of LLC according to Austrian legislation // Improving regulation of corporate relations in modern terms (Ivano-Frankivsk, 2014 (Ukraine). – P. 37-39.
 13. Ковалишин О.Р. Організаційно-правові форми компаній в Україні: проблеми правового регулювання // Правничі Студії. Краків, Польща. 2013. С. 61-71.
 14. Ковалишин О.Р. Індивідуальний підприємець як тип ведення бізнесу в Україні // Еволюція приватного права. Катовіце, Польща, 2014. С. 43-51.
 15. Ковалишин О. Р. Правовий статус ТОВ відповідно до законодавства Австрії // Вдосконалення чинного законодавств України. Івано-Франківськ, 2014. С. 37-39.
 16. Oleksandr Kovalyshyn. Individual entrepreneur as the type of making business in Ukraine // Ewolucja prawa prywatnego. – Katowice (Poland), 2014. – P. 43-51.
 17. Ковалишин О.Р. Правовий статус ТОВ відповідно до законоавдства Австрії // Вдосконалення чинного законодавства України (Івано-Франківськ, 2014). – С. 37-39.
 18. Ковалишин О.Р. Правовий статус повного товариства в центральній та Східній Європі // Еволюція приватного права. 2015. С. 2-8.
 19. Oleksandr Kovalyshyn. Legal Status of Full Partnership in the Central and East Europe // Ewolucja prawa prywatnego. – Katowice (Poland), 2015. – P. 2-8.
 20. Oleksandr Kovalyshyn. Legal Status of LLC in Ukraine // Evolution Of Private Law Katowice, 2016. – 216 р. – Р. 11 -18.
 21. Oleksandr Kovalyshyn. Novelization of Ukrainian Civil procedure as a part of adaptation of Ukrainian Law to the EU Law // Ewolucja prawa prywatnego. – Katowice (Poland), 2018.
 22. Oleksandr Kovalyshyn. Novellierung der ukrainischen Zivilprozessordnung. Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 3/2018, Z. 72-78.
 23. Oleksandr R. Kovalyshyn, Olga I. Zozulyak, Uliana P. Gryshko, Comparative and legal analysis of the legal entities system of Ukraine and the European union /  Journal of Advanced Research in Law and Economics, Vol IX, Issue 8(38),  2018, p. 2921-2933. Available at: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4164 . DOI: https://doi.org/10.14505//jarle.v9.8(38).42
 24. Ковалишин О.Р. Правові запозичення: переваги та недоліки застосування. «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки». Том 30 (69) № 5, 2019, С. 94 – 99.
 25. Ковалишин О.Р. Роль міжнародних організацій в уніфікації господарського  права. Форум права, 2019, 57(4). С. 38–46.
 26. Ковалишин О.Р. Американізація корпоративного права Німеччини. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція», №40, 2019, С. 32 -39.
 27. Ковалишин О.Р. Правові запозичення: pro et contra / Підприємництво, господарство і
  право, №1, 2020, С. 42-47.
 28. Ковалишин О.Р. Партнерське товариство як альтернативна форма товариств осіб /«Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія:Юридичні науки». Том 31 (70) № 1, 2020, С. 89-94 .
 29. Ковалишин О.Р. Товариства осіб в країнах Східної Європи (на основі статистичних даних) / Підприємництво, господарство і право, №2, 2020, С. 98-104 .
 30. Ковалишин О.Р. Ефективність правових запозичень / Юридичний електронний фаховий
  журнал, № 1, 2020.
 31. Ковалишин О.Р. Роль Принципів корпоративного управління ОЕСР в корпоративному праві України та за кордоном / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право», №60, 2020, С. 63-67.
 32. Ковалишин О.Р. Канюка І. Спеціалізовані суди в сфері захисту інтелектуальної власності: переваги та недоліки / «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки», Том 31 (70) № № 2, 2020 С. 146-149.
 33.  Kovalyshyn Oleksandr, Gesellschaftsrecht in der Ukraine, Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa: WiRO, 149. Auflage 2020. Loseblatt. Rund 11420 S.
 34. Kovalyshyn Oleksandr, Corporate governance systems: comparative aspect / Jurnalul juridic
  national: teorie şi practică, № 1 (41), 2020, p. 90-93.

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Судовий захист корпоративних прав» (науковий керівник д.ю.н. проф. П.О. Гвоздик). Дисертація захищена в 2013 р. у спеціалізованій раді Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук (м. Київ).

Автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі співавтор науково-практичних коментарів з порівняльного корпоративного права.

Міжнародне стажування пройшов у період з 1 жовтня 2020 року по 31 січня 2020 року у Університеті Адама Міцкевича (м. Гданськ, Республіка Польща) на тему «Правові запозичення в корпоративному праві України та Польщі» (10,0 кредитів ECTS – 300 год.), про що засвідчує відповідний сертифікат.

Організаційна діяльність

Виконує обов’язки координатора міжнародного співробітництва навчально-наукового юридичного інституту.

Є членом Вченої ради ННЮІ ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Петечел Надія Михайлівна

Petechel Nadiya 

викладач кафедри судочинства

кандидат юридичних наук

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

Петечел Надія Михайлівна,народилася 6 червня 1991 року.

2008-2013 р.р. – Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист, викладач права».

2014-2018 р.р. – навчання в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (без відриву від виробництва).

2021 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

У період з серпня 2013 року по вересень 2013 року працювала в приватному підприємстві «НЕВІКОЛ».

У період з вересня 2013 року по січень 2015 року працювала в Івано-Франківському територіальному центрі соціального обслуговування.

З січня 2015 року по вересень 2018 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри судочинства.

У період з жовтня 2016 року по червень 2017 року була прийнята за сумісництвом на посаду асистента кафедри судочинства.

У вересні 2021 року прийнята на посаду викладача кафедри судочинства.

 1. Петечел Н. М. Проект Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування»: переваги та недоліки. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів, присвяченої 75-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, 15 травня 2015 р.). Івано-Франківськ. 2015. С. 48–51.
 2. Nadia Petechel. Medical insurance: ways of incipience. Studia Prawnicze. Rozprawy I Materialy. Studies in Law. Research Papers. 2015. No 2 (17). P. 111-
 3. Петечел Н. М. Медичне страхування в Україні: шляхи становлення. Правові реформи в Україні: реалії сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Харків, 15-16 квітня 2016 р.). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2016. С. 110–113.
 4. Петечел Н. М. Ознаки договору медичного страхування. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м. Івано-Франківськ, 13-14 травня 2016 р.). Івано-Франківськ. 2016. С. 67–70.
 5. Nadia Petechel. Contract of medical insurance in Ukraine: legal description. International scientific conference «Evolution of Private Law. New Approach». University of Silesia in Katowice. (Katowice, Poland, 20-21 October 2016). P. 131-139.
 6. Петечел Н. М. Правова характеристика страхового ризику у договорі медичного страхування. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ. 2016. Випуск 40. С. 84–93.
 7. Петечел Н. М. Ознаки страхового ризику у договорі медичного страхування. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м. Івано-Франківськ, 28 квітня 2017 р.). Івано-Франківськ. 2017. С. 54–58.
 8. Петечел Н. М. Місце договору медичного страхування в системі цивільно-правових договорів України. Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 16 березня 2018 р.). Івано-Франківськ. 2018. С. 79–82.
 9. Петечел Н. М. Функції договору медичного страхування. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м. Івано-Франківськ, 27 квітня 2018 р.). Івано-Франківськ. 2018. С. 35–38.
 10. Nadia Petechel. The peculiarities of peril insured in medical insurance contract. International scientific conference «Evolution of Private LawNew Perspectives». University of Silesia in Katowice. (Katowice, Poland, 07-08 June 2018). P. 142-149.
 11. Петечел Н. М. Становлення та розвиток медичного страхування в Україні. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ. 2020. Випуск 53. С. 104–114.
 12. Петечел Н. М. Аналіз ознак договору медичного страхування. Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 25 березня 2022 р.). Івано-Франківськ. 2022. С. 65–67.
 13. Петечел Н. М. Права та обов’язки страховика за договором медичного страхування. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2021 рік Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 4–5 квітня 2022 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2022. С. 253-255.
 14. Петечел Н. М. Історичні етапи становлення інституту медичного страхування. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (16 травня 2022 р.). Івано-Франківськ. 2022. С. 86–88.
 15. Петечел Н. М. Місце договору медичного страхування в системі цивільно-правових договорів України. Право і суспільство: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ. 2022.
 16. Nadia Petechel. The rights and obligations of the parties under a medical insurance contract. Studia Prawnicze. Rozprawy I Materialy.  Studies in Law. Research Papers. 2022. 

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Правове регулювання договору медичного страхування». Дисертація захищена в травні 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.14 у Навчально-науковому юридичному інституті Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ) під керівництвом доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Валентини Антонівни Васильєвої.

Є автором 11 наукових праць.

Контактний телефон: (0342) 596178

Електронна пошта:

nadiia.petechel@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Кульчак Леся Степанівна

Lesia Kulchak

старший викладач кафедри судочинства

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1994-1999 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист»

2000-2004 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, аспірантура (без відриву від виробництва)

Місця роботи, професійний досвід

26.08.1999 р. прийнята помічником адвоката в Івано-Франківську міську асоціацію адвокатів.

З 01.09.2003 р. по 01.07.2004 р. працювала за сумісництвом асистентом кафедри кримінального права і процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 01.09.2004  р.  прийнята на посаду асистента кафедри кримінального права і процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 01.09.2005  р. переведена на посаду старшого викладача кафедри кримінального права і процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 02.01.2009 р. переведена на посаду старшого викладача кафедри судочинства навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету  імені Василя Стефаника.

 1. Кульчак Л. С. Деякі питання конституційних гарантій судового захисту прав і свобод особи у кримінальному судочинстві України і Франції (порівняльний аналіз). Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ. 2001. Випуск VII. С.189-197.
 2. Кульчак Л. С. Деякі питання щодо вдосконалення поняття процесуальних гарантій осіб у кримінальному судочинстві України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ. 2002. Випуск IX. С.134-139.
 3. Кульчак Л. С. Деякі питання щодо гарантій прав осіб у кримінальному процесі України. Нові  Цивільний і Кримінальний кодекси – важливий етап кодифікації законодавства України: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 10-ій річниці заснування юридичного інституту Прикарпатського університету  ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ: Обласна друкарня. 2002. С. 235-240.
 4. Кульчак Л. С. Про виникнення і розвиток інституту касації у кримінальному процесі України. Вісник Львівського Національного університету. Серія юридична. Львів. 2003. Випуск 38. С.546-551.
 5. Кульчак Л. С. До питання щодо  суті і завдань стадії касаційного провадження. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції. Львів. 2003. С.508-510.
 6. Кульчак Л. С. Окремі риси  касації за чинним КПК України. Вісник Львівського Національного університету. Серія юридична. Львів. 2004. Випуск 39. С.513-518.
 7. Кульчак Л. С. Про реалізацію в стадії касаційного провадження деяких принципів (засад) кримінального судочинства. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ. 2004. Випуск ХІV. С.252-258.
 8. Кульчак Л. С. Свобода оскарження вироків, як гарантія від незаконного та необґрунтованого засудження особи. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник тез наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів. Луцьк. 2005. С. 173-175.
 9. Кульчак Л. С. Особливості гарантій майнових прав та законних інтересів засудженого (виправданого). Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод люди і громадянина в Україні: Матеріали VI-ї Регіональної міжвузівської наукової  конференції молодих вчених та аспірантів. Івано-Франківськ. 2005. С.230-236.
 10. Кульчак Л. С. Деякі особливості касаційного провадження в Україні. Актуальні проблеми боротьби та попередження злочинності: Матеріали науково-практичного семінару. м. Івано-Франківськ, 12-13 травня 2006 року. Івано-Франківськ, 2006. С.49-50.
 11. Кульчак Л. С. Недопустимість погіршення становища засудженого (виправданого) в стадії касаційного провадження кримінальної справи за кримінальним судочинством України: проблеми теорії і практики. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XIII регіональної науково-практичної конференції. Львів. 2007. С.538-542.
 12. Кульчак Л. С. Презумпція не винуватості особи, як кримінально-процесуальна гарантія і деякі питання її законодавчого вдосконалення. Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м. Івано-Франківськ, 23-24 квітня 2009 року). Івано-Франківськ, 2009. С.189-192.
 13. Кульчак  Л. С. Реформування кримінальної юстиції.  Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів, присвяченої 75-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2015. С.105-107.
 14. Кульчак Л. С. До поняття гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2016. С.157-161.
 15. Кульчак Л. С. Кульчак Л.С. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканість з врахуванням практики Європейського суду з прав людини. Правові позиції Європейського суду з прав людини у правозастосовній практиці України: зб. наук. пр. викл. каф. судочинства / [ за ред. М.К.Галянтича]; ДВНЗ « Прикарпатський нац. ун. імені Василя Стефаника», Навч.-наук. юр. інст. Івано-Франківськ : Супрун В.П. 2017. С.75-92.
 16. Кульчак Л.С. Забезпечення захисту прав людини у кримінальному провадженні на стадії судового розгляду //Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина[Текст]: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (27 квітня 2018р.).- Івано-Франківськ, 2018, с.91-98
 17. Кульчак Л.С. Міжнародний захист прав людини. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять і самостійної роботи студентів денної навчання [текст] / Леся Степанівна Кульчак. – Івано-Франківськ: навчально-науковий юридичний інститут Прикарпатськогонаціонального університету імені Василя Стефаника, 2020. – 47 с.
 18. Кульчак Л.С. Міжнародний захист прав людини. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять і самостійної роботи студентів заочної форми навчання [текст] / Леся Степанівна Кульчак. – Івано-Франківськ: навчально-науковий юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2020. – 36 с.
 19. Кульчак Л.С. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканість з врахуванням практики Європейського суду з прав людини // Правові позиції Європейського суду з прав людини у правозастосовній практиці України: зб. наук. пр. викл. каф. судочинства / [ за ред. М.К.Галянтича] ; ДВНЗ « Прикарпатський нац. ун. імені Василя Стефаника», Навч.-наук. юр. інст. – Івано-Франківськ : Супрун В.П. 2017. С.75-92.
 20. Кульчак Л.С. Щодо питання розуміння процесуальних гарантій прав і законних інтересів засудженого в кримінальному провадженні // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник  наукових статей. – 2017.  – Випуск 45 – С.148-158.
 21. Кульчак Л.С. Забезпечення захисту прав людини у кримінальному провадженні на стадії судового розгляду //Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина[Текст]: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (27 квітня 2018р.).- Івано-Франківськ, 2018, с.91-98
 22. Кульчак Л.С. Недопустимість погіршення становища виправданого та засудженого в стадії касаційного провадження кримінальної справи. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6-8 квітня 2020р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020, с. 400-402
 23. Кульчак Л.С. Особливості касаційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні (на основі досвіду країн англо-американської правової системи). Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2021 рік Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 4–5 квітня 2022 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2022., с. 244-246

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Гарантії прав та законних інтересів засудженого в стадії касаційного провадження кримінальної справи» (науковий керівник к.ю.н., доц. В.П. Бойко).

Автор понад 20 наукових та науково-методичних публікацій.

03 грудня 2021 року по 20 січня 2022 року брала участь у  III Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності» у International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing)

(результати міжнародного стажування визнано наказом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника №169 від 11 квітня 2022 року)

Організаційна діяльність

Є членом Науково-методичної ради навчально-наукового юридичного інституту.

Член Вченої ради ННЮІ ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Відповідальна  за співпрацю із загальноосвітніми навчальними закладами.

Громадський інспектор з охорони праці по кафедрі судочинства.

Контактний телефон: (0342) 596178

 Електронна пошта: kulchak777@ukr.net

lesia.kulchak@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Логвінова Марія Володимирівна Lohvinova Mariia

Кандидатка юридичних наук, доцентка

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1995-2000 р.р. – юридичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «юрист».

2000-2003 р.р. – навчання в аспірантурі Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

2006 р. – присвоєно науковий ступінь кандидата юридичних наук (номер диплома ДК № 035481, рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 04.07.2006 р., протокол № 48-06/7).

2011 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри судочинства (номер атестата 12 ДЦ № 026804, рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 20.01.2011 р., протокол № 2/97-Д).

23.03.2016 р. – наукове стажування на тему «Юрисдикційні форми правового захисту суб’єктів приватного права» в НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України.

 19-20.04.2019 р. – підвищення кваліфікації в МОН за темою «Основи тестології та розробки тестових завдань», загальний обсяг програми 0,5 кредитів ЄКТС (15 годин).

31.05.2019 р. – свідоцтво про заняття адвокатською діяльністю, Рада адвокатів Івано-Франківської області.

2020-2023 р.р. – докторантка ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

2022 р. – Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow Career Development Center of NGO Sobornist Luhansk Regional Institute of Postgraduade Pedagogical Education, Certificate SZFL-001684, international internship under the program FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE, the topic is Legal Clinical Education in the Conditions of Digitalization, Internship period: from February 12 to March 20, 2022, 180 hours / 6 ECTS credits.

Місця роботи, професійний досвід

1999-2000 р.р. – помічник-консультант народного депутата України В.І.Кафарського.

2003-2006 р.р. – асистентка кафедри цивільного права та процесу юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2007-2008 р.р. – доцентка кафедри цивільного права та процесу юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2008 р. – заступниця декана юридичного факультету Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ.

2008-2020 р.р. – заступниця директора навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

2020 – на даний час – старший партнер, адвокатка адвокатського об’єднання «ДЖАСТ ЛОЄРС».

01.02.2024 р. – на даний час – доцентка кафедри судочинства навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету  імені Василя Стефаника.

Монографії, підручники, науково-практичні коментарі

1) Логвінова М. Усиновлення (удочеріння): національно- та міжнародно-правові аспекти. Івано-Франківськ, 2000. 90 с.

2) Логвінова М.В., Кафарський В.В. Основи правознавства: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-2489 від 20.06.2003 р.). К.: Центр навчальної літератури, 2005. 568 с.

3) Договірне право України. Особлива частина: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1.4/18-Г- 998 від 07.05.2008 р.). К.: Юрінком Інтер, 2009. 1200 с. гл.14. Найм (оренда) транспортного засобу. (С.256-264).

4) Логвінова М.В. Збірник тестових завдань з цивільного процесуального права України: Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009. 226 с.

5) Цивільне право України. Особлива частина. / Т.В.Бондар, О.В.Дзера, Н.С.Кузнецова та ін.: за ред. О.В.Дзери 3–те вид., перероб. і допов. Підручник. Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист №1.4/18-Г- 2925 від 30.12.2008 р.). К.: Юрінком Інтер, 2010. 1176 с.  гл.25. Найм (оренда) транспортного засобу. (С.427-434).

6) Логвінова М.В. Цивільна та сімейно-правова відповідальність батьків за правопорушення, вчинені неповнолітніми. Монографія. Івано-Франківськ, 2009. 206 с.

7) Логвінова М.В. Відповідальність у сімейному праві. Відповідальність у приватному праві: монографія (розд. ІІ, гл.3, 3.1.) / І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик та ін.; за заг. ред. І. Безклубого. Київ : Грамота, 2014. С. 213-224.

8) Договір як універсальна форма правового регулювання: монографія (підрозділ 4.2 розділу 4 у співавторстві з Зеліско А.В., підрозділ 4.3 розділу 4 у співавторстві з Сліпенчук Н. А) / за заг. ред. проф. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ: вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2016. С. 284-334.

9) Логвінова М.В. Діяльність Європейського суду з прав людини в сфері захисту сімейних прав та охоронюваних законом інтересів у контексті правозастосовчої практики України. Правові позиції Європейського суду з прав людини у правозастосовній практиці України: зб. наук. пр. викл. каф. судочинства/ за ред. М.К.Галянтича: ДВНЗ, Навч.-наук. юр. інст. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2017. 209 с. С.93-132.

10) Логвінова М.В. Основи правознавства для учнів 10 класів: електронне видання у співавторстві (розділи 2. Сімейне право. Житлове право; 4. Трудове право). 2018 р.

11) Науково-практичний коментар. Сімейний кодекс України / за заг.ред. Т.В.Боднар, О.В.Дзери. Київ: Юрінком Інтер, 2020. Співавтор глав 18, 19; Розділ VI. С.330-456, 516-538.

Наукові публікації в журналах Scopus та Web of Science

1) Iryna I. Banasevych, Ruslana M. Heints, Mariya V. Lohvinova, Ihor V. Myronenko. The Place of Legal Custom in the System of Sources of Regulation of Private Relations . Vol 9 No 8 (2018): JARLE Volume IX Issue 8(38) Winter 2018 <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4103>. Date accessed: 12 dec. 2019. doi: https://doi.org/10.14505//jarle.v9.8(38).03.

2) Banasevych, I.I., Heints, R.M., Lohvinova, M.V., Oliinyk, O.S. Features of the legal status of subjects of civil law. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukrainethis link is disabled, 2021, 28(2), pp. 181–188. <http://visnyk.kh.ua/uk/article/osoblivosti-pravovogo-stanovishcha-sub-yektiv-tsivilnogo-prava> Doi: 10.37635/jnalsu.28(2).2021.181-188.

3) Volodymyr Vatras, Mykola Stefanchuk, Nadiia Bondarenko-Zelinska, Nadiia Chudyk-Bilousova, Mariia Lohvinova. Migrant workers and the right to their family support as important components of international migration (on the example of Canada and Ukraine). University of Western Australia Law Review. Vol 50(2):224.  pp. 224-239. https://www.able.uwa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/3693239/7.-Vatras-et-al-Page-224-239.pdf

4) Havrik, Roman; Vatras, Volodymyr; Lohvinova, Mariia; Hrytsyshyna, Larysa; Chorna, Zhanna. Features of legal regulation of methods for protecting family rights and interests under the legislation of European union member states. LEX HUMANA. 2023. Volume15. Issue. 4. рр. 531-547. URL :

5) Vatras, V (Vatras, Volodymyr); Havrik, R (Havrik, Roman); Omelchuk, O (Omelchuk, Oleh); Stefanchuk, M (Stefanchuk, Mykola); Lohvinova, M (Lohvinova, Mariia). Family rights and child interests: non- jurisdictional approaches in ukraine and eu legislation. LEX HUMANA. 2024. Volume16. Issue. 1. рр. 194-210. URL : https://seer.ucp.br/seer/index.php/LexHumana/article/view/2885/3697

Наукові публікації в журналах, які входять до категорії А, Б

1) Логвінова М.В. Розвиток методології дослідження змісту та меж здійснення суб’єктивних прав. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. №7. С. 96-100. URL : http://www.lsej.org.ua/7_2021/25.pdf DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-7/23

2) Логвінова М.В. Критерії класифікації меж здійснення суб’єктивних сімейних прав: науково-теоретичний аспект. Південноукраїнський правничий часопис. 2021. №2. С. 79-84. URL : http://www.sulj.oduvs.od.ua/2-2021 DOI https://doi.org/10.32850/sulj.2021.2.14

3) Lohvinova, Mariia (2021). System of principles of exercising subjective family rights. Entrepreneurship, Economy and Law, 9, 23–30, doi: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2021.9.04

4) Логвінова М.В. Принципи здійснення суб’єктивних сімейних прав: доктринальні підходи до поняття. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 56. Івано-Франківськ, 2021. С. 68-80.

5) Логвінова М.В., Остап’як М.М. Розгляд сімейних справ за правилами спрощеного позовного провадження: огляд судової практики та тенденції змін. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2023. Вип 63. С.2.1-2.18. DOI: https://doi.org/10.15330/apiclu.63.2.1-2.18

Тези конференцій

1) Логвінова М.В. Патронат над дитиною: чи варто зупинятися на досягнутому. Дев’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В.Васьковського: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17 травня 2019 р. Одеса : Астропринт, 2019. С.175-180.

2) Логвінова М.В. Законодавче регулювання припинення та розірвання договору про патронат над дитиною. Договір як універсальна форма правового регулювання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Івано-Франківськ, 1-5 квітня 2019 р.). Івано-Франківськ: ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2019. 113 с. С.95-99.

3) Логвінова М.В. Відмова у видачі обмежувального припису: практика національних судів. Імплементація міжнародних стандартів у цивільне та господарське судочинство України [Електронний ресурс]: збірник матеріалів ІІІ науково-практичного круглого столу (м. Київ, 14 травня 2020 р.) / наук. ред. Бобрик В. І. Київ: Електрон. текст. дані. НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2020. 148 с. С.83-90.

4) Логвінова М.В. Чи є договір про патронат над дитиною договором на користь третьої особи? Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина : Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (30 квітня 2020 р.). Івано-Франківськ, 2020. 278 с. С. 66-70.

5) Логвінова М.В. Право особи на створення сім’ї : цивільно- та сімейно-правове регулювання. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини в сучасному світі проблеми теорії та практики» (м. Хмельницький, 1-2 жовтня 2021 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. 300 с. С.99-101.

6) Логвінова М.В. Загальний огляд договірного регулювання майнових відносин подружжя і цивільних партнерів у Великобританії. Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції присвяченої до 30- річчя Навчально-наукового юридичного інституту (м. Івано-Франківськ, 25 березня 2022р.). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2022. 95 с. С. 84-89. https://kcp.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/82/2022/10/Збірник_Договір-2022р.-.pdf

7) Логвінова М.В. Автономія сім’ї як загальна засада регулювання сімейних відносин: запрошення до дискусії. Сучасні виклики для приватного права України: європеїзація, диджиталізація, війна : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ –Хмельницький, 21 грудня 2023 р.). Київ : НДІ приватного права ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2023. 155 с. С.120-128.

8) Логвінова М.В. Сімейні суди vs  судді з розгляду справ, що виникають із сімейних відносин: досвід Великобританії як інструмент реформаторських тенденцій в Україні. Актуальні проблеми здійснення та захисту сімейних прав та інтересів: виклики війни: збірник тез всеукраїнського круглого столу «Актуальні проблеми здійснення та захисту сімейних прав та інтересів: виклики війни» (м. Хмельницький, 25 листопада 2023 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2024. 119 с. С.69-75.

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Цивільна та сімейно-правова відповідальність батьків за правопорушення, вчинені неповнолітніми». Дисертація захищена 22 лютого 2006 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України (м.Київ) під керівництвом доктора юридичних наук, професора Я.М.Шевченко.

За наукові досягнення нагороджена відзнакою Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради «Молодий вчений року» (2010 р.)

Під науковим керівництвом М.В.Логвінової здійснена підготовка призера (диплом ІІ ступеня) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук у 2016-2016 н.р. А.Васильєвої (Національний юридичний університет ім. Я.Мудрого, 30-31 березня 2016 р.).

Член постійної спеціалізованої вченої ради К 20.051.14 (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820), яка функціонувала з 11.07.2016 р. по 11.07.2019 р.

Член постійної спеціалізованої вченої ради К 20.051.14 (Наказ МОН України №1428 від 15 листопада 2019 року).

Здійснювала наукове керівництво кандидатськими дисертаціями за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право О.М. Ганкевич, М.М. Остап’яка, О.Ю.Русина, Є. Д.Тонієвич.

Організаційна діяльність

Логвінова Марія Володимирівна брала участь у розробці пропозицій стосовно вдосконалення законодавства в контексті судового розгляду справ щодо виховання дітей тим з батьків, хто проживає окремо від дітей, та порядку виконання  таких рішень (лист Міністерства юстиції України №40430/29700-0-33-17/11 від 19.10.2017 р.) .

Брала участь в роботі трьох експертних комісіях МОН: 1) наказ МОН №473-Л від 19.04.2018 р. «Про проведення акредитаційної експертизи у Житомирському торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університету» (голова комісії); 2) наказ МОН №1159-Л від 13.06.2018 р. «Про проведення акредитаційної експертизи у відокремленому структурному підрозділі Чигиринському економіко-правовому коледжі Уманського національного університету садівництва» (голова комісії); 3) наказ МОН №317-Л від 17.04.2019 р. «Про проведення акредитаційної експертизи у Відокремленому структурному підрозділі «Новокаховський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» (голова комісії).

Членкиня журі XXVII Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства ІV етап (17-21.03.2019 р.)

 

Прокопчук  Анна Ростиславівна
старший лаборант кафедри судочинства

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти